Na 20 jaar Vía Campesina en conferentie in Jakarta: nieuw actie-plan

La Vía Campesina bestaat nu 20 jaar en vertegenwoordigt 200 miljoen boeren en landarbeiders via 183 organisaties in 88 landen. 600 Leden waren afgelopen juni in Jakarta bij elkaar voor de 6e internationale conferentie. Er werd een nieuw actie-plan aangenomen gebaseerd op kleinschalige landbouw en agro-ecologie, voedselsoevereiniteit en het zelfbeschikkingsrecht van gemeenschappen. Ook werd de beweging nogmaals gepositioneerd als tegenstander van de grote transnationale bedrijven, de industriële landbouw en de agri-business.

Na België (oprichting in 1993), Mexico, en na 8 jaar in Azië, zal het hoofdkwartier eind 2013 verhuizen naar Zimbabwe, Afrika. “Wij zullen het stokje doorgeven aan Afrika dit jaar. Afrika is een heel belangrijk werelddeel omdat de transnationale bedrijven er het oog op hebben laten vallen. Ze pikken links en rechts land in en willen het ‘groene revolutie model’ (met GMO’s) opleggen. Wij in Azië weten al dat die groene revolutie mislukt is. Wij zijn solidair en steunen de Afrikaanse boerenbewegingen in hun strijd om deze nieuwe kolonisatie een halt toe te roepen en een ontwikkelings-weg te kiezen die de Afrikaanse burgers en boeren juist veel goeds zal brengen.’, zei Henry Saragih, internationaal coördinator of LVC and hoofd van de SPI. (Indonesian Peasant Union).

Zie hier voor de volledige tekst van    Call of the VI Conference of La Via Campesina (engelstalig)

Iets ingekorte Nederlandse versie:

Wij, La Vía Campesina, roepen organisaties en sociale bewegingen op het platteland en in de steden op om een nieuwe maatschappij te bouwen gebaseerd op voedselsoevereiniteit en rechtvaardigheid. ….Dat is nu meer dan ooit nodig. De vernietiging van onze wereld door uitputting van de bodem en grondstoffen en het feit dat een kleine groep mensen zich de grondstoffen van allen toe-eigent heeft geresulteerd in de huidige klimaatcrisis en grote ongelijkheid, die de mensen en zelfs de menselijke soort bedreigen. La Vía Campesina zegt luid en duidelijk NEE tegen deze vernieling.

 Wij bouwen aan nieuwe verbindingen tussen mensen en de natuur, gebaseerd op solidariteit, samenwerking en aanvulling van elkaar, met een ethiek die kiest voor het leven als kern. Wij willen de strijd aan de basis overal ter wereld zichtbaar maken, en die strijd verbinden met internationaal perspectief en een wereldwijde strijd voor voedselsoevereiniteit, sociale verandering en zelfbeschikkingsrecht voor alle volkeren van de wereld.

Wij roepen onze  organisaties, bondgenoten, vrienden, en allen die werken aan een betere toekomst op om ‘de groene economie’ te verwerpen en toe te werken naar voedselsoevereiniteit.

De weg die wij kiezen:

Voedselsoevereiniteit nu – en zo onze wereld veranderen.

Voedselsoevereiniteit is een sleutelbegrip in onze strijd. Het is het fundamentele recht van alle volkeren, naties en staten op zeggenschap over het voedsel- en landbouwsysteem en het beleid; iedereen heeft recht op gezond, voedzaam en betaalbaar en cultureel passend voedsel. Dat betekent dat we het recht hebben zelf te bepalen wat onze productiemethodes moeten zijn, en hoe we onze producten verwerken en distribueren, zowel lokaal als internationaal.

 Deze voedselsoevereiniteits-visie heeft al velen geïnspireerd tot activisme. Wij beogen niet alleen een landbouw-revolutie maar ook een sociaal-economische en politieke transformatie. Lokale en duurzame productie is cruciaal vanuit het standpunt van voedselsoevereiniteit, net al respect voor mensenrechten, eerlijke prijzen, eerlijke handel, en de bescherming van gemeenschappelijke goederen tegen privatisering.

Wij moeten ons wapenen tegen een grote crisis in onze geschiedenis, niet allen w.b. voedsel en energie en klimaat maar op vele andere gebieden. Voor de energiecrisis worden valse oplossingen bepleit, van  agro-brandstoffen tot kernenergie, wat grote bedreigingen zijn voor het leven op aarde.

Wij verwerpen het kapitalisme wat nu gekarakteriseerd wordt door agressieve financiële en speculatieve injecties in industriële landbouw, grond en natuur. Dit leidt tot het inpikken van land en tot migratie, waardoor gemeenschappen, culturen en de natuur worden ontworteld. Hierdoor neemt de al bestaande ongelijkheid nog toe.

Transnationale bedrijven leggen in samenwerking met regeringen en internationale instituties GMO landbouw, grote mijnprojecten, dammen en fracking op. Ze leggen grote bomen- en agrofuel-plantages aan en privatiseren onze zeeën, rivieren, meren en wouden. Voedselsoevereiniteit haalt de controle over onze gemeenschappelijke bezittingen weer terug naar de mensen.

Agroecologie is de keuze die wij maken , nu en in de toekomst

Een grote verscheidenheid aan technieken en praktijk kan hieronder vallen, afhankelijk van plaatselijke praktijken en tradities. De voedselproductie moet in de toekomst gebaseerd zijn op een steeds groter aantal mensen die voedsel produceren op meer veerkrachtige en verschillende manieren, met zo min mogelijk chemicaliën en op elkaar gepakte dieren, en met zo veel mogelijk hernieuwbare energie. Agro-ecologie spaart de biodiversiteit, doet de planeet afkoelen en beschermt de bodem. We streven naar lokale productie passend bij onze bossen en waterlopen, en met zoveel mogelijk teruggave van organische stof aan de natuurlijke cycli.

sociale rechtvaardigheid, klimaatrechtvaardigheid en solidariteit.

Liever solidariteit dan concurrentie, en we verwerpen een patriarchale instelling, racisme, kolonialisme en imperialisme. We strijden voor participatieve en voor solidaire gemeenschappen, waarin kinderen, vrouwen, mensen en de natuur niet uitgebuit worden.

We eisen klimaatrechtvaardigheid. De aanjagers van de kapitalistische groei zijn niet degenen die het meest lijden van de klimaat- en milieu chaos. Wij eisen onmiddellijke stopzetting van CO2 handel, het graaien naar grondstoffen, REDD, en agro-brandstoffen.

WE zullen blijven strijden tegen transnationale bedrijven, o.a. door middel van boycots. Vrijhandel en investeringsverdragen hebben ertoe geleid dat miljoenen mensen zich in een zeer kwetsbare en onrechtvaardige situatie bevinden. Dat hebben geleid tot geweld, militair ingrijpen, , onrechtvaardigheid en tragische migraties.  La Vía Campesina heeft de rechten van boeren op de agenda gekregen in de Raad voor de Mensenrechten, en we roepen regeringen op die rechten te waarborgen.

Een wereld zonder geweld en discriminatie van vrouwen

Wij verwerpen discriminatie, niet alleen van vrouwen maar ook discriminatie gebaseerd op ras en ethniciteit en sexuele voorkeur, en we eisen een einde aan alle vormen van geweld tegen vrouwen, zowel op het platteland als in steden. Onze Campagne tegen Geweld tegen Vrouwen vormt het hart van onze strijd.

Vrede en ontwapening 

De toenemende militaire conflicten en oorlogen en bewapening zijn uitingen van een dodelijk kapitalistisch systeem gebaseerd op heerszuchtigheid, uitbuiting en roof. Wij willen daarentegen respect, waardigheid en vrede. Wij hebben verdriet om de vele boeren die in hun  strijd gevangen zijn gezet of zelfs gedood, en we eren hun nagedachtenis en roepen overheden ter verantwoording. We eisen ook de onmiddellijke vrijlating van politieke gevangenen.

Grond en territoria

We willen een groter agrarische hervorming, met erkenning van landrechten,  wettelijke rechten van de oorspronkelijke bewoners, visrechten en rechten op migratie-routes voor herdersvolken. Allen zó ’n hervorming zorgt ervoor dat jongeren op het platteland een toekomst hebben.

Een veelomvattende Agrarische Hervorming houdt ook een herverdeling in van land en inkomsten en grondstoffen, zodat jongeren, vrouwen werklozen en landlozen, migranten, en allen die kleinschalige agro-ecologische voedselproductie willen bedrijven daar toegang toe hebben. Grond is geen koopwaar. Bestaande wetten moeten gehandhaafd worden en er zijn  nieuwe wetten nodig om de landbouw te beschermen tegen speculatie en land inpikken.

Zaden, gemeenschappelijk bezit en water

Zaden vormen het hart van voedselsoevereiniteit. Honderden organisaties strijden met ons voor het behoud van oorspronkelijke zaden, ons erfgoed. Wij willen zaden blijven vermeerderen in onze gemeenschappen en op onze boerderijen, en we verzetten ons tegen  bedrijven die zich die zaden toe-eigenen door middel van patenten en de ‘vervuiling’ van zaad-voorraden door GMO-technologie. Wij verzetten ons tegen de ’techno-fix’ van de combinatie van GMO gewassen met een enorm groot gebruik van pesticiden. We zullen zaden en onze kennis daarvan met elkaar blijven delen, want bewakers van de diversiteit aan zaden zijn cruciaal voor de aanpassing aan de klimaatverandering.

Water stroomt door de levenscyclus, het is een essentieel onderdeel van de ecosystemen en van alle leven. Water is gemeenschappelijk bezit en daarom moet het beschermd worden.

Voortbouwen op onze kracht

Onze kracht is het scheppen en bewaren van eenheid in verscheidenheid. Onze visie is breed, radicaal en hoopvol, en het is een uitnodiging om met ons mee te werken aan de hervorming van onze maatschappijen en de bescherming van Moeder Aarde.

  • Wij willen samen mensen mobiliseren en tegenstand bieden aan degenen die de macht hebben, om sociale verandering te bewerkstelligen, om te beginnen lokaal, aan de basis.
  • In deze strijd gaan we allianties aan met vele sociale bewegingen
  • Onze belangrijkste werktuigen zijn training, onderwijs en communicatie, en uitwisseling van onze steeds toenemende kennis op allerlei  gebieden met en tussen basisgroepen.
  • We willen vooral ruimte maken voor plattelandsjongeren. Onze grootste hoop voor de toekomst is de passie, energie en toewijding van de jongeren in onze beweging.

Van deze VI Internationale Conferentie gaan wij verder op de weg van La Vía Campesina, samen met nieuwe organisaties, zelfverzekerd, en vol hoop voor de toekomst.

For the land and peoples’ food sovereignty in solidarity and struggle!