Geacht lid van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking:

De Tweede Kamer vroeg al bij monde van de unaniem aangenomen motie-Voordewind (34 952, nr. 75) om de voor- en nadelen van de handel met de Mercosur-landen onder dit handelsverdrag kwantificeerbaar in kaart te brengen voor de Europese land- en tuinbouw , en in het bijzonder voor de Nederlandse (gezins-)bedrijven in de vlees- en zuivelsector.

Echter, de reële zorgen omtrent dit akkoord zijn breder: ze beslaan zowel economische als sociale gevolgen, mensenrechten en arbeidsnormen, voedselveiligheid, dierenwelzijn, milieu-standaarden en klimaatdoelen (voor meer info, zie Bijlage 1 Brede zorgen over EU-Mercosur). Wij wijzen op de mensenrechtenschendingen waar onze partners in Mercosur mee te maken hebben en de krimpende ruimte voor het maatschappelijk middenveld in de regio (zie deze brandbrief  van meer dan 340 maatschappelijke organisaties wereldwijd). De Braziliaanse president Bolsonaro bestempelt milieuactivisten tot terroristen en geeft zonder bewijs maatschappelijke organisaties de schuld van de branden in de Amazone.

Daarom dringen ondergetekende organisaties erop aan dat het EU-Mercosurverdrag in de huidige vorm niet wordt geratificeerd tenzij het verdrag de strenge SDG**-toets doorstaat – conform de recente vaststelling van de Kamer dat nieuw beleid een deze toets dient te doorlopen. Verder onderzoek naar de impact van het EU-Mercosurakkoord is op zijn plaats, vanwege de omvang van het akkoord. Met dit akkoord wordt de grootste vrijhandelszone ter wereld gevormd. De EU exporteert goederen en diensten naar Mercosur voor respectievelijk 45 miljard en 23 miljard euro en importeert goederen en diensten uit Mercosur voor een totaal van respectievelijk 43 miljard en 11 miljard euro. Het akkoord heeft betrekking op economieën die tezamen een kwart (!) van het wereldwijde BNP produceren. Er is nog geen actueel sustainability impact assessment (SIA) van dit akkoord, dat grote invloed zal hebben op de levens van 770 miljoen mensen: de enige SIA die er ligt dateert van 2009.

Ondergetekenden roepen regering en parlement op om noch in de Raad, noch in het verdere ratificatieproces op enigerlei wijze in te stemmen met een akkoord dat de SDG (Sustainable Development Goals)-toets niet doorstaat en niet voldoet aan de ‘SER-meetlat’ en de daarin vastgelegde criteria waaraan een modern handels- en investeringsverdrag moet voldoen om als duurzaam en eerlijk te kunnen worden aangemerkt.

Voor uw vragen of meer informatie zijn we graag beschikbaar via onderstaande gegevens.

* Hoogachtend, namens de coalitie ‘Handel Anders’:
Dutch Dairymen Board – FNV – Transnational Institute – Platform Aarde Boer Consument – Milieudefensie – Vrijschrift – SOMO – IUCN NL – Nederlandse Akkerbouw Vakbond – Both Ends

===============================