Dank voor het lobbyen van EU parlementariërs! Meer over het vervolg van de EU besluitvorming.

 [ABC-bericht] Ongeveer 500 mensen uit verschillende Europese landen hebben 20 juni een of meer emails gestuurd naar het Europees parlement om de stemming te beïnvloeden. Allemaal bedankt voor jullie medewerking! Mooi dat centraal geregeld werd dat als je vanuit Nederland mailde je mail automatisch gericht werd aan de Nederlandse parlementariërs, mailde je vanuit Frankrijk dan kregen de Franse parlementairërs onze brief in het Frans, etc.

500 deelnemers is nog niet zoveel, maar het was vakantietijd, er was slechts een dag de tijd (dankzij langzame besluitvorming in het EP), en het was een probeersel. Het mooiste is nog dat de ‘Europa-brede actie’ lukte, en van deze ‘tool’ kunnen we in de toekomst hopelijk vaker gebruik maken. Zo komt de Europese democratie op gang.

 Wat heeft het nu uitgehaald?

Over slechts een minderheid van de amendementen werd gestemd zoals wij (en enkele parlementaire groepen) hadden gewild. Eigenlijk hield men zich grotendeels aan de voorkeur van de eigen parlementaire landbouwcommissie. Van de amendementen waar wij voor waren zijn er drie en een half inderdaad aangenomen. Van de amendementen waar wij tegen waren zijn er 4 inderdaad verworpen.

 Commentaar van Via Campesina:

Het Europees Parlement heeft verschillende positieve voorstellen van de europese Commissie gesteund, zoals

– vermindering van inkomenssteun wordt gelieerd aan het aantal personen werkzaam op het berdijf,

– inkomenssteun gelieerd aan het huidige gebruik (niet het gebruik in het verleden), en alleen voor bedrijven waar daadwerkelijk geproduceerd wordt (niet voor beschikbare landbouwgrond op een bedrijf waar misschien niets meer geproduceerd wordt)

–  speciale zorg voor kleine bedrijven,

–  betalingen voor milieu-maatregelen aan de boeren zelf (in de zog. ‘eerste pijler’).

 In het verlangen een breed compromis te bereiken – wat volgens veel parlementariërs het hoogst haalbare is nu het parlement kan mee-beslissen  –  heeft het parlement nogal wat in het vage gelaten.  Dat geeft de Commissie veel manoevreerruimte en een grote verantwoordelijkeid wat betreft de formulering van wetsvoorstellen. Dat zal namelijk de volgende stap zijn in het proces.

Via Campesina vraagt de Commssie dan ook speciale zorg te besteden aan de kleinschalige bedrijven en aan bedrijven waar relatief meer mensen werken. Zij vagen ook om wisselteelt verplicht te stellen, met inbegrip van waar mogelijk  pantaardige eiwit-gewassen . Geen subsidies voor (het ‘opschalen’ van) bedrijven in de richting van industriële landbouw. Zulke bedrijven wentelen veel kosten af op de maatschappij en kosten de belastingbetaler een flinke smak geld.

VERDER BESLUITVORMINGSPROCES:

Van nu tot oktober worden de wetsvoorstellen opgesteld, en die worden begin of half oktober bekend gemaakt. Daarna en in 2012 zijn er discussies in de lidstaten en het Europees parlement over de voorstellen, een discussie waar de Commisssie zich ook in mengt. Stemmingen waarschijnlijk juli-september 2012. Het debat over het GLB zal in de meeste landen levendig zijn, met veel media aandacht. Wegens de korte tijd die beschikbaar is vermoedt men dat er al in de ‘first reading’ (zie onder) overeenstemming moet komen over de wetsteksten. Dan zou het proces eind 2012 afgerond kunnen zijn.

Meer info over het besluitvormingsproces, voor de liefhebbers:

Een bijzonderheid is dat het parlement ‘het recht van co-decisie ’heeft – het parlement mag mee-beslissen met de lidstaten (in vergadering bijeen in The Council) maar heeft niet het laatste woord. Compromis is verplicht.

Hoe gaat dat in zijn werk?

 De Commissie stuurt voorstel voor de ‘first reading’

De landbouw-commissie van het EP benoemt een ‘ rapporteur’(= voorzitter). Deze commissie (afgekort tot ComAgri)  en de ‘opinion-giving committees’ (van de verschillende partijen, en van aanverwante commissies, bijv. milieu)  buigen zich erover. De rapporteur schrijft een voorstel, de parlementariërs komen met amendementen en daar wordt over gestemd.

De Raad (en de nationale parlementen) buigen zich er ook ove.rte (Een goede gelegenheid om op het thuisfront te lobbyen)  

Stemming in een plenaire zitting van het hele parlement over de ‘first reading’ (evt. in Brussel lobbyen). Daarna stemming in de Council; wordt ook ‘first reading’ genoemd.

 ‘second reading’

Het EP bespreekt de ‘positie’ van de council en neemt die over of stelt wijzigingen voor. In het laatste geval is er een ‘2nd reading’. De regels hiervoor zijn stricter: voor elk amendement is veel steun nodig (bijvoorbeeld de handtekening van 40 parlementsleden), en een absolute meerderheid. (D.w.z. een meerderheid van alle parlemtentsleden, i.t.t. simple majority = meerderheid van de aanwezigen). Er is nu een strict tijdschema (2-3maanden) en alleen de verschillen tussen de ‘positions’ worden besproken.  Er wordt onderhandeld met de Commissie en de Raad voor er in een voltallige vergadering van het EP over gestemd wordt.(Europa-breed mobiliseren?)

 De Raad stemt erover. Als er nog geen overenstemming is: third reading= verplichte verzoening.  27 leden van het parlement en 27 leden van de Raad stellen een ‘joint text’op. Geen amendementen meer mogelijk. Als er geen overeenstemming wordt bereikt is de wet niet aangenomen.

 Uit ervaring blijkt dat die laatste stap slechts in 5% van de gevallen nodig is. Meestal wordt tijdens de ‘first readinhg’ overeenstemming bereikt.

Verwacht wordt dat de belangrijkste beslissingen vallen in de ‘first reading’