‘Barsten in het ammoniak-bastion’, en conclusies in workshop

Hier een korte film (15 min.) over het ammoniakbeleid. Boeren beweren dat bovengronds uitrijden beter is voor de grond. Wageningen Universiteit beweert dat het 70% meer ammoniak afzet oplevert, maar is de gegevens waarop dat gebaseerd is kwijt.

Het filmpje is gemaakt door Schoonhoven Productions, die ook ‘De kleine Oorlog van Boer Kok’ filmden. Boer Kok verzette zich al in de jaren 90 tegen de Nederlandse verplichting om mest te ‘injecteren’. Hij bleef bovengronds uitrijden en kreeg de politie achter zich aan. Andere boeren mochten daarna 3 jaar op proef bovengronds uitrijden en waren zeer tevreden, maar nu moeten ze weer terug naar ‘injecteren’.

Een journaliste, Geesje Rotgers, ging op zoek naar het bewijsmateriaal maar vond het niet: de gegevens zijn ‘kwijtgeraakt bij een vrhuizing’. . Nieuwe metingen in neerslag, lucht en korstmossen wezen juist niet op een hoger ammoniakgehalte. Onderzoeker Jaap Hanekamp bond de kat de bel aan. Jan Douwe van der Ploeg (WUR): “Het gaat niet alleen om het uitrijden: het gaat ook om beter voer (minder eiwitrijk) en dus om het produceren van goede mest, dat leidt als geheel tot sterke verbetering van de efficiency van het stiksofbeleid en reductie van ammoniak………. Het is echt een ammoniak-bastion geworden wat zich afkeert van de wereld, maar het wordt steeds duidelijker dat er enorme gaten en barsten zitten in hun redenering en bewijsvoering.”

Tijdens de Voedsel Anders conferentie werd er een workshop aan gewijd waaraan verschillende ‘stakeholders’ deelnemen, zie voor een verslag onder het filmpje.

Uit het workshop-verslag (Workshop 1B, vrijdag 12 februari): Bovengronds mest uitrijden  is sinds circa 20 jaar niet meer toegestaan in
Nederland. Boeren moeten de mest injecteren. Voor de machines moeten ze fors investeren en voor boeren die de dieren geen of weinig krachtvoer geven is het geen optie omdat de mest te dik is. Bovendien vinden deze boeren dat het injecteren hun grasmat kapot maakt en slecht is voor het bodemleven.
……………….
 
Zowel Zwier van der Vegte als Bastiaan Meerburg (onderzoekers) geven aan dat ze vinden dat er in het beleid ruimte zou moeten zijn voor boeren die op hun eigen manier mest willen uitrijden als daarmee de  milieudoelstelling wordt gehaald. Meerburg geeft ook aan dat het de politiek is die uiteindelijk de beslissing neemt op basis van door WUR
gemeten waarden. Onderzoekers zijn dus niet verantwoordelijk voor
het beleid: dat is de politiek. Zwier adviseert dan nog om vooral te rekenen met de uitstoot per hectare, omdat die bij de niet intensieve veehouderij waarschijnlijk veel lager is.
 
(voor een volledig verslag van workshop 1B zie binnenkort de website www.voedselanders.nl)
 
Drie belangrijkste uitkomsten
 
1 Het mest- en ammoniakbeleid is dringend aan herziening toe. Dat is belangrijk omdat het de grondslag vormt voor de PAS wetgeving.
 
2 Een nieuw mestbeleid dient gedifferentieerd te zijn en ruimte
te bieden aan verschillende vormen van landbouw en veelteelt. De overheid moet niet voorschrijven hoe het moet, maar kan beter normen stellen waaraan dient te worden voldaan.
 
3 Er is een nieuw onderzoeksprogramma nodig naar de uitstoot van a
mmoniak bij het uitrijden van mest met verschillende toedieningstechnieken op veldschaal, en het effect daarvan op het bodemleven. Bij dit onderzoek dienen alle betrokkenen een
inbreng te hebben: een wisselwerking tussen boeren, maatschappelijke or
ganisaties en onderzoekers.
 
Links voor meer informatie:
 
Met onderstaand filmpje van 12 minuten begon de workshop    ;
(een weerslag van de situatie en discussie tot aan de
workshop)