De droogte van de afgelopen zomer eist zijn tol

Voor de akkerbouw is de algehele schade nu nog lastig in te schatten. De  verschillen tussen regio’s, maar ook binnen regio’s zullen groot zijn. Het is nu al wel duidelijk dat de schade bijvoorbeeld in de Veenkoloniën en Zeeuws-Vlaanderen enorm is. Er zijn in Zeeuws-Vlaanderen percelen uien waarschijnlijk überhaupt de moeite niet is om ze te oogsten. Eerst in het vroege voorjaar verregend, en daarna verdroogd en opgevreten door de trips. In diverse regio’s
stevenen de aardappelen af op 50% minder opbrengst, de suikerbieten 40% minder. Voor de akkerbouwer kan al een heel groot verschil zijn of je wel of niet kunt of mag beregenen.

De Nederlandse Akkerbouw vakbond heeft verschillende keren aan de bel getrokken. De NAV heeft op 26 juli al een aantal voorstellen gedaan aan Minister Schouten om de ergste nood onder akkerbouwers te lenigen: eerdere uitbetaling van toeslagen, overbruggingskredieten voor de ergst getroffen boeren, uitstel van inzaaien van vergroeningsgewassen tot na de droogte en het gebruiken van vergroeningsgewassen als veevoer. Ook vraagt de NAV om de bredeweersverzekering beter bereikbaar te maken voor álle akkerbouwers, door verlaging van het eigen risico, en door te stoppen met het heffen van assurantiebelasting over de premie. (Door die assurantiebelasting verdient het rijk a.h.w. nog aan de ellende van de boeren. Zo’n afschaffing is niet uniek: die geldt bijvoorbeeld ook voor transportverzekeringen. ).  

Melkveehouders:

Ook in de melkveehouderij de verschillen groot. Het ergst lijkt de situatie in het oosten; De Achterhoek, de Veluwe, Twente. Hier hebben ze ook in het voorjaar al bijna geen regen gehad, waardoor ze alleen de 1e snede gras binnen hebben kunnen halen en er daarna bijna niets meer gegroeid is, tenzij men intensief kon beregenen.

In het zuiden is het net zo droog, alleen was hier in het voorjaar nog meer regen, waardoor wel een goede 2e snede gras is binnengehaald kon worden en de ruwvoervoorraad groter is.
Een collega uit Noord-Holland gaf aan dat hij al 4 snedes gemaaid heeft, dus hij heeft duidelijk veel minder last van de droogte gehad.

De mais is, tenzij men intensief beregend heeft ook ernstig verdroogd. Ook hier zijn de verschillen enorm. Op goede vochthoudende gronden staat nog goede mais, en op de drogere gronden staat totaal verdroogde mais zonder kolf die men nu al hakselt om er nog maar iets van af te halen en daarna nog gras in te zaaien voor nog een grassnede in het najaar.

Melkveehouders die nog voorraden over hadden van voorgaande jaren hoeven geen problemen te krijgen met de voorraadvorming voor de winter. Er zijnechter ook melkveehouders, bijvoorbeeld in de Achterhoek, die nu al volop kuilgras aan hebben gekocht omdat ze amper voorraad hebben. 

Door de schaarste zijn de ruwvoerprijzen fors gestegen, dus aankoop van zowel gras als mais kost veel meer geld,  en ook het krachtvoer wordt duurder door de gestegen graanprijzen. Door de combinatie van hoge kosten van beregenen en duurder voer zal de kostprijs op veel bedrijven dit jaar flink stijgen.