17 april Internationale dag van de Boerenstrijd – voor voedselsoevereiniteit!

Op 17 april 1996 werden in Brazilië 16 boeren vermoord die actie voerden voor grondbezit en rechtvaardigheid. Platform ABC schrijft deze dag aan onze politici over het advies van het PBL dat overmorgen besproken wordt in de TK en biedt betere alternatieven voor boeren wereldwijd.

Platform Aarde Boer Consument vestigt net als veel andere Europese organisaties in deze week de aandacht op de Dag van de Boerenstrijd en op het begrip ‘voedselsoevereiniteit’[1] dat een heilzamere weg biedt voor onze voedselvoorziening dan de ongebreidelde vrije markt. Een half jaar geleden waren ook 10 afgevaardigden uit Nederland op het Forum voor Voedselsoevereiniteit in Krems, Oostenrijk, (Nyeleni Europe 2011), waar 400 Europese leden van maatschappelijke organisaties en sociale bewegingen de effecten van het huidige Europese en internationale beleid bespraken. Ze spraken af om gezamenlijk weer publieke controle over het voedselsysteem op te eisen, weerstand te bieden aan het agro-industriële systeem en een sterke Europese beweging voor voedselsoevereiniteit te consolideren. (zie de video over het forum op http://vimeo.com/37734507, en de verklaring die daar opgesteld is op http://www.nyelenieurope.net/en/)

 Wij vestigen op deze dag in Nederland de aandacht op het Gemeenschappelijk Europees Landbouw beleid dat onze politici in Den Haag en Brussel juist dit jaar heroverwegen. Donderdag 19 april is er weer een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer, waar een tekst van het Planbureau voor de Leefomgeving besproken wordt (‘Vergroeningsvoorstel Gemeenschappelijk Landbouwbeleid beperkt effectief’) waarin gepleit wordt voor een andere vergroening van het Europees Landbouwbeleid dan wij voorstaan, namelijk ‘flinke verbeteringen in de veehouderij. Als 5 tot 10% van het GLB-budget zou worden gebruikt om investeringen in verbeterde stalsystemen en landbouwpraktijken, dan zou dat een sterke impuls zijn om de veehouderij duurzamer te maken…’. Bovendien wordt wat de ontwikkelingslanden betreft gepleit voor ‘de verspreiding van innovaties en technologiën die met GLB-financiering worden ontwikkeld.’  Men bepleit dust ‘business as usual’, terwijl de landbouw voor zulke grote uitdagingen staat. En boeren in ontwikkelingslanden zijn meer gebaat bij lokale ‘agro-ecologie’ dan bij westerse technologie.

 Hier en in de bijlages de alternatieven die wij bij onze politici aanbevelen:

 –          zie https://aardeboerconsument.nl/wp/ onder ‘leeshoek’, ‘GLB’, voor de visie (ook over vergroening) die wij voor het Algemeen Overleg  van 14 maart j.l. naar de landbouwcommissie stuurden, en zie op de homepage het verslag over dat overleg van 17 maart.

–          Zie hier  een samenvatting van het stuk van J.Berthelot in Le Monde van 27 februari, waarin o.a. aangetoond wordt dat niet wij de ontwikkelingslanden voeden maar andersom, en dat de inkomenssteun voor onze boeren een logo abc is waardoor boeren in ontwikkelingslanden geconfronteerd worden met te goedkope Europese producten en zij zelf geen eerlijke kans hebben op hun eigen markten.

–          In deze tijd van bezuinigingen hebben wij goed nieuws voor de regering: voor basisproducten een meer gereguleerde markt  met een kostendekkende prijs voor de boeren is een stuk goedkoper dan de ‘vrije’ markt waarin de boeren zoveel subsidies nodig hebben om te overleven. Zie de budget bijlage.

Het is tijd voor verandering, het is tijd voor voedselsoevereiniteit!

 Contact: info@aardeboerconsument.nl,   G.Goverde, secretaris, tel 024-3443678,   Joop de Koeijer, akkerbouwer, voorzitter, tel. 06 12784009 

 Website www.aardeboerconsument.nl, en voor de Eureopese beweging: www.nyelenieurope.netZie website ABC onder ‘leeshoek’ en ‘beeld/geluid’ voor teksten en video’s over alternatieven voor o.a. het GLB en de impact van het Europese beleid op de ontwikkelingslanden.


[1] Dat Is het recht van alle mensen om zelf hun eigen voedsel- en landbouwsysteem vorm te geven, zonder dat daarbij mensen in andere landen of het milieu geschaad worden. Het brengt o.a. met zich mee:  faire prijzen voor boeren, minder nadelige effecten van de voedselproductie op het milieu, alternatieve distributiesystemen (korte ketens), onderzoek dat mede bepaald wordt door boeren en burgers, een democratisch vastgesteld voedsel- en landbouwbeleid. Zie ook onze site onder ‘leeshoek’, ‘voedselsoevereiniteit’, nov.  2008