De Tweede Kamer geeft Bleker feedback over het GLB

[ABC-bericht] 14 maart was er Algemeen Overleg van de landbouwcommissie van de Tweede Kamermet staatssecretaris Bleker over landbouw en visserij.  Verschillencde Kamerleden kaartten aan dat Bleker zich hard moet maken voor de door de Kamer aangenomen motie over de inkomenstoeslagen (subsidies aan boeren zeg maar). Volgens de voorstellen van de Commissie krijgen de boeren 70% van een subsidiebedrag als ze zich aan bepaalde basis-milieuregels houden (‘cross-compliance), PLUS de resterende 30% als ze zich aan nieuwe regels gaan houden, zoals 7% braaklegging en andere ‘groene’maatregelen. Hier ging de discussie over: de Commissie wil die 70% alleen geven als ook aan die nieuwe maatregelen wordt voldaan. De Kamer echter wil dat de Commissie die 70% sowieso toekent, onafhankelijk van de uitvoering van die 30% maatregelen. En die maatregelen zouden volgens sommige Kamerleden Nederland-specifiek moeten zijn, ‘innovatie’ zou eronder moeten vallen. (red.: Dat gaat meestal gepaard met schaalvergroting). Braaklegging, een van de Commissie-voorstellen, is bijvoorbeeld op de Nederlandse ultra-vruchtbare grond onzin, en inkomensderving.  Dus die 70%  in elk geval, en die 30% vrijwillig, als extra (‘top–up’),  en graag een ‘keuzemenu’.

Bleker gaat de vrijwilligheid echter niet bepleiten en dreigde herhaaldelijk met ‘dan gaat de commissie het budget verlagen’.  Hij zal wel  bij de Nederlandse situatie passende maatregelen bepleiten. (red.: ‘duurzame intensivering’, het nieuwe modewoord?) Hij zal ook pleiten voor ‘coöperatieve’ maatregelen, zoals o.a. Lutz Jacobi van de  PVDA bepleitte: een groep boeren die samen vergroening regelt, de een wat minder groen wordt gecompenseerd door de ander wat meer, afhankelijk van zijn terrein en mogelijkheden. Dat wordt nu al toegepast in ‘agrarische natuurverenigingen’.

 (p.s. GroenLinks en de CU ontbraken bij dit debat).

 Eigenlijk is dit gemillimeter over subsidies natuurlijk gerommel in de marge. Zoals van Gerven van de SP zei: ‘Dit is principieel de verkeerde weg. Boeren willen geen subsidies maar een eerlijke prijs voor hun product. De windmolens worden door de coalitie ‘subsidieslurpers’ genoemd, maar als het over de landbouw gaat is het: hoe meer subsidies hoe liever’.  (red.: hij pleit dus voor een meer gereguleerde landbouw, zoals ook door ABC en andere Europese groepen bepleit werd in een brief die vorige week aan de Kamerleden werd gestuurd, zie  FoodSovCAP (engelstalige tekst).  )

Esther Ouwehand ( Partij voor de Dieren) en Henk van Gerven (SP) pleitten beiden voor strengere maatregelen voor dierenwelzijn en verweten Bleker laksheid. V Gerven:” we horen steeds ‘Dat gaan we oplossen in de EU’. Nu blijkt dat de ambitie in de EU onder nul is: de eisen zijn boterzacht. ‘Andere landen moeten het eerst maar eens net zo goed gaan doen als wij’ , zo zegt Bleker. VanGerven:  Nee, we moeten het allemaal  beter doen!”

Esther Ouwelhand zei nog: ‘De EU Commissie-plannen zijn NIET groen, en nadelig voor de ontwikkelingslanden’. Bleker later: ‘het beeld dat exportsubsidies…..negatieve effecten op de ontwikkelingslanden hebben is niet juist’.

Commentaar GG secr. ABC:  De exportsubsidies die vooral ten goede komen aan de eigen (Nederlandse) landbouw-bedrijven zouden afgeschaft worden maar blijken toch hardnekkig te zijn nu de WTO op een laag pitje staat – men komt er mee weg.Maar zelfs we die buiten beschouwing laten dan is er nog is de inkomenssteun :  De EU en de VS hebben daarover een dealtje gemaakt in de WTO: inkomenssteun noemen we geen subsidie. Maar het is het wel.

Uit het stuk dat wij de Kamerleden stuurden (zie ‘Leeshoek’, GLB) : Europese boeren krijgen nu gemiddeld 40% van hun inkomen uit inkomenssteun (‘rechtstreekse betalingen’). Daardoor zijn de Europese voedselverwerkende bedrijven verzekerd van lage grondstoffenprijzen, en op deze manier gaan de subsidies naar de grootste Europese bedrijven. Deze betalingen zijn een indirecte exportsubsidie voor die bedrijven, waardoor landbouwers in ontwikkelingslanden geconfronteerd worden met te goedkope Europese producten en zij zelf geen eerlijke kans hebben op hun eigen markten’.

In paragraaf 4 van het bovengenoemde stuk wordt er bovendien op gewezen dat de Commissie het punt ‘Policy Coherence for Development’ dat in het Verdrag van Lissabon is aangenomen gewoon veronachtzaamt. In het verdrag, art. 208, staat dat die Coherentie-regel in al het beleid van de EU moet worden meegenomen, maar dat is dus nagelaten. Iets dergelijks geldt voor andere beleid dat al door de EU is aangenomen, bijv. de EU Food Security Framework.

 Aan deze materie van ‘invloed op de ontwikkelingslanden’ heeft CONCORD, de overkoepelende groep van Europese ontwikkelingsorganisaties, een speciaal stuk gewijd, zie deze website, ‘Leeshoek’, feb 2012: https://aardeboerconsument.nl/wp/artikelen/landbouw-en-ontwikkelingslanden

Wat Bleker’s dreigementen met een lager landbouwbudget betreft: een lager budget is heel goed mogelijk bij een meer gereguleerde landbouw! Er blijft dan 30 miljard over – wat je daar al niet qua vergroening en dierenwelzijn mee kunt doen! Daar kun je trouwens sowieso meer aan doen in een meer gereguleerd systeem dan in de vrije markt.  Dat de vrije markt het beste is en efficiëntst is, is gewoon een hardnekkige mythe. Zie voor een lager budget de  (engelstalige) begroting, en de korte Nederlandstalige samenvatting van begroting (1 pag.)

 

Wat de visserij betreft widen sommigen dat Bleker zich in gaat zetten ‘kleine vissers’ en voor ‘aanlandingsplicht’: een visvangst waarbij men niet meer op één soort vangt maar alle vis die gevangen wordtmoet  ‘aanlanden’, zodat er niet zoveel vis (dood) teruggegooid wordt. Verder waren er veel zorgen om de grote schepen die de zeeën leeg vissen.

Antwoorden van Bleker: De ‘aanlandingsplicht’neemt hij mee. Maar Nederland treft geen enkele blaam wat betre3ft overbevissing want Nederlandse schepen houden zich keurig aan de regels, in tegenstelling tot schepen bijvoorbeeld uit China. (Daarbij ging hij er i.t.t. sommige kamerleden van uit dat die regels voor grote schepen goed voldoen.) Wat de kleine vissers in de kustwateren betreft: Ja daar zal Bleker zich w.b. verdragen met derde wereld landen voor in zetten, maar niet voor  kleine vissers in Europa, want ‘we gaan voor duurzaamheid en innovatie’. (red.: Ook daar ‘duurzame intensivering’?)