Corporate Capture: de VN ‘gekaapt’ door het bedrijfsleven

Het World Economic Forum had de Verenigde Naties uitgenodigd op hun jaarlijkse bijeenkomst in Davos met als argument: ‘Wij als ondernemers willen volledig meepraten met de VN. Jullie willen toch een ‘multistakeholder’ organisatie zijn? Waardeer dan ook onze inbreng!’ Afgelopen zomer al werd door meer dan 400 maatschappelijke organisaties geprotesteerd tegen de officiële aanwezigheid van de VN in ‘Davos’. Hun protest in het kort: ‘de VN is een mensenrechten-organisatie; inbreng van bedrijven niet gewenst’.   In Davos werden al afspraken gemaakt voor de volgende klimaat-top (opvolger van ‘Parijs’), die dit najaar in Glasgow, Schotland gaat plaatsvinden. (COP26, 26th Climate change ‘conference of the parties’, van 1-12 november). Volgens velen gaat het dan definitief de verkeerde kant op met de Verenigde Naties. 

Hier het persbericht dat TNI (Transnational Institute) 17 januari verspreidde. Er staat o.a. in: Meer dan 400 maatschappelijke organisaties en 40 internationale netwerken hebben het ‘Strategic Partnership Agreement’ tussen het World Economic Forum n de UN afgekraakt en ze roepen de Secretaris Generaal van de VN op om het te ontbinden……  De overeenkomst tussen het bedrijfsleven en de VN is al in juni 2019 ondertekend. Er werd afgesproken de ‘agenda voor Duurzame Ontwikkeling voor 2030’ te versnellen door hechtere samenwerking. ……’Transnationale ondernemingen krijgen een voorkeursbehandeling binnen het VN systeem ten koste van landen en van organsaties die opkomen voor het algemeen belang. ‘

De maatschappelijke organisaties protesteerden al in september 2019 dat deze ‘voorkeursbehandeling’ het mandaat, de onafhankelijkheid en de effectiviteit van de VN zou ondermijnen . ‘Hoe kan de VN nog bedrijven ter verantwoording roepen als de samenwerking zo hecht wordt?  …... ‘Onder de nieuwe voorwaardes zal de VN permanent geassocieerd worden met internationale bedrijven, die ‘fluister-adviseurs’ kunnen worden van de hoofden van de VN afdelingen.’ 

Harris Gleckman, ooit werkzaam bij de VN en nu aan de universiteit van Massachusetts zegt ‘dit geeft enkele van de meest controversiële bedrijven geheel nieuwe toegang tot het hart van de VN, zonder dat dit door de aangesloten landen en zeker niet door het publiek behoorlijk besproken is. Veel bedrijven die op het World Economic Forum in Davos aanwezig zijn, zijn juist verantwoordelijk voor de huidige sociale- en milieu crises, door belastingontwijking, door mensenrechten met voeten te treden, door vervuiling van het milieu , door hun bijdrage aan de klimaatcrisis, en door democratiën te dwarsbomen. Sofia Monsalve, van FIAN: Bedrijven in de industriële voedselketen vernietigen per jaar 75 miljard ton aan goede toplagen en zijn verantwoordelijk voor het jaarlijkse verlies van 7.5 miljoen hectares bos. Deze vernietiging is  o.a. verantwoordelijk voor  3.9 miljard ondervoede of slecht gevoede mensen. Het world Economic Forum kunnen we niet beschouwen als een strategische partner die kan bijdragen aan een oplossing van alles crises in de wereld.’

Hier is de hele brief te lezen.

En wat vindt de FAO? (Food and Agriculture Organisation), ook een VN organisatie?

De laatste jaren ging het de goede kant op binnen de FAO. Een van de afdelingen van de FAO heet ‘Committee on Food Security’. Door veel lobbyen door maatschappelijke organisaties heeft deze afdeling, (CFS), al meer dan tien jaar een onder-afdeling waarin mensen ‘met de voeten in de klei’ echt inbreng kunnen leveren. Het is het ‘Civil Society Mechanism’, een naam die tegenwoordig wordt ingevuld als ‘Mechanism for Civil Society and Indigenous Peoples’ (= oorspronkelijke bewoners). Het is een van de weinige groepen binnen de VN waar echte democratische inbreng geleverd wordt. (Wij als Platform ABC zijn er ook vertegenwoordigd via de afgevaardigde voor West Europa en het Nabije Oosten, Veikko Heinz). Er is al veel bereikt door de ‘working groups’ zoals voor agroecologie, gezinsbedrijven en de markt, verstedelijking en verandering van het platteland, duurzame bosbouw, vrouwen etc. Zie hier enkele ‘statements’. 

Vooral deze CSM groep is natuurlijk heel beducht voor de nieuwe grote invloed van het bedrijfsleven. 

Na ‘Davos’ vond van 8-11  februari de jaarvergadering van het CFS plaats, die vooral ging over de ‘Guidelines on Food Systems and Nutrition’. Deze ‘guidelines’,   geënt op de ‘United Nations Declaration on the Rights of Peasants’ , waren al eerder aan de orde geweest en zouden een belangrijk instrument worden voor de ‘Food Systems Summit’ (voedseltop) die de secretaris generaal van de UN in september of oktober wil organiseren. Tijdens die top wordt het beleid tot 2030 vastgesteld. Het CSM (‘wij’ dus) deed in die week haar best om het tij te keren: er waren nogal wat veranderingen aangebracht in de oorspronkelijke opzet van de ‘guidelines’.  ‘Davos’  was duidelijk merkbaar: in webinars die we volgden bleek dat het bedrijfsleven inmiddels als de ‘motor’ beschouwd wordt van het VN systeem!

Het CSM bracht vóór de vergadering al haar bezwaren naar voren, en ook tijdens de vergadering:  ‘Gezinsbedrijven produceren meer dan 80% van het voedsel, zij moeten dus ook centraal staan in de ‘Food systems Summit’. Zeker nu deze jaren zijn uitgeroepen tot het ‘decennium van de Gezinsbedrijven’. De CSM delegatie liep die week ook een keer uit de vergadering weg, hoewel enkelen aanwezig bleven het proces te observeren. 

Woensdagochtend 10 februari werden de ‘Guidelines on Food and Nutrition’ toch aangenomen. ’s Middags zou men het hebben over voorstellen voor de ‘FOOD SUMMIT’ (voedseltop) in het najaar, maar toen kregen lidstaten onenigheid over formuleringen in de reeds goedgekeurde  ‘guidelines‘, en er werden wijzigingen voorgesteld. Het CSM sprak haar ontevredenheid uit, net als sommige lidstaten. Deopzet van de Food summit leidt ondertussen al tot een flinke controverse. 

WORDT VERVOLGD…….

p.s. Uiteindelijk beslissen de vertegenwoordigers van de lidstaten binnen de werkgkroepen van der VN. Dat is toch een andere input dan die  geleverd wordt door de vertegenwoordigers van burger-organisaties en NGO’s. 

Door G. Goverde en Rosan Huizenga, Platform Aarde Boer Consument.