Mevr. Ploumen roept u de Wereldbank tot de orde?

23-27 maart vond de jaarlijkse ‘World Bank Conference on Land and Poverty’ plaats in Washington. Groepen die het niet eens zijn met het beleid van de Wereldbank grepen dat aan om te protesteren. En laat s.v.p. je stem ook horen want de actie loopt door:  teken de PETITIE van ‘our Land Our Business’, om de hier volgende redenen.

Het Oakland Institute Oakland Instituut bijvoorbeeld  heeft over 6 landen rapporten opgesteld en in elk van die landen is de Wereldbank de catalysator voor land grabs, onteigening en verjaging van talloze kleine boeren. Land dat daarna meestal voor moocultures bijv. voor biobrandstoffen gebruikt (en uitgeput) wordt.

Maar er zijn meer bezwaren:  tegen de  ‘Doing Buisness rankings’ en de ‘Benchmarking the Business of Agriculture’ bijvoorbeeld die door de bank is opgesteld. Dat zijn lijstjes waarin de ontwikkelingslanden die het meest bedrijfs-vriendelijk zijn bovenaan staan: landen die geen lastige eisen stellen w.b. milieu en arbeidsomstandigheden en die niet teveel belasting heffen. Deze lijst werkt al preventief: als je investeerders wil (en dat willen de regeringen en grotere economische spelers in die landen) dan ga je je wetten alvast versoepelen.  Een paar voorbeelden:

  • Ivoorkust zakt op de ranglijst omdat het een hogere bijdrage van werkgevers wil aan pensioengeld
  • Kenia verliest punten omdat het de belasting voor sociale zekerheid verhoogt
  • Brazilië krijgt strafpunten omdat het beperkingen oplegt aan korte termijn contracten voor vast werk
  • Kazakhstan krijgt kritiek omdat het een milieubelasting oplegt.

Commentaar van een blogger uit Bangalore: Het rapport ziet belasting voor vuilophaal, wegen of sociale zekerheid als een last voor het bedrijfsleven….. Misschien is net zo belangrijk wat er NIET in staat: maatregelen die echt zouden bijdragen aan welvaart: corruptie en omkoping, of gezonde burger-organisaties die de regering ter verantwoording roepen… Toevoeging G.Goverde, platform ABC: en wat ook meer effect zou hebben: een kentering van het huidige vrije markt beleid richting meer regulering. Indien niet voor onszelf dan toch minstens om te beginnen voor de ontwikkelingslanden, die nu het recht ontzegd wordt om in eigen tempo hun eigen landbouw en industrie te ontwikkelen, een recht dat de rijeker landen ooit zelf wel genomen hebben.

De bijgevoegde Our Land Our Business VERKLARING ter gelegenheid van die van de bovengenoemde Conference on Land an Poverty, 23 maart, vat alle bezwaren samen.  De Werelbank is erg goed in P.R en doet het voorkomen alsof zij de kampioen van de armen is, maar in de praktijk blijkt het tegenovergestelde.  

Enkele hoofdpuntenuit de verklaring:

1. het patroon van de investeringen van de WB toont aan dat systematisch de behoeftes van de grote multinationale landbouw- en financiële bedrijven voorop worden gesteld. Vorig jaar nog fourneerde de Bank 350 miljoen dollar aan een investeerder, Silverlands Fund, om de politieke risico’s (zoals protestacties van de lokale bevolking) af te dekken die zich misschien zouden voordoen bij een project waarin 500,000 Afrikaanse boeren binnen 10 jaar ‘opgenomen worden als arbeiders in de fruit, graan, soja en kip en vee ketens’. (Met andere woorden: monocultures en megafarms i.p.v. ontwikkeling van de lokale landbouw). Silverland is al eerder beschuldigd van land grabs.

2.Met behulp van haar Doing Business report (meer verhullende naam dan het eerdere ‘Benchmarking for Business’!) en de bijbehorende advisory services, gebruikt de Bank haar grote macht om ervoor te zorgen dat landen  “business-friendly” hervormingen doorvoeren (zie boven), die het voor de agribusiness reuzen makkelijker maken om de beschikking te krijgen over land en natuurlijke hulpbronnen in ontwikkelingslanden.

3. Door land te kopen en verkopen en boeren aan te moedigen om hypotheek te nemen op hun land beschermt de Bank de duurzame  toegang tot grond juist NIET.

Platform Aarde Boer Consument onderschrijft dit protest en vindt dat de Wereldbank de belangen van de gewone boeren die in Azië en Sub-Sahara Afrika 80% van de voedselvoorziening voor hun rekening nemen met voeten treedt . De Wereldbank is geen democratisch bestuurde bank (de ontwikkelingslanden hebben geen gelijke rechten) en heeft dus niet het recht om haar grote financiële macht, deels te danken aan onze belastingbijdrages, in te zetten voor het bedrijfsleven in plaats van voor een duurzame toekomst. Zij oefent nog steeds het recht van de sterkste uit.

 Platform ABC heeft hierover 22 maart een brief   gestuurd aan minister Ploumen en het parlement. Die brief is ook aan een hoge ambtenaar en drie Kamerleden gegeven op maandag 23 maart tijdens de conferentie in Den Haag waar de Çoherentie Monitor 2015 aan de minister werd overhandigd. Dat is een rapport waarin de 12 ontwikkelingsorganisaaties die verenigd zijn in ‘Partos’ analyseren op welke terreinen het beleid van de Nederlandse regering wel of niet coherent is met de ontwikkelingsdoelen. (Voorbeeld: Afrikaanse marktkooplieden moeten voor de verkoop van suiker 4,6% belasting betalen, terwijl de fabriek die 9 miljoen per jaar winst maakt NUL belasting betaalt dankzij een brievenbusfirma in Nederland. Het belasting-beleid is dus niet coherent met ontwikkelings-doelen)  Een goed rapport waarin voldoende aanbevelingen staan voor verbetering van het beleid.

De Wereldbank wordt in het rapport niet genoemd, dus onze brief was een mooie aanvulling. Er kwam ook een artikel van ABC over het onderwerp in het vroegere Agrarisch Dagblad (nu Boerderij Vandaag).