Afschaffing quotering melk en suiker door EU Commissie: nóg lager inkomen voor de boer

Melk: het quotum (de hoeveelheid  die gemelkt mag worden; was tot voor kort beperkt) wordt ieder jaar met 1% uitgebreid en over een paar jaar geheel afgeschaft. Reeds nu stijgt de productie fors en lopen de voorraden melkpoeder en boter op, en in Duitsland zijn nieuwe contracten tussen de zuivelverwerkers en Aldi en Lidl afgesproken die 4 cent lager liggen. Het wordt steeds duidelijker dat het huidige overschot structureel is en alleen maar verder groeit. Moeten de melkveehouders maar een tandje lager gaan werken, zoals gesuggereerd is? Natuurlijk houdt een individuele melkveehouder hier geen rekening mee! Hij heeft geen enkle invloed op de totale productie van de markt. Wat de situatie voor de boeren zo ernstig maakt is dat de kosten voor krachtvoer, ruwvoer, stro en diesel het afgelopen jaar juist flink gestegen zijn. Als de melkprijs opniuew zou dalen naar het niveau van 2009 zullen de financiël;e consequenties nog veel harder aankomen dan toen.

De huidige situatie toont opnieuw de noodzaak aan voor een flexibele regulering van de zuivelmarkt: de NMV vindt het van groot belang de melkquotering te behouden. ‘De zuivelindustrie moet ophouden de kop in het zand te stekenen met praatjes over een toenmende wereldbevolking alleen maar in te zetten op groei. De wereldbevolking groeit al meer dan 100 jaar, maar de eigen zuivelproductie groeit daar net zo hard mee’, aldus ‘De Koebont’, het blad van de NMV (Nederlandse melkveehouders Vakbond). De coöperaties beloven dat alle melk afgenomen wordt, maar dat is een verkeerd signaal. De cooperaties zijn opgericht om in de behoeften van hun leden te voorzien, en  dit komt in gevaar door melkoverschot dat niet af te zetten is in de markt. De   coöperaties zouden slechts zoveel af moeten nemen als zij in de markt kunnen zetten.  (zie ook www.nmv.nu, hoewel het mei-nummer er op dit moment nog niet op staat.) De coöperaties hebben hun oorspronkelijke missie ingeruild voor winstmaximalisatie.

Suiker (uit ‘Genoeg is Beter’, het ledenblad van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond, mei 2012, zie ook www.nav.nl) In het geval van de suiker werd in 2011 juist een te krap quotum bemeten (85%),  terwijl de ontwikkelingslanden die een voorkeursrecht kregen (minder of geen importtarieven voor hyun rietsuiker) niet aan de vraag konden voldoen. Een suikertekort was het gevolg. De Europese suiker werd veel te duur, goed op de korte termijn maar niet duurzaam voor de langere termijn. Bij de suikersector liet de EU de prijs skyhigh oplopen zonder te reguleren. Blijkbaar wil men de onrust onder de afnemers zo hoog opvoeren dat de politiek voor de druk van deze grote suikergebruikers gaat zwichten en dat het suikerbeleid nl. (een juiste quotering) om zeep wordt geholpen.

De NAV reikt tijdelijke oplossingen aan, maar de politieke wil om de suikerprijs voor iedere partij aanvaardbaar te reguleren lijkt te ontbreken. Alle bmiddelen om de suikerquotering in een kwaad daglicht te stellen worden uit de kast getrokken.

Kortom: De Europese Commissie haalt met druk van de suikergebruikers (= de industrie, inclusief frisdranken industrie etc) alles uit de kast om het EU-suikerbeleid om zeep te helpen. Aanleiding zijn de hoge suikerprijzen in de EU in vergelijking met de wereldmarkt. De NAV geeft aan dat met de juiste EU-maatregelen de huidige situatie in goede banen kan worden geleid en dat het onzinnig is om onder invloed van de huidige marktsituatie het EUsuikerbeleid af te schaffen.

(Noot van red.: bieten zijn op de uiterst vruchtbare zeeuwse en hollandse klei, waar echter niet alle gewassen geteeld kunnen nworden,  een gewas dat node gemist kan worden bij de vruchtwisseling).