Fatsoenlijke betaling niet alleen voor natuur, ook voor producten!

‘Boeren en tuinders verdienen de ruimte om te ondernemen en een fatsoenlijke beloning voor hun bijdragen aan het cultuurlandschap en de natuur’, staat in het regeerakkoord van VVD en PvdA. De NAV (Nederlandse Akkerbouw Vakbond’) is het daar mee eens maar mist in het akkoord dat boeren en tuinders ook een fatsoenlijke beloning dienen te ontvangen voor de producten. Relevant hiervoor zijn een beter EU landbouwbeleid en een sterkere positie van boeren in de keten. Het regeerakkoord zwijgt hierover.

De NAV waardeert de positieve grondhouding van het kabinet ten opzichte van Europa. Dat is van belang voor Nederland als exporterend land maar zeker voor de Nederlandse landbouw die voor een belangrijk deel exportgericht is. Dat VVD en PvdA de Europese begroting willen moderniseren ten gunste van innovatie en duurzaamheid daar heeft de NAV begrip voor. Dat mag echter niet gaan ten koste van het EU-landbouwbudget en dus ten koste van boereninkomens. Zolang er geen beter EU-landbouwbeleid wordt gevoerd dat leidt tot faire opbrengstprijzen voor landbouwproducten, blijven inkomenstoeslagen volgens de NAV noodzakelijk.

K  a b i n e t s v i s i e  i s ?

In het regeerakkoord ontbreken passages over het EU-landbouwbeleid. Onduidelijk is hoe het kabinet zich in Brussel op zal gaan stellen. Al te hoopvol kunnen we helaas niet zijn aangezien zowel in VVDals in PvdA-kring vrijwel uitsluitend wordt gepraat over verlaging van het EU-landbouwbudget en niet over een beter landbouwbeleid gericht op faire prijzen. Het EU-landbouwbudget is de afgelopen maanden internationaal onder invloed vande  crisis meer en meer onder druk komen te staan. Hoewel het Europees  Parlement blijft aandringen op handhaving van het landbouwbudget is het bepaald niet uitgesloten dat het budget met een aantal miljarden wordt gekort.

Aa n d r i n g e n

De NAV zal bij de coalitiepartners en staatssecretaris Verdaas de komende maanden aandringen op een beter EU-landbouwbeleid met faire opbrengstprijzen en managed trade voor de ‘marktordeningsproducten’.
 
Aldus ‘Genoeg is beter’ logo abc(ledenblad van de NAV) van November.

Ook betreurt de NAV de opheffing van productschappen: hou het onderzoek hoe dan ook in de benen!

Het zeflde geldt voor de NMV (melkveehouders: zie hun ledenblad, koebont:

…….De NMV spreekt tevens in een brief aan Verdaas haar verontrusting uit over de inhoud van het regeerakkoord. Onder andere het opheffen van product- en bedrijfschappen baart de NMV zorgen. Publieke taken worden overgeheveld naar het ministerie van Economische Zaken. Taken, waaronder voorlichting, promotie en belangenbehartiging, kunnen door brancheorganisaties worden uitgevoerd. De NMV vreest dat onderzoek voor de primaire ondernemer, gefinancierd uit collectieve middelen, in het gedrang zal komen. …..