Laatste stadium onderhandelingen: benader óók een parlementslid!

Doe nu mee aan de campagn GO M.A.D. : Go Meet A Deputy! Afgelopen week heeft de landbouwcommissie van het Europees parlement gestemd over de voorstellen van de Commissie die het landbouw-beleid in de komende 7 jaar zullen bepalen. 14/15 maart moeten ALLE EP-leden stemmen, ook degenen die ‘landbouw’ tot nu toe afgeschoven hebben op de leden van hun politieke groep die landbouw ‘doen’. Ze moeten er nu dus allemaal over gaan nadenken. Bel, mail of liefst nog bezoek hen om JOUW visie op voedsel en landbouw te geven. Hieronder wat handreikingen. Maak alvast een foto van jezelf met je wens, om mee te sturen of mee te nemen, zie daarvoor de voorbeelden op photo action ‘good food good farming’. En stuur meteen ook een copie naar die website, dan word je toegevoegd aan de verzameling ‘Europese wensen’

Voor meer info over deze campagne, zie: www.goodfoodgoodfarming.eu/go mad, metook voorbeelden van contact met MEP’s (ziedarvoor ook onderaan).

Het parlement mag al blij zijn dat het mag meepraten, dat is voor het eerst. Het heeft (nog) niet het laatste woord: na die 15e maart begint de ’trialogue’: onderhandelingen tussen 3 partijen: parlement, Raad van ministers (vertegenwoordiging van de lidstaten) , en de Commissie. Pas in juni is de eindstemming.

Nederland wordt in het EP vertegenwoordigd door 27 leden. Twee daarvan ( Esther de Lange, (CDA) en Bas Eickhout) zijn als vervangers van vaste leden van hun groep betrokken bij de commissie landbouw. De commissies milieu (bijv. Bas Eickhout, GroenLinks) en ontwikkelinsgssamenwerking,( bijv. Thijs Berman van de PVDA) mogen ook advies geven over landbouw.  Ook ‘public health’ en ‘financiën’ worden erbijbetrokken. Kortom, eigenlijk mag je alle leden van het EP aanschieten, want, zoals gezegd, ze moeten er binnenkort allemaal over stemmen.

half maart lijkt nog ver weg, maar begin NU met contact te leggen als je mee wil doen, want contact krijgen vergt al enige vasthoudendheid. Tussen 11 en 15 februari zou je ze in Nederland aan kunnen treffen, want dan is het ‘constituency week’: ze worden geacht bij hun achterban te zijn. (Ieder heeft een deel van het land onder zijn/haar hoede. Als er drie leden zijn – zoals van de PVDA – hebben ze elk een derde deel van het land onder hun hoede.) Nou leeft dat ‘ditstrictgevoel’ niet zo in Nederland, en  bovendien wonen sommigen permanent in Brussel en komen zelden in Nederland. Maar die week zijn er in elk geval geen vergaderingen, dus ze zouden  bereikbaar moeten zijn, op zijn minst via de telefoon. (Een bezoekje, met foto’s/filmpje, zou helemaal mooi zijn.) Neem geen genoegen met een assistent, want anders denken andere MEP’s ook dat ze kunnen volstaan met een assistent. Een assistent is bovendien niet bevoegd om voor een MEP te spreken.

Je vindt hun namen, telefoon, email etc op websites zoals www.europeesparlement.nl, of  parlementsleden op ‘europa-nu’. Kies iemand die je altijd al had willen spreken, of van een partij die je aan de tand wil voelen, of een willekeurig iemand, bijv. met (ongeveer) dezelfde letter van zijn/haar achternaam als jezelf. Bijv. (e, f) g (h,i,).

Laat je ons horen of je meedoet, en daarna wat zijn/haar reactie was?

Mail dan naar h.goverde@chello.nl  Als je ook nog de moeite wil  nemen een paar aantekeningen in het engels op te schrijven kun je die ook opsturen naar campaign@arc2020.eu, dan komen ze op de ‘godfoodgoodfarming’ website. Begin met je eigen naam en de naam van de MEP (Member of the European Parliament) die je hebt bezocht. Onderaan ter illustratie een gesprekje van G.Goverde met de assistent van judith Merkies (PVDA), dat was dus niet ‘voldoende’, maar toch leerzaam. Zie voor andere voorbeelden de bovengenoemde ‘go mad’ website.

Hieronder een aantal punten waar wij in elk geval bezorgd over zijn. Bij sommige punten vermelden we in cursief wat er momenteel concreet ‘op de tafel ligt’: er zijn ongeveer 100 amendementen op het voorstel van de Commissie ingebracht door de landbouwcommissie van het parlement.

WIJ willen een landbouwbeleid dat:

  • Zekere en stabiele kostendekkende prijzen biedt voor voor boeren en faire prijzen voor consumenten
  • Ons richting voedselsoevereiniteit brengt
  •  Ons verzekert van meer gelijkheid tussen de oude en de nieuwe lidstaten

Jammer genoeg zijn de voor ons belangrijkste punten (meer regulering van de landbouw in plaats van de ‘vrije’ markt) niet eens door de Commissie ingebracht – en ook niet door het parlement, dat  de oren nogal laat hangen naar de agro-industrie in de thuislanden. Geen ’thinking out of the box’: geen regulering. Bovendien wordt nog niet eens binnen het ‘vrije markt kader’ aan de boeren gedacht: geen of weinig (mededingings)rechten voor boeren. Nu men dus jammer genoeg afhankelijk blijft van inkomenssteun is die verhouding tussen de lidstaten ook problematisch: een Nederlandse boer krijgt wel 4x zoveel als een in Letland. Maar het leven (inclusief onze welvaartsvoorzieningen) is hier ook een stuk duurder…. Dus benadruk gerust nog eens dat het vrije markt principe voor de landbouw niet werkt. Zie ookop deze site het bericht: ‘Een beter EU landbouwbeleid kan 175 miljar besparen’. Eerlijke, kostendekkende prijzen bereiken we via meer regulering, maar dat is niet ‘on the table’.

  • Echte gezinsbedrijven steunt; zowel nieuwe als oudere bedrijven. We mogen niet nog meer boeren verliezen!

Een concreet punt w.b. de ongelijke verdeling van de inkomenssteun, (nl 80% naar grote (ook agri-food) bedrijven, slechts 20% naar kleine en middelgrote boeren): het parlement wil daar niks aan veranderen. Er ligt een frans voorstel om de eerste 50 hectares meer steun te geven, of je er nu 50 hebt of 500. Dat is in elk geval iets w.b. het rechttrekken van de ongelijkheid.

  • Ons meeneemt naar een groenere en meer duurzame landbouw, die agro-ecologische          landbouwmethodes promoot
  • De teelt van plaatselijke eiwithoudende gewassen garandeert, in plaats van de import van soja

Dit zijn lastige punten! De Commssie stelde maatregelen voor zoals: a.  7% van het land braakleggen voor ‘natuur’(dat is 7% minder inkomen voor Nederlandse boeren, terwijl ik (gg) in Berlijn een Franse boerin sprak die vertelde dat zij 60% van hun land niet kunnen gebruiken omdat het bos of steenachtige hellingen is, allemaal ‘natuur’) b. gewaswisseling, elk jaar een ander gewas (kan niet eens op Nederlandse veengronden, daar kan alleen gras), 3. permanent grasland: gras juist niet afwisselen maar door laten groeien tot een ‘kruidige’ grasmat. Melkveehouders willen juist regelmatig gras afwisselen met mais.

Lastige punten, want boeren en natuurmensen staan tegenover elkaar. LTO, regering: laat ons en andere landen zelf kiezen hoe we vergroenen! (Dan wordt het voor Nederland ‘innovatie’: luchtwassers voor megafarms, bij wijze van spreken. ) Nederlandse Akkerbouw Vakbond: niet de ‘menu’-optie van de LTO, maar ook niet die maatregelen die achter de tekentafel van de Commissie verzonnen zijn en waar wij niet aan kunnen voldoen. Voor ons en alle Europese boeren dezelfde maatregelen, bijvoorbeeld: meet hoe boeren het gehalte aan organische stof (hunus) in de bodem dat in de loop der jaren gaan verhogen.  ( Dat is nou net weer iets dat niet ‘op de tafel ligt’ in het EP.) Ook: meer meer de eiwithoudende gewassen zoals voedererwten en lupinen promoten, die binden stikstof in de bodem. (die eiwittgen daar wil men wel over praten, maar, soja ‘ligt niet opp de tafel’, die gaan we niet buitenhouden want dat is tegen de ‘vrije’markt.) Kortom: wil je pleiten voor ‘vergroening’ bij het EP-lid: kies zelf wat jou het beste lijkt.

  • Subsidies rechtstreeks verbindt aan sociale, milieu- en dierenwelzijns-criteria. Gemeenschapsgeld voor gemeenschappelijke goederen!
  • De sociale en economische ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen versterkt.

Deze punten worden door de ‘grote jongens’ ook aangewend voor ‘innovatie’ , d.w.z. ‘groene’snufjes voor grootschalige stallen kunnen hieruit betaald worden. Onder deze punten kan ook biologische landbouw vallen, maar die komt er  bekaaid vanaf omdat ze al uit een ander potje krijgen; ze krijgen niets extra’s. Wat nog onder ‘sociale criteria’ zou kunnen gaan vallen is de vorming van coöperaties, waardoor boeren sterker kunnen komen te staan; dat zou een goede ontwikkeling zijn.

  • Haar internationale verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat zowel Europa als het Zuiden meer zelfvoorzienend worden
  • Voedselspeculatie verwerpt en de export van landbouwproducten beneden hun eigenlijke productiekosten beëindigt.

Het belangrijkste voor de ontwikkelingslanden is: de bevoordeling door de inkomssteun voor Europese boeren afschaffen, zie de eeeste punten, maar dat ‘ligt niet op de tafel’. Wat nog wel bespreekbaar is is ‘exportsubsidies’ voor Europese bedrijven die exporteren naar de ontwikkelingslanden. ‘Weg ermee’ zeggen de NGO’s. Ja, inderdaad, zeggen ‘onze’ boeren, maar dan wel nadat ons inkomen op andere manieren veilig gesteld is.  Ook weer een lastig punt dus.

=====================================

Gesprek met assistent van Judith Merkies:

    Trying to contact one of the Three Dutch socialist MEPs                       

We focussed on Judith  Merkies , one of the three. None of them are members of the agriculture committee, but Judith is a substitute member of the ENVI  (environment) committee.       

First mail on 1  December, followed by several phone calls. Not possible to arrange a meeting.  

We resumed contact after New Year. When I said I to the assistant I was going to settle for a skype interview which I would record he didn’t  agree to being recorded. We agreed on a phone call on 17 January,     

 17 January, Greet Goverde and Eric Hormes,   assistant.

In the  talk I heard from Judith’s assistant that Judith ‘does’ green, Thijs Berman ‘does’                 economics, farmers’ incomes etc.

Eric: The socialists are divided. Yesterday there was a sort of   preliminary poll and most of the group are for support of the Comagri proposals, to  their (Judith and  assistant’s) regret: they think the Commission’s proposals are good, it’s a big step forward, but the measures  are being weakened by Comagri, the EP committee on Agriculture.

I told Eric about the opinion poll among arable  farmers of the NAV (Via Campesina member) last December:  The ‘7% for nature’ measure would be very hard for Dutch farmers, where all the land is utilised and fertile: it would mean 7% less  income for the farmers, of whom half earn a minimum income-  or less – anyway. If they could grow peas,  lupins, kemp etc on those 7% (binding nitrogen),  39% of the farmers would find it acceptable.       

 88% of those  farmers would like to see ALL the land (all over Europe)  ‘greener’ through a higher level of organic matter. That would be far more practical and it would enhance soil fertitlity and             biodiversity.       

Eric sticks to  the measures the commission proposes. (The ‘equivalent’ ‘green’ measures the             mainstream farming organisations in our country want is ‘innovation’, for megafarms mostly – he didn’t know)

By the way: 87% of the   NAV-farmers would like to see income support abolished and exchanged for a more regulated system that would enable the farmers to get their income out of the market.       

Eric told me I would have to speak to Thijs Berman MEP about that, he ‘does’ the money. But in             general it is clear what the point of view is: ‘modernise’the funds (structural/regional funds, agricultural funds). Innovation is slowed  down all the time’. As regards agricultural funds: “abolish them , especially the 1st pillar fund’s.( = farmers’support)    

            My question: so abolish income support? What should our farmers live on, then? For some of them income support is half their  income, and half the farmers earn only a  minimum income or less.      

Eric:  ‘I can’t  say. I don’t know enough about it’.

 How about our contrymen setting up megafarms in Eastern Europe? How to change that course? (It is what the socialists ‘modernisation’ leads to)
             Eric:  ‘I  can’t say. I don’t know enough about it’.     

            I reminded him that on the S&D website (http://www.euractiv.com/cap/socialists-propose-new-deal-eu-f-news-305781)  they refer to a paper of 2010 about the model proposed by S&D outlining three different types of payments to   farmers. ( 1. payment for services, 2. a   risk management fund, and 3: Safety tools including intervention prices,  storage, insurance, the creation of a public/private market stabilisation fund  and contractualisation between farmers, agro-industry and the distribution             chain. )                                                                  
Eric:
  ’that is ‘old socialism’.”