Agenda: 18 februari middag ‘Platform Andere Landbouw’.

18 februari: een middag bij ICCO, Utrecht voor ieder die mee wil denken/doen, voortbouwend op wat 8 oktober 2010 besproken is. Hier het programma voor 18 februari, en zie ook hieronder.  Zie ook de neerslag van die eerdere middag: de ‘Verklaring van Utrecht, landbouw 2013’ op deze site.    

 

[/su_table]

 

                                                                                  UITNODIGING

                        Bijeenkomst van Platform Andere Landbouw: en nu aan het werk!

                                               Vrijdag 18 februari, ’s middags in Utrecht, bij ICCO,

                                                               Adres: Joseph Haydnlaan 2a , 3533 AE Utrecht. routebeschrijving

Met alle berichten in de media over hoge prijzen, voedselrellen en dioxineschandalen, maar ook over allerlei positieve initiatieven op het gebied van voedsel en landbouw, is juist nu onze  samenwerking  als antwoord op de voedselcrisis van belang.

Daarom: doe-middag, vervolg op de bijeenkomst op 8 oktober die georganiseerd werd door ‘Platform Aarde Boer Consument’, waaruit voortkwam de ‘Verklaring van Utrecht; landbouw 2013’ 

 

PROGRAMMA:

 12.30 inloop

 13.00 opening, korte inleiding, door Gerrit Roos, voorzitter van Platform Aarde Boer Consument

 Daarna  (13.15) uiteen in drie workshops, waarin telkens aan de orde komen:

– debat

– strategie: hoe onze doelen te bereiken?

 

1 ‘Een beter Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Het komende jaar wordt er beslist over het GLB na 2013. Tijdens de eerste bijeenkomst op 8 oktober was er brede overeenstemming dat voedselsoevereiniteit en regionalisering maatgevend zouden moeten zijn in dat beleid. In deze workshop bespreken we dit breed onderschreven alternatief met de aanwezigen, zoals vertegenwoordigers van Milieudefensie, Greenpeace, Oxfam Novib (onder voorbehoud). Een nader uitgewerkt  alternatief is te lezen op: https://aardeboerconsument.nl/wp/beleidsvisie-op-gemeensch-landbouw-beleid-van-platform-abc-en-andere-organisaties.  Aanwezigen wordt gevraagd vooraf mogelijke vragen en discussiepunten (over dit stuk) op te sturen aan guusgeurts@yahoo.com . Na  discussie  spreken we over een gezamenlijke strategie en mogelijke activiteiten. Zie ook opdeze site onder ‘leeshoek’, GLB’, voor meer materiaal, o.a. een folder o ver deze materie.

 

2 ’Korte Ketens’: hoe kunnen we de afzet bevorderen van lokaal geproduceerd voedsel? Wat zijn belemmeringen waar men misschien beter gezamenlijk dan apart iets aan kan doen? Deze workshop is op de eerste plaats bedoeld voor personen / groepen die al bezig zijn met (vooral de aanbod-kant) van ‘korte ketens’. Zie https://aardeboerconsument.nl/wp/koop-van-buurman-boer  , m.n. ‘Van de boer in je buurt’ voor een inventarisatie van het aanbod. Op de webpage ‘Hier te koop’ worden de afzetkanalen geïnventariseerd.(Voor beide geldt: feedback welkmo, bij Greet Goverde, greetg800@gmail.com ).

 

3 ‘Duurzaamheid in de keten’ met een korte discussie over de belangrijkste elementen die duurzaamheid in de voed-selketens bevorderen dan wel in de weg staan. Er wordt verder bekeken wat nodig is om de ketens “in de goede richting” te krijgen. Hoe voorkomen we ‘greenwashing’ en misbruik van inkoopmacht door bedrijven? De workshop eindigt met een inventarisatie van bestaande (of geplande) campagnes en de vraag of overkoepelende actie gewenst en mogelijk is.

 15.00 pauze

 15.15 – 16.15 uur plenair :

Korte terugkoppeling, vooral gericht op strategie: hoe wil men vanuit de verschillende workshops e.e.a. aan de man/vrouw brengen, en daarbij elkaars boodschap ‘meenemen’?

 Daarna drankje (er zal een busje staan waarin men naar eigen goeddunken iets kan deponeren.)

 S.v.p. niet te lang wachten met opgeven; liefst voor 1 februari: greetg800@gmail.com