Eindelijk een akkoord over het GLB (EU landbouwbeleid), maar..

Op 26 juni zijn de vertegenwoordigers van het Europees Parlement, de Commissie en de Ministerraad  akkoord gegaan met de hervorming van het GLB. Er is sprake van enige vergroening, en de subsidies worden over heel Europa gezien wat gelijker verdeeld. Voor Nederlandse boeren pakt dat ongunstig uit. Er moet nog veel op nationaal niveau uitgewerkt worden.

Bedenkingen:

Teun de Jong, voorzitter van de NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond): Het grote nadeel van deze nationale invulling is de dreigende toename van de verschillen tussen de lidstaten. En dat terwijl we nu juist naar meer eenheid zouden moeten streven. Voorbeelden zijn de recente verhoging van de dieselaccijns en van assurantiebelasting in Nederland. Belangrijke discussiepunten voor de nationale invulling van het GLB worden de invulling van de vergroening: kunnen we slootkanten als landschapselement meetellen, en kunnen we daadwerkelijk vlinderbloemigen (lupinen, voedererwten) telen binnen de vergroening, of moeten we goede grond gaan braak leggen voor natuur?

Een hoofdpunt in onze discussie met ‘Den Haag’ vormt ook de opheffing van de publieksrechtelijke organen (= Productschap Akkerbouw bijvoorbeeld). Nu in de GLB-voorstellen belangrijke taken worden toegedicht aan dit soort organen, volhardt het Nederlandse parlement in afschaffing! ….Daarom zijn de vakgroep akkerbouw van LTO en de NAV voornemens om samen te werken in een producentenorganisatie, ook al om het door hen gewenst onderzoek te financieren.

Voor het pure deel landbouwbeleid vormt de huidige invulling voor zeven jaar een ‘stand still’ in de ontwikkeling…. we blijven afhankelijk van de steeds afnemende toeslagen. Dit terwijl een gezonde landbouw haar geld uit de markt haalt, maar dan een markt met spelregels tegen structurele overproductie en (te) lage prijzen…….Ondanks dat we ons nu noodgedwongen moeten inzetten voor de werkbare details binnen het nu uit te werken EU-landbouwbeleid, blijven we als NAV streven naar een echt goed beleid met voor de producenten eerlijke, kostendekkende prijzen.

Romuald Schaber, European Milk Board (waarbij zijn aangesloten de DDB (Dutch Dairymen Board), en de NMV, Nederlandse Melkveehouders Vakbond):

Voor ons melkveehouders, waren vooral de uitkomsten over de Gemeenschappelijke Marktordening van buitengewoon belang. Heftige discussies werden tot aan de laatste minuut vooral gevoerd over het voorstel van het Europees Parlement om in crisissituaties op vrijwillige basis minder melk aan te kunnen leveren tegen een vergoeding. (gg: een soort vrijwillig melkquotum dus.) Het definitieve besluit daarover is echter uitgesteld tot na de conferentie die op initiatief van Commissaris Ciolos in september wordt gehouden. Hetzelfde geldt voor het parlementsvoorstel om een Marktmonitoringsagentschap op te zetten. Alweer een compromis. Alweer uitstel in plaats van beslissen. 

Echter, het Parlement staat allang niet meer alleen met zijn  initiatieven. Recentelijk zijn er steeds meer organisaties die waarschuwen tegen de negatieve uitvloeisels van deregulering van de zuivelmarkt. Kort geleden heeft de Commissie van de Regio’s een rapport gepubliceerd waarin  belangrijke punten naar voren worden gebracht aangaande de ontwikkelingen op de zuivelmarkt ná 2015. En gedurende de onderhandelingen heeft Commissaris Ciolos zelf gezegd dat een goed functionerende zuivelmarkt te belangrijk is om risico’s mee te nemen door haastige beslissingen. De European Economic and Social Committee en de Europese Rekenkamer gaven in een eerder stadium al aan dat ze grote twijfels hebben bij het afschaffen van het melkquotum zolang er geen goede vervangende regelgeving is. 

Conclusie: we moeten doorgaan met onze lobby. De internationale gemeenschap en de beleidsmakers moeten met goede argumenten worden overtuigd van het vakkundige alternatief dat wij te bieden hebben, een alternatief met  algemeen toepasbare voorwaarden voor de zuivelmarkt. In die discussie is een mogelijkheid om vrijwillig minder te kunnen produceren, een extreem belangrijk crisisinstrument.