De franse landbouwminister wil de melkaanvoer reguleren.

Minister Le Foll stelt voor om een aanvoersysteem in te voeren dat het quotasysteem na 2015 vervangt. Hij stelt tevens de invoering van een Europees monitoringinstituut voor. Zijn voorstel is dat er een drempelwaarde voor de melkprijs wordt vastgesteld en wanneer de prijs onder deze waarde komt stuurt de Commissie een waarschuwing naar alle melkveehouderijen met het verzoek om lagere hoeveelheden te produceren. Als de prijs blijft dalen krijgen alle afnemers die hun volume niet hebben beperkt een boete opgelegd, die wordt herverdeeld onder degenen die zich wel aan de volumebeperking hebben gehouden.

Volgens de European Milk Board, waar ook de Nederlandse Melkveehouders Vakbond lid van is, is dit een eerste aantrekkelijke maar onvolledige stap omdat dit de positie van de producenten niet versterkt en hen geen machtsmiddel geeft om volumes te regelen.

Het voorstel is ingediend omdat er in Frankrijk een aanzienlijk aantal boerenbedrijven is dat overschakelt van melkproductie naar graanteelt, en omdat de financiële situatie op de bedrijven verschrikkelijk slecht is, ondanks het feit dat Frankrijk zijn quota niet volmelkt en er een tekort aan melk is. De melkproductie vindt steeds meer in het westen van Frankrijk(Bretagne) plaats. Dit veroorzaakt vervuiling door intensivering, en ontvolking van achtergebleven gebieden.

Het is duidelijk dat politici en economen in Frankrijk er tegenwoordig van overtuigd zijn dat een effectieve regulering van het de hoeveelheid melkproductie onmisbaar is om de melkveehouderij te redden. Maar het blijft de vraag of zij genoeg medestanders zullen vinden in Europa en opgewassen zullen zijn teen de lobby van de liberalisering: de financiers en de speculanten die dromen van het veroveren van de wereldmarkt.

Zie voor verdere details de ‘Koebont’, het ledenblad van de NMV van april 2013, www.nmv.nu