Deal or no Deal? Ministerie van ELI en Europees landbouwbeleid op 9 nov., kort verslag

Op de bijeenkomst Deal or no Deal, georganiseerd door het ministerie van ELI op woensdag 9 november jl. werd er eerst in 3 deelsessies gediscussieerd, daarna plenair en daarna werd gepeild wat de aanwezigen vonden, aan de hand van 11 stellingen. Per stelling konden zij hun stem uitbrengen: waren zij het hiermee eens of oneens? Met andere woorden: Deal or no Deal?

 De deelsessies: 1. Directe betalingen (de meeste boeren in Nederland zullen flink minder toeslagen krijgen. Nederland kreeg altijd relatief veel. Maar er wordt daarbij niet vermeld dat Nederland tot nog toe juist weinig kreeg voor ‘natuur ‘in de ’tweede pijler’, nl het plattelandsbeheer)

Deelsessie II:Plattelandsbeleid (het ministerie zet in op ‘innovatie’, bijvoorbeeld precisielandbouw, ‘duurzame’ stallen. Opmerking: een ander soort ‘innovatie’zou zijn: stimulering van op de stad gerichte landbouw rondom steden, ‘korte ketens’.) ,

Deelsessie III:Markt & keten (oftewel: de marktmacht van de bedrijven is te groot. Boeren hebben het nakijken. Hoe kan die macht ingeperkt worden?).

 In de plenaire discusie daarna was men sceptisch over de 7% verplichte ‘vergroening’ voor boeren.(De boeren moeten volgens de plannen 7% – het kabinet stelt voor: 5% – van hun land beschibaar houden voor natuurontwikkeling. Akkerranden, evt. braaklegging. (‘Tellen sloten mee als ‘natuur’? Daar zit toch waterleven in? en paden?’) Men denkt dat het een administratieve romplsomp wordt en dat het natuur-effect nihil zal zijn. Vraag: kun je de basispremie van 300 euro per ha. kwijt raken als je er niet aan  mee meedoet? Ja, dat stelt de EU commissie wel voor, en het kabinet wil daarin meegaan.

Wat vergroening betreft zag men in ‘de zaal’ meer in collectieven: doe het per regio, het land van de ene boer is er beter geschikt voor dan de anderen. Er waren in de deelsessie plattelandsbeleid al  mooie voorbeelden toegelicht van gezamenlijk optrekken in agrarische natuurverenigingen. Men is trots op de regio en wil gezamenlijk best wel tijd en aandacht investeren in de boeren-natuur in de streek. Regionale aanpak is beter dan aansturing vanuit het ministerie, zo werd gezegd. Flexibel invullen, minder ‘groen tape’.

Men wilde graag meer regels w.b. de mededinging, want de bedrijven komen er nu wel heel akkelijk vanaf. Daar gaat men het op het departement over hebben.

Er was applaus voor de opmerking:’ Ooit , tot zo’n dertig jaar geleden, hadden we regulering, die stabiele inkomens en prijzen opleverde. Toen die regulering werd afgeschaft kregen we de toeslagen als compensatie.  Nu wordt aan alle kanten aan die compenserende troeslagen geknabbeld. Dus verwacht van ons geen enthousiasme.’

Uit de resultatenvan de peiling bleek onder andere dat 58% van de aanwezigen goed op de hoogte is van de wetgevingsvoorstellen, 69% vindt ook de kabinetsreactie hierop duidelijk. Driekwart van de aanwezigen is het eens met het voorstel om 30% van de directe betalingen te koppelen aan vergroening, over de verdere invulling van deze vergroeningsmaatregelen blijken de meningen verdeeld. Zo kan 50% van de deelnemers zich vinden in het verplichte ecologische beheer van 5% van akker- en grasland. 86% van de deelnemers heeft de bijeenkomst als nuttig ervaren, slechts 48% toont vertrouwen in de dialoog die EL&I verder doorzet voor de verdere keuzes die Nederland in 2012 moet maken (52% GEEN vertrouwen).

Zie ook de discussie op LinkedIn: Wereldhandel of continentale blokken?