Akkerbouw draait op voor de vergroening

Door de keuzes die de staatssecretaris heeft gemaakt draaien de akkerbouwers op voor de vergroeningsmaatregelen die in de EU zijn afgesproken. 5% van het land moet ‘natuur’ zijn. In de ons omringende landen wordt vooral veel gebruik gemaakt van de landschapselementen (heggen etc.) terwijl onze staatssecretaris vanwege vermeende hoge uitvoeringskosten daar in Nederland niet aan wil! Vooral oude rivier- en zeedijken in onze akkerbouwgebieden hebben vaak vanuit de provincies al een beschermde status, maar mogen niet als element opgevoerd worden. Dit is natuurlijk niet uit te leggen. Hierdoor wordt het principe van het  ‘gelijke speelveld’ geweld aan gedaan. Ook een ruimhartiger toepassing van eiwitgewassen (stikstofhoudend, goed voor de bodem!)  en  groenbemesters na granen hadden soelaas kunnen bieden. Nu moet men goed land opofferen aan  bijvoorbeeld akkerranden. Mooi op zich, maar ze brengen niets op en vergen wel onderhoud. Dit is land- en dus inkomensverlies.

Teun de Jong, voorzitter: Dit komt bovenop andere maatregelen die het leven voor de akkerbouwer moeilijk gaan maken: lastenverzwaring door de afschaffing van rode diesel en de verhoging van de assurantiebelasting, strengere bemestingsnormen, afschaffen van het Productschap Akkerbouw, waarin we als sector goed samenwerkten omplantgezondheid te garanderen en gezamenlijk onderzoek en innovatie organiseren, onderbrenging van de onafhankelijke keuringsdienst onder het Ministerie van EZ als samenvoeging met de NVWA. En als klap op de vuurpijl worden nu de vergroeningsmaatrregelen van de EU nu eenzijdig neergelged bij de akkerbouw, de andere landbouwsectoren met toeslagen hoeven op de individuele bedrijven niets te doen. Voor ons als NAV maakt deze gang van zaken weer duidelijk dat het overlaten van een deel van de  EU maatregelen aan ‘landelijk beleid’ nadelig uitpakt voor de Nederlandse akkerbouw. Wij zijn en blijven een groot voorstander van een gezamenlijke Europese aanpak en uitvoering van het landbouwbeleid om daarmee een ‘gelijk speelveld’ met onze buurlanden te garanderen. Hiervoor was de NAV de afgelopen periode veelvuldig in Den Haag en blijft dit doen om in gesprekken met het Ministerie en politici onze akkerbouwbelangen aan de kaak te stellen én te verdedigen.