het nieuwe jaar voor de NAV

[ABC-bericht] Aardappelen ver onder de kostprijs; voortbestaan productschappen aan zijden draadje; afbraak suikerbeleid dreigt, maar toch wil de Nederlandse Akkerbouw Vakbond ‘vooruit boeren’, bijvoorbeeld door verbeteren van de bodemvruchtbaarheid. Deze winter verdiept de NAV zich in het in stand houden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid op langere termijn. Dat kan door meer toevoeging van organische stof (verhakseld stro, compost, organische mest) en door het telen van groenbemesters.

=============================

Vooruitzichten aardappelmarkt 2011/2012:  Een goed groeiseizoen, bovengemiddelde opbrengsten en een iets groter areaal in EU-5. Het resultaat: ruim 26 miljoen ton consumptieaardappelen in Noordwest Europa. Veel meer dan de 22 miljoen ton van 2010. De gemiddelde prijs was zelfs voor het  areaal in 2010 een te groot aanbod om tot kostendekkende prijzen te kunnen komen; het aanbod zal nu ver onder de kostprijs blijven.  De huidige prijzen op de beurzen van Emmeloord en Goes liggen nog steeds maar op een derde van de kostprijs.  Genoeg is Beter: Willen we als telers het rendement van onze teelt niet zo afhankelijk laten zijn van toevalligheden, dan zullen we aanbodbeperking serieus moeten overwegen. Dat is de belangrijkste en meest effectieve maatregel die we als telers zelf kunnen nemen. De NAV weet uit ervaring dat het niet eenvoudig is om dit te bewerkstelligen. Het vereist een omslag in denken naar ‘genoeg is beter’ en het vereist ook een grote mate van solidariteit onder de telers.

De NAV roept de telers in Nederland en de ons omringende landen op om niet akkoord te gaan met dalende contractprijzen, en werkt er aan om samen met zusterorganisaties in binnen- en buitenland telers aan te moedigen bij het verzet tegen lagere prijzen. Men zou de contractprijzen juist moeten verhogen! Dat lijkt ons een van de beste ‘goede voornemens’ voor 2012!  Jammer dat de LTO de aardappeltelers een slechte dienst bewezen heeft  door in alle stilte akkoord te gaan met de VAVI (verwerkende industrie) inkoopvoorwaarden, ondanks dat de NAV vier jaar geleden al voor de boeren gunstiger concept-telersverkoopvoorwaarden heeft opgesteld.De positie van de teler is verzweakt in plaats van versterkt.

Productschappen: NAV en LTO Akkerbouw steunen de roep om modernisering van de productschappen: efficiënt, transparant en met draagvlak. De productschappen doen zaken die we individueel niet kunnen: praktijkonderzoek, bevordering van plantgezondheid en voedselveiligheid, duurzaam bodembmbeheer etc. Deze zaken worden gezamenlijk gefinancierd uit heffingen. Wij vinden dat alle bestuurlijke organen (besturen, commissies en  werkgroepen) een goede afspiegeling moeten zijn zijn van de heffingspichtigen,  en dat alle heffingsplichtigen direct of indirect invloed hebben op het te  voeren beleid, de besluitvorming, en de evaluatie. De Kamer heeft echter vlak voor de kerst een motie aangenomen die tot ontmanteling zou kunnen leiden. Het woord is nu weer aan de minister. Die pleitte voor een afgeslankte vorm van de productschappen.  Hopelijk houdt hj zijn rug recht.

Afschaffen suikerquotering kost bietenteler € 3.200, –: Het verlagen van de invoerheffing op suiker al dan niet in combinatie met het afschaffen van de suikerquotering kost de teler gemiddeld € 3.200, -’, reageert NAV-bestuurslid Klaas Hoekstra. ‘Daarom zeggen we als NAV: suikerbeleid afbreken?, niet doen dus na 2015!’ (p.s. de bietenteelt is goed voor de vruchtwisseling op zware klei, die zeer vruchtbaar is maar waar men niet zoveel gewassen op kan telen). Het is vragen om een instabiele suikermarkt met sterk fluctuerende prijzen. Overigens zijn ook de Minst Ontwikkelde Landen slecht af bij de door het LEI doorgerekende alternatieven voor het huidige suikerbeleid. De import vanuit de MOLs vermindert drastisch. Doorgaan met het huidige beleid en een leveringsplicht voor de MOL landen biedt ook hen betere perspectieven biedt. Het levert een rendabele bietenprijs, zekerheid, en stabiele prijzen voor de afnemers en uiteindelijk de consument.’ Voor meer info zie http://www.nav.nl/2011/12/afschaffen-suikerquotering-kost-bietenteler-e-3-200/

Vooruit boeren door verbeteren bodemvruchtbaarheid

Deze winter verdiept de NAV zich in het in stand houden en verbeteren van de bodemvruchtbaarheid op langere termijn. Dat kan door meer toevoeging van organische stof (verhakseld stro, compost, organische mest) en door het telen van groenbemesters. Maar ook het  het huidige mest-, nitraat en mineralenbeleid is van invloed op de bodemvruchtbaarheid op de langere termijn. (Volgens de NAV ligt nu  in het beleid een te zwaar accent op korte-termijn-milieudoelen. ) Verder vindt de NAV dat de mestproducenten (veehouders) hun ‘meststoffen’ beter op de wensen van akkerbouwers (zoals homogene samenstelling) af moeten stemmen. Zie verder http://www.nav.nl/2012/01/vooruit-boeren-door-verbeteren-bodemvruchtbaarheid/

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: graag ‘cafetariamodel’.

Wat betreft de plzannen van Ciolos: Met het kabinet is de NAV van mening dat 7% van de grond reserveren voor ecologisch beheer te hoog is. ‘Dit geldt zeker voor de Nederlandse akkerbouw die op dure en vruchtbare grond de kost moet verdienen en veelal in gebieden opereert met naar verhouding weinig sloten, taluds, houtwallen en andere niet-productieve gronden. In ieder geval voor de akkerbouw zou het percentage aanzienlijk verlaagd dienen te worden.’

De vakbond voor het cafetariamodel te introduceren voor de vergroeningseisen. Uit bijvoorbeeld 25 vergroeningsmaatregelen zou de individuele teler vijf maatregelen moeten kunnen kiezen die hij op zijn bedrijf treft of al heeft getroffen om voor de vergroenings-top-up in aanmerking te komen. Het cafetariamodel biedt telers de mogelijkheid die maatregelen te treffen die in zijn situatie het best passen. In het model kunnen bijvoorbeeld energiebesparende en biodiversiteitbevorderende maatregelen, bufferstroken, structuurbevorderende teelten (vezelgewassen), het gebruik van bodemverbeteraars, GPS gestuurde spuitmachines, het onderploegen van stro, geïsoleerde bewaarplaatsen, het gebruiken van windenergie, enz. worden opgenomen.