Kamer stemt over de melkveewet

 

Veel boeren nemen meer melkkoeien nu het quotum eraf gaat. Maar gaat de veehouderij dan de varkens- en kippenhouderij achterna, met megastallen en dieren die niet meer buiten komen? Daar zijn velen bang voor. Wouter vd Weijden van CLM wond zich erover op: ‘De melkveehouderij levert een mooi landschap, ze laat de meeste koeien in de wei en ze is grondgebonden, dus grotendeels gebaseerd op korte, lokale kringlopen (gras-mest-gras). De sector is populair en wordt zelfs door een kritische club als Wakker Dier met rust gelaten.  Al dit moois komt in gevaar met de Melkveewet zoals die er nu ligt. Veehouders mogen namelijk volop intensiveren mits ze, als ze boven de fosfaatnorm zitten, de extra mest laten verwerken of exporteren. Tja, dan worden de korte kringlopen verbroken, blijven steeds meer koeien op stal en wordt het landschap saaier. Zelfs LTO en de zuivelindustrie willen het grondgebonden karakter en de weidegang behouden. Zij hebben nota bene staatssecretaris Dijksma gevraagd om aanscherping van deze milieuwet. Dat is nog nooit vertoond! Zie verder Wouter vd Weijden op Foodlog.

Oud-minister Veerman en Herman Wijffels in Trouw: ‘De wet stimuleert intensivering. De Kamer doet er verstandig aan de vluchtroute via mestverwerking rigoureus af te snijden’

Inmiddels hebben de LTO en de zuivelsector en de NAJK (jonge boeren) en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) gezamenlijk in een Ronde Tafel gesprek op 6 november hun inbreng naar voren gebracht. Zie Melkveewet Inbreng LTO, NZO, NMV en NAJK

Zij vinden dat het wetsvoorstel van de minister een neveneffect ect heef truimte geeft aab intensieve melkbedrijven doordat bedrijven kunnen groeien zonder grond als gevolg van de mogelijkheid van 100% mestverwerking.  

Voorstellen: 

Er moeten grenzen gesteld worden aan de mogelijheid tot mestverwerking. Voorstel: maximaal 100 kilo fosfaatoverschot per hectare

Bij het bereiken van het landelijke fosfaatplafond kan de overheid ingrijpen via fosfaatproductierechten en niet via dierproductierechten (‘dierrechten’). Bij dierproductierechten ligt de focus op een zo hoog mogelijke productie per koe. Dat is een risico voor dierenwelzijn, diergezondheid, levensduur en antibioticagebruik en zorgt voor een minder duurzame melkveehouderij. Om deze redenen kiest de zuivelsector voor fosfaatproductierechten. Efficiënt omgaan met fosfaat (voer en management) wordt bij fosfaatproductierechten beloond en fosfaat(recht) kan gekocht worden in combinatie met grond.

Woensdag 12 november en do 13 november wordt de melkveewet in de Kamer besproken. Staatssecretaris Dijksma heeft een nota van wijziging aan het wetsvoorstel toegevoegd, waarin ze aangeeft dit later middels een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) te regelen. Dijksma gaat er mee akkoord een beperking in te bouwen, maar weet nog niet wat hiervoor de beste optie is. Er liggen verschillende voorstellen hiervoor van de Kamerleden, die  lopen uiteen van alleen grondgebonden groei (geen mestverwerking) tot 50, 80 en 100 kg fosfaat bovenop de plaatsingsruimte. Dijksma wil dit de komende weken met alle betrokkenen uitwerken en dan vóór het kerstreces een voorstel naar de Tweede kamer sturen. Een Kamermeerderheid bepaalt dan hoe de Algemene Maatregel van Bestuur eruit komt te zien. 

De NMV is degene geweest die het initiatief genomen heeft om de mogelijkheid tot groei middels mestverwerking te beperken tot maximaal 80 kg fosfaat bovenop de plaatsingsruimte. Dit voorstel is uiteindelijk overgenomen door de hele sector, maar dan met 100 kg fosfaat,  en door de politiek met weer andere getallen. Er gaat nu dus zeker een aanscherping komen. Dit een groot succes voor de NMV.
 
===============================

P.s.1: Uit de NRC 12 november, pagina E15: zijn de boeren nu blij, nu ze ‘bevrijd’ zijn van het malekquotum? Boeren uit Zoeterwoude: Ja, ze zien 1 april 2015 als een bevrijding. ‘Maar het is niet halleluja’. Het melkquotum verwijnt, een andere kostenpost komt ervoor terug: mestverwerking verbranden of vergassen tot as, waar ondermeer (grondstof voor) kunstmest van gemaakt kan worden. Boer Kees: ‘Mest is de nieuwe knijper op de bedrijfsgroei’

N.b. niet alle boeren zijn blij met het verdwijnen van het melkquotum. Boeren van de NMV (en de europese EMB, European Milk Board) zouden graag productiebeperking zien door middel van een verbeterde vorm van het melkquotum, en wel Europa-breed. Zie www.nmv.nu

 ===========================

p.s.2: Nu we het toch over de veeteelt hebben: in de uitzending Radar over kalfjes werden op 30 minuten in de uitzending 2 bedrijven getoond waar de kalfjes bij de moeder-koe blijven: op 30 min de fam van Roessel in Riel, en daarna de Zonnehoeve, een biodynamisch bedrijf ooit opgericht door Piet van IJzendoorn, die inmiddels ook de gelederen van Platform ABC is komen versterken.

Mooie beelden. Jammer dat maar weinig consumenten willen betalen voor de duurdere melk van dit soort bedrijven.