Brief van boerenorganisaties over TTIP aan Tweede Kamer

In de week vóór de TTIP demonstratie werd een debat gehouden in de Tweede Kamer over TTIP. Voordien werd bijgaande Brief aan Tweede Kamer over TTIP door gezamenlijke boerenorganisaties gestuurd, verschillende fracties refereerden ook aan de brief.

De brief is te lezen achter de link maar ook hieronder:

Brief aan de leden van de Commissies Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking, Economische Zaken (met name Landbouw en Visserij) en Infrastructuur en Milieu (met name Europese regels) in de Tweede Kamer

 

Betreft: Visie op TTIP-onderhandelingen door gezamenlijke boerenorganisaties

Amsterdam, 2 oktober 2015

 

Geachte leden van genoemde commissies,

In verband met de lopende onderhandelingen tussen de EU en de VS over Trans-Atlantische Handels- en Investeringsovereenkomst (TTIP), sturen wij u onze visie. Wij hopen dat u dit wilt betrekken in uw voorbereidingen voor de komende Algemene Overleggen zoals op 7 oktober binnen de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Tevens hopen we dat u dit wilt betrekken in de voorbereiding van een plenair debat over TTIP, waartoe uw Kamer in maart van dit jaar heeft besloten. Dit debat zal later dit jaar zal plaatsvinden. Omdat onze inbreng verder gaat dan de handelsagenda sturen wij deze ook op aan de Commissies Economische Zaken (met name Landbouw en Visserij) en Infrastructuur en Milieu (met name Europese regels).

Even kort een uitleg over wie we zijn. Naar aanleiding van een boerendebat in april dit jaar in Wageningen, heeft een aantal boerenorganisaties besloten samen op te trekken tegen TTIP en CETA. We hebben ons verenigd in een overlegorgaan en sturen u nu onze inbreng, met vooral een aantal ernstige zorgen over TTIP. Die zorgen gelden echter ook voor CETA, een vergelijkbaar vrijhandels- en investeringsverdrag tussen de EU en Canada, en deels versterken zij elkaar. Waarschijnlijk zal Nederland volgend jaar het CETA-verdrag moeten ratificeren, als dit door de Europese Raad en het Europese Parlement wordt goedgekeurd. Wij hopen dat u dan onze kritische inbreng wilt betrekken bij uw beslissing.

Op gebied van TTIP hebben wij de volgende zorgen:

  • Zoals bekend is een doel van TTIP dat zoveel mogelijk importtarieven worden afgeschaft of sterk verminderd. Vooral in de landbouw zijn deze importtarieven nog relatief hoog. Deze tarieven zijn echter de enige manier om de familiebedrijven in de landbouw die te maken hebben met veel hogere milieu-, dierenwelzijns- en voedselhygiëne-eisen dan hun collega’s in de VS, te beschermen. Binnen de WTO – en dus ook binnen TTIP – wordt namelijk slechts voedselveiligheid als criterium erkend om eventueel importen tegen te kunnen houden. En dit slechts in beperkte mate, zie de hormoonvlees-kwestie [1].
     

De wijze van productie mag dus geen reden zijn om importen tegen te houden, ook al zijn genoemde standaarden aan Europese boeren veel hoger. Amerika kent nagenoeg geen normen voor dierenwelzijn op boerderijen, beperkte invulling van de identificatie- en registratieplicht en de milieustandaarden zijn er veel lager, zo zijn er 82 pesticiden in de EU verboden die wel in de VS zijn toegestaan.

Als de importheffingen weggehaald worden krijgt de Europese boer dus direct te maken met oneerlijke concurrentie met deze Amerikaanse producten. Deze oneerlijke concurrentie wordt nog eens versterkt door het principe van wederzijdse erkenning van standaarden. Hoewel Amerikaanse producten aan lagere standaarden voldoen, en de standaarden officieel niet verlaagd worden, mogen deze producten hier toch de markt op terwijl boeren in de EU gehouden zijn aan strengere wettelijke standaarden. Iets vergelijkbaars gebeurt nu met de import van batterij-eieren uit de Oekraïne, terwijl deze verboden zijn in de EU. Daarbij is er in veel sectoren zoals zuivel en varkensvlees nu al een Europees overschot. Het afbreken van deze importbescherming zal leiden tot verdere verlaging van prijzen en een kaalslag onder Europese familiebedrijven in de landbouw.

 

  • Ondanks de beloften van minister Ploumen dat standaarden op gebied van voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn niet verlaagd zullen worden door TTIP, gebeurt nu al het tegenovergestelde. Hier een aantal voorbeelden:

We roepen op deze race to the bottom te stoppen. Door genoemde wederzijdse erkenning van standaarden zullen Europese bedrijven namelijk gedwongen worden ook te gaan lobbyen voor lagere normen, om de concurrentie aan te kunnen. Europese boeren kunnen alleen aan de hoge Europese standaarden voldoen, als producten die aan lagere normen voldoen niet worden toegelaten.

  • Stel dat de EU haar maatschappelijke standaarden in de toekomst nog zou willen verbeteren, dan wordt dit om de volgende redenen vrijwel onmogelijk als TTIP doorgaat:
  • De eerder genoemde wederzijdse erkenning van standaarden, die bij liberalisering zal leiden tot oneerlijke concurrentie.
  • Binnen de op te richten Regulatory Cooperation Body zullen ambtenaren uit de EU en de VS onder grote druk van multinationals, nieuwe milieu- en sociale wetsvoorstellen beoordelen op ‘handelsverstoring’. Dit gebeurt dus buiten het zicht van gekozen volksvertegenwoordigers. Hoewel maatschappelijke organisaties ook hun inbreng kunnen leveren bezitten zij niet de financiële en organisatorische capaciteit die genoemde multinationals hebben. De uitkomsten lijken nu al duidelijk.
  • Door de ISDS-investeringsbeschermings-clausule zal regulatory chill Dat wil zeggen dat politici zeer terughoudend zullen zijn om maatschappelijke standaarden te verhogen uit angst voor miljardenclaims van multinationals.

–         De Nederlandse Europese Commissaris Timmermans in Brussel is zogenaamd aangesteld om ‘overbodige Europese regelgeving’ te verminderen. In werkelijkheid lijkt hij er mee bezig om de EU klaar te stomen voor TTIP.

Om genoemde redenen roepen wij u op om nee te zeggen tegen het TTIP-verdrag. Mocht er toch een verdrag komen, dan willen we dat de handel in landbouwproducten hier buiten gehouden wordt.

Tenslotte vragen wij uw aandacht voor een motie uit 2011 over de onderhandelingen tussen de EU en de Mercosur-landen, ingebracht door dhr. Koopmans (CDA) en mevr. Snijder Hazelhoff (VVD), zie bijlage bij brief aan Tweede Kamer. Deze motie ondersteunt onze visie en zorgen op belangrijke punten, en roept op genoemde onderhandelingen niet voort te zetten als geen rekening wordt gehouden met genoemde zorgen. In de bijlage vindt u de tekst van de gehele motie (met bronnen), een passage uit het VAO waarin de motie werd gezien als ondersteuning van beleid, en de uitslag van de stemming.

Genoemde motie werd destijds ondersteund door het CDA, VVD, PVV, ChristenUnie, SGP, SP en Partij voor de Dieren. Wij hopen dus nu ook weer op uw steun, en hopen dat PvdA, D66, GroenLinks en de partijen die toen niet het parlement vertegenwoordigd waren, zich hierbij aansluiten.

Bedankt voor uw medewerking. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan horen wij dat graag. We zijn graag bereid ons standpunt mondeling aan u toe te lichten.

Hoogachtend, Ingrid Jansen – voorzitter Nederlandse Vakbond

Varkenshouders Eric Douma – voorzitter vakgroep Varkenshouderij

LTO Hennie de Haan – voorzitter Nederlandse Vakbond

Pluimveehouders Eric Hubers – voorzitter vakgroep Pluimveehouderij

LTO Sieta van Keimpema – voorzitter Dutch Dairymen Board

Harm Wiegersma– voorzitter Nederlandse Melkveehouders Vakbond

Keimpe van der Heide – bestuurslid Nederlandse Akkerbouw Vakbond

Piet van IJzendoorn – voorzitter Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding

Contactpersoon: Guus Geurts, namens Platform Aarde Boer Consument – www.aardeboerconsument.nl guusgeurts@yahoo.com 06 – 43979849

[1] De WTO was het er niet mee eens dat EU dit Amerikaanse vlees weigerde te importen, omdat het niet zou leiden tot gezondheidsschade. Vervolgend legde de WTO een financiële boete op aan de EU (via verhoogde Amerikaanse importheffingen op Europese producten), toen de EU toch weigerde dit vlees te importeren.