Korte updates over aspecten van TTIP

  • Er komen steeds meer berichten over verschillende aspecten van TTIP. Hieronder een selectie, met dank aan diverse mensen en organisaties:

Goed artikel in VN, met o.a.:

– de eerste boot met teerzandolie is dankzij het CETA-verdrag (met Canada, voorloper van TTIP) in juli 2014 in Bilbao, Spanje, aangekomen. Nu is de toegenomen vervuiling die toch al sterk was de reden voor de  bevolking om spontaan de straat op te gaan. De EU Commissie had op basis van onderzoek gesteld dat de CO2 vervuiling door de verwerking van teerzandolie 23% sterker is dan van andere fossiele brandstoffen en dat de verwerking en het gebruik daarom sterk moesten worden ontmoedigd. Maar na een intensieve lobby door de Canadezen is men overstag gegaan.

– Hetzelfde geldt voor kippenvlees ‘gereinigd’ met peroxydeazijnzuur en voor vlees van gekloonde dieren.

– Ook zijn er aanwijzingen dat dit CETA verdrag nu al de ontwikkeling van een Europees verbod op een groot aantal hormoonverstorende chemicaliën heeft vertraagd. Ook worden bedrijfsgeheimen sterker beschermd. Zo zegt Julia Reda, Europarlementariër voor de Groenen, dat het reëel is dat de Europese Commissie vooral ‘de mogelijkheid wil creëren om bedrijfsgeheimen mee te nemen in de TTIP onderhandelingen’,  waarmee volgens critici het werk van journalisten en toezichthouders in gevaar komt.
De langdurige onderhandelingen achter gesloten deuren tonen dat handelsverdragen tegenwoordig over veel meer gaan dan handel alleen. In het kader van CETA en TTIP worden vergaande hervormingen nagestreefd om Europa sterker te binden aan de VS en Canada. De boodschap is duidelijk: de kosten van deze handelsverdragen voor mens en milieu zijn hoog.

Voor het volledige artikel zie Blendle, 75 ct

 

 

 

Toenemend verzet van het Europees Parlement tegen TTIP

De MEPs’ (Members of the European Parliament) hebben 898 amendmenten ingediend op het veslag over TTIP door het International Trade Committee van het Parlement. De helft van overige commissies van het parlement hebben inmiddels TTIP en het gerechtelijk mechanisme ISDS verworpen. Uit de amendementen blijkt vooral oneenigheid over bescherming van gegevens, en over diensten waarvoor Amerikaanse bedrijven mee kunnen doen in de aanbestedingen, over duurzaamheidsmaatregelen, en het gerechtelijke mechanisme ISDS.
 

Het parlement doet niet mee aan de onderhandelingen maar moet het verdrag uiteindelijk wel goed- of afkeuren. In juni wordt over het rapport gestemd. Het debat spitst zich toe op het ISDS mechanisme. Frankrijk en Duitsland vormen de voorhoede van het verzet. Die willen een alternatief voor het ISDS mecahnisme, bijvoorbeeld een mogelijkheid voor beroep, beperkingen opleggen aan ISDS, en/of een permanent hof voor de oplossing van geschillen. De commissie startte in maart een ‘public Consultation’, daar hebben 150.000 mensen op gereageerd. De Commissie beloofde die te bestuderen voor er volgende stappen worden ondernemen, dat wordt wel november. lees verder, van Paul de Clerck, Friends of the Earth Europe……

Advocaten ondermijnen het publieke belang

Friends of the Earth Europe, het Transnational Institute en Corporate Europe Observatory hebben een nieuw rapport uitgebracht “Lawyers subverting the public interest” Het legt onder meer bloot dat EFILA financiële belangen heeft bij het in standhouden en uitbreiden van het huidige systeem van arbitrage over investeringen. lees verder, EFILA apport…. 

TTIP bedreigt de voedselzekerheid

TTIP kan er dus voor zorgen dat door handelsbelangen de regels om de volksgezondheid te beschermen,  afgezwakt worden. Zie rapport van WEMOS< lees verder…..

Nederlandse lokale overheden hebben geen benul van TTIP

Duitse, Franse en Belgische gemeenten en provincies gaan de barricades op om inspraak te krijgen bij de onderhandelingen van het handelsverdrag TTIP. In Nederland doen hun equivalenten voorlopig niets uit op het naderende akkoord, zo blijkt uit een inventarisatie van Binnenlands Bestuur.In een motie die is ingediend door de Brusselse gemeenteraad wordt een aantal mogelijke gevolgen van TTIP voor lokale overheden beschreven. Zo kan het volgens de Brusselse raad zijn dat TTIP de gemeente beïnvloedt in hun zeggenschap over scholen, sociale huisvesting, ziekenhuizen en afvalverwerking. Bedrijven die hun winsten zien slinken door besluiten van lokale overheden kunnen door de ISDS-clausule naar de rechter stappen. Een beslissing om pesticiden te mijden bij het onderhoud van de groene ruimtes kan wellicht gezien worden als oneerlijke concurrentie. Dat geldt ook voor subsidie voor onderwijs. Lokale culturele evenementen kunnen gezien worden als privatiseerbare goederen. lees verder….

p.s. Op vrijdag 24 april neemt het Brussels Hoofdstedelijk Parlement een standpunt in over TTIP, verschillende Belgische organisaties gaan daar acte de présence geven. Een extra-motivatie voor dit initiatief is dat de ratificatie van het verdrag door België de goedkeuring van elk van de deelparlementen vereist! (Waals, Vlaams, Duits, Brussel) En verzet tegen TTIP in de “hoofdstad van de EU” zou meer dan een symbolische waarde hebben!

TTIP ondermijnt Europese Interne Markt

    De discussie over TTIP gaat terecht over allerlei maatschappelijke gevolgen van het Verdrag, maar ook het bedrijfsleven, en met name het MKB, zou zich echter nog eens achter de oren moeten krabben, of het zit te wachten op meer bureaucratie en rechtsonzekerheid die het gevolg zullen zijn van harmonisatie van wetgeving met de VS. Het is treurig te zien dat deze aspecten door de onderhandelaars nog nooit serieus zijn bestudeerd en het is dan ook de hoogste tijd dat de onderhandelingen ook hierover gaan. Het kan immers niet de bedoeling zijn dat de Europese interne markt verstart door de ambitie een veel grotere interne markt met in ieder geval de VS te creëren. lees verder, Dennis de Jong, SP….

De ‘Regulatory Body’ van TTIP wordt een bureaucratisch gedrocht

Na twee jaar onderhandelen mocht je toch verwachten dat alle heikele punten duidelijk zouden zijn. Wat nu echter blijkt  is dat het ‘Regulatory Body’ allerlei barrières en eindeloze bureaucratische rompslomp kan opwerpen voor nieuwe wetgeving. waardoor allerlei nieuwe eisen zowel van de kant van de overheden in de V.S, als van Europa  geblokkeerd worden. Het doel van  dat permanente ‘Regulatory Body’ is regels op elkaar afstemmen zodat ” onnodig lastige regels de handel of investeringen niet belemmeren”. Dat lijkt zinnig, maar als ambtenaren moeten gaan bepalen welk (nieuwe) eisen wel of niet ’trade and investment proof’ zijn worden er waarschijnlijk business-friendly zaken voorgesteld waar de regeringen zich dan weer over moeten gaan buigen. De ‘internationale’ voordelen zullen dan meestal winnen.  

p.s. Kortom, het kan nog wel even (nog jaren?!) duren eer het hele proces is af is.

p .s. 2  Hoewel men in de VS voor een ander verdrag (TTP, Trans Pacific Tade and Investment Partnership) nu een snelle route door het congres heeft voorgesteld: lees verder……., dus wie weet…