bonden over provinciale aanpak van uitkoop bedrijven: éérst landelijk overleg!

In het regeerakkoord lijkt het kabinet af te koersen op de opkoop van duizenden veehouderijbedrijven en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond.. Het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin provincies het voortouw krijgen. De bonden schrijven aan de nieuwe ministers Staghouwer en v.d. Wal dat ze éérst LANDELIJK overleg willen over  waarborgen w.b. de randvoorwaarden en de rechtszekerheid, om  willekeur te voorkomen.

Hieronder de  brief, gericht aan ministers Staghouwer en v.d. Wal-Zeggelink 

Geachte ministers, 

Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV),
Nederlandse Vakbond Pluimveehouders (NVP) en Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) willen eerst
helderheid over de plannen en goede afspraken met u maken, alvorens uitwerking wordt gegeven aan
het Regeerakkoord. Het nieuwe Regeerakkoord en de grote stapel stikstofrapporten van 2021 hebben
op het platteland allerminst duidelijkheid gebracht. Integendeel, deze zorgen voor grote onzekerheid
en veel onrust bij onze boerengezinnen.

Met het verschijnen van het Regeerakkoord is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan: een versnelling
van de natuur- en stikstofambities van 2035 naar 2030. Bij het Regeerakkoord was er de aankondiging
van ‘niet vrijblijvende gesprekken’ met boeren als vrijwilligheid onvoldoende oplevert. Daarnaast de
beschikbaarstelling van 25 miljard euro voor de uitkoop van bedrijven, aankoop van gronden,
innovaties e.d. Gelet op de beschikbare bedragen lijkt het kabinet af te koersen op de opkoop van
duizenden veehouderijbedrijven en meer dan 100.000 hectare landbouwgrond.

Het kabinet kiest voor een gebiedsgerichte aanpak, waarin provincies het voortouw krijgen. Die zullen
ongetwijfeld gaan werken met ‘gebiedscommissies’ in allerlei varianten. Gelet op het Regeerakkoord
en de zeer ingrijpende gevolgen die daaruit voortvloeien voor de agrarische sector en het platteland,
vinden wij dat er éérst op landelijk niveau afspraken met ons moeten worden gemaakt.

Er moeten vooraf heldere afspraken worden gemaakt over:
• de randvoorwaarden voor die gebiedsprocessen;
• de zorgvuldigheid en onafhankelijkheid bij de ecologische analyses, die nu overigens nog niet wordt
toegepast;
• zeggenschap, rechtszekerheid (o.a. PAS melders en vergunningen) en rechtsbescherming voor
boeren.

Wij zijn bereid om met onze mensen constructief aan overleggen deel te nemen en daarmee draagvlak
onder boeren te vergroten. Maar instappen in processen met grote belangen en bedragen, die niet
met landelijk afgesproken waarborgen zijn omgeven, leidt niet tot vruchtbare samenwerking.
We gaan hierover graag op korte termijn met u in gesprek.

Hoogachtend,

Linda Verriet           Bart-Jan Oplaat        Henk Bleeker                          Teun de Jong
Voorzitter POV       Voorzitter NVP I       Interim voorzitter NMV       voorzitter NAV

(varkens)                  (Pluimvee)                (melkveehouders)                    (akkerbouwers)