De landbouwcommissie van het EU parlement heeft gestemd….

25 mei heeft de landbouwcommissie gestemd over  een stuk of 60 compromis-voorstellen. Dat was in 40 minuten gepiept: de voorstellen zijn allemaal aangenomen maar er was dan ook dagen- en nachtenlang over overlegd in de voorafgaande weken.  De strijd ging eigenlijk tussen de ‘rapporteur’ (tijdelijke voorzitter zeg maar), een Beierse boer van de  EPP (Christen democraten), die nogal onder druk stond van zijn regering, en via die route ook van de andere lidstaten.  Zijn eigen partijgenoten keurden die beïnvloeding af en kwamen met 1000 amendementen! Ook de andere partijen hadden amendementen op Dess’ voorstellen, de groenen bijvoorbeeld 101. Alle amendementen zijn door De heer Dess samen met de ‘shadow rapporteurs’ (één rapporteur voor elke partij) teruggebracht tot zo’n 60 amendementen, waar stevig over onderhandeld is, dus daarna was het stemmen zo gebeurd. Bijna iedereen stemde voor alle amendementen. De Groenen stemden tegen een aantal ‘vergroenings’-amendementen omdat die huns inziens niet ver genoeg gingen.

Wij hebben de laatste dag nog adviezen geven, aan alle leden van de commissie maar ook per land. Zo zijn er vanuit Nederland brieven gegaan naar Bas Eickhout van GroenLinks en Esther de Lange van het CDA, hoewel die slechts vervangers zijn dus waarschijnlijk niet eens gestemd hebben. Zie hier de amendementen waarover gestemd werd, en zie hier ons stemadvies

Ons advies is door technische storingen pas dinsdagavond verstuurd, dat was niet zo effectief voor die stemming op woensdag, maar over het geheel genomen zijn we best content over de manier waarop gestemd is. Ons eerdere  commentaar was waarschijnlijk wél effectief: de ‘voedselverklaring’ die we vorig jaar lanceerden;  het wetenschappelijk onderzoek dat we juni 2010 presenteerden;  het stuk ‘de ontbrekende optie’;  de conferentie die we afgelopen 3 mei samen met enkele parlementsleden organiseerden;  en de voorstellen voor wijziging van de amendementen die sommigen van ons instuurden. Sommigen herkenden letterlijke zinsnedes in de voorstellen die uiteindelijk zijn aangenomen!

Uiteindelijk zitten er nogal wat vaagheden en tegenstrijdigheden in de aangenomen amencdementen, logisch, als het compromissen zijn tussen verschillende partijen. Dat geeft de Raad en de Commssie nog alle kansen voor onderling uitspelen. Zie onder voor inhoudelijk commentaar van Via Campesina. 

Maar de winst is dat de parlementsleden beter werk leverden dan wat de commissie voirg jaar presenteerde en beter dan de resolutie die het liberale EP lid Lyon (ALDE) op 12 april presenteerde. En de winst is ook dat het EP eenheid aan de dag legt in het contact met de Commissie en de Raad (van regeringen)), belangrijk nu het voor de eerste keer gewicht in de schaal kan leggen.

De volgende stap is een stemming in het hele parlement, op  22 juni.

Voor die datum schrijven we weer een brief, nu per land aan alle parlementsleden, liefst in zoveel mogelijk landen.

Bovendien willen we voor het publiek een email-actie starten, liefst met andere lobbygroepen samen zoals CONCORD (koepel van Eu ontwikkelingsorganisaties) en ARC2020 (milieu-en-paletteland lobbygroep.)

Hieronder eerste commentaar van Via Campesina op de stemming van 25 mei, en daaronder enkele punten waarop we in juni willen  focussen. 

================

Via Campesina schrijft:

Via C juicht toe dat er in het parlement voortgang geboekt is in de richting van een eerlijker verdeling van rechtstreekse betalingen (subsidies aan boeren zeg maar, GG), en van een  duurzamere landbouw (meer steun naarmate er meer werkgelegenheid is, specifieke betalingen aan de kleinere bedrijven en alleen voor de actieve boeren – niet de eigenaren op afstand- , vergroening van de ‘eerste pijler’ (= boerenbedrijven) en de teelt van plantaardige eiwitten wordt bevorderd.)

Teleurstellend is dat de vrije markt nog steeds opgehemeld wordt, in lijn met de voorstellen van de Commissie, zonder dat er uitzicht is op faire en reële inkomens voor de boeren. De parlementariërs hebben onderling tegenstrijdige artikelen aangenomen (artikel 33A beveelt productiebeheersing aan als een mogelijk marktinstrument maar in artikel 40 wordt een inkomensverzekering voorgesteld), zodat het parlement de mogelijkheden voor de Commissie niet genoeg inperkt.

Geneviève Savigny, Gérard Choplin, Marzia Rezzin

=====================================

Nog enkele punten uit de telefonisch overleg tussen leden van ‘onze’  EU club:

Er werd opgemerkt dat de amendementen over ‘voedselzekerheid’ (voor de armere landen) niet zo sterk zijn maar dat in elk geval gesteld werd dat er ‘publieke instellingen’ (overheden in plaats van de hedge funds zeg maar) iets moeten doen aan de sterk wisselende prijzen.

Uit een andere bijeenkomst waar Commissaris Ciolos bij aanwezig was bleek dat de commissaris voor sterkere banden tussen boeren en consumenten is. Hij wil wettelijke mogelijkheden voor rechtstreekse verkoop verruimen en de voedselveiligheid-regels versoepelen voor kleine verwerkende bedrijven. Ook wil hij meer transparantie in de voedselketen zodat duidelijker wordt waar het geld dat niet bij de boeren terecht komt dan wel blijft. Ook zegt hij: ‘aanbodbeheersing? Vergeet het maar!’  Hier brachten anderen in het telefonsich overleg tegenin dat er achter de schermen heus wel gesproken wordt over aanbodbeheersing. Men gaat er vanuit dat we op een nieuwe catastrofe afstevenen wat betreft de melkprijs. Er wordt zelfs al gesuggereerd dat voorstellen voor aanbodbeheersing, vóór 2013 welkom zijn.  Het melkquotum  zou best wel eens herzien kunnen worden in plaats van beëindigd in 2014, dus daar moeten we ons op voorbereiden.

Er erd ook gemeld dat DG Agri (Directorate General of Agriculture, het ‘departement’ van Ciolos) al klaar is met wetsvoorstellen voor rechtstreekse betalingen. Dat proces zullen we ook volgen. Daarbij komen ook andere departementen dan alleen DG Agri in beeld.

===========================

Wat de volgende periode betreft:

Het is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden worden voor het voltallige parlement, vóór de stemming op 22 juni:  nog zaken toevoegen? En wie gaat die nieuwe amendementen dan schrijven? Of kan er alleen worden weggestreept? Er zal waarschijnlijk niet zoveel meer veranderen aan de voorstellen. Eerder wegstrepen dan toevoegen.

We zullen in ons ‘lobbyen’ inzetten op beperking van rechtsreekse steun aan grote bedrijven, op steun aan de kleinere bedrijven, vergroening, plantaardige eiwitten, aanbodbeheersing, (samen met CONCORD) coherentie met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking, werelwijde voedselzekerheid, en (misschien samen met ARC2020) plattelandsontwikkeling.

=====================

 Voor een (kort) overzichtsartikel uit de EU Observer zie  http://euobserver.com/9/32397/?rk=1

Verder is e.e.a. ook sterk afhankelijkvan het budget. Veel lidstaten, waaronder ook Nederland,  pleiten voor  ‘minder geld naar Europa’!. Een uitkomst zou zijn als de EU haar eigen geld zou kunnen generaren, voor het buitenlandbeleid (Catherine Ashton), energie infrastructuur (andere bekabeling voorgelijkstroom t.b.v. alternatieve energie), maar o.i. ook voor vergroening van de landbouw. Ook dit is momenteel actueel in het EU palement, zie hieronder.

 De commissie van het Europees Parlementlt die zich bezig houdt met de Europese meerjarenbegroting heeft een akkoord bereikt over de inzet van de onderhandelingen met de EU-lidstaten en de Europese Commissie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is de coördinator namens de Groenen in het Europees Parlement bij deze besprekingen en is tevreden met de uitkomst: “Het Europarlement wil inzetten op vergroening van de Europese begroting. Bovendien zijn we het eens over eigen middelen: die moeten worden uitgebreid.”

De discussie over de financiering van de Europese Unie is een heikel punt tussen de lidstaten en het Europees Parlement.
Met deze stemming zet het Europarlement in op eigen middelen voor de Europese Unie, aangezien dit zorgt voor een eerlijker systeem van afdrachten. Eickhout: “De afdrachten van de Europese lidstaten kunnen verlaagd worden door een systeem van eigen middelen in te voeren. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan de opbrengsten van het emissiehandelssysteem of belasting op financiële transacties.”

Hoogte van de begroting
De hoogte van de begroting zal volgens het Europarlement met tenminste vijf procent moeten stijgen om alle doelen – gesteld door lidstaten, Europese Commissie en Europees Parlement – te halen. “De komende jaren zal er bijvoorbeeld geïnvesteerd moeten worden in de energie-infrastructuur. Dat is grensoverschrijdend en heeft een Europese aanpak nodig”, aldus Eickhout. Daarnaast rechtvaardigt de nieuwe Europese buitenlanddienst een uitbreiding van het budget. Het Europarlement zegt dan ook dat als je aan alle prioriteiten voor de toekomst recht wil doen, het budget omhoog moet. Eickhout: “Een verlaging, zoals Nederland wil, zou betekenen dat die gepaard moet gaan met welke prioriteiten geschrapt zou moeten worden.”

Planning
De Europese Commissie komt 29 juni met haar voorstellen voor de meerjarenbegroting. Daarna zullen de onderhandelingen beginnen met de Raad van Europese ministers. Uiteindelijk zal dit tot een akkoord moeten leiden tussen alle lidstaten én het Europees Parlement. “Er zijn dus 27+1 veto’s te omzeilen”, concludeert Eickhout.