Melk: principeakkoord met dubbel gevoel. Alternatieven?

 

Donderdagavond 21 november ondersteunde NMV een principeakkoord om in 2017 de fosfaatproductie in en door de melkveesector terug te brengen. Het akkoord omvat drie sporen: reductie via het voer, de melkproductie en via een stoppersregeling. Voor NMV is dit een akkoord met een dubbel gevoel. In het verleden heeft NMV al gewaarschuwd voor de gevolgen van het afschaffen van het melkquotum. NMV heeft nu haar verantwoordelijkheid genomen om mee te werken aan fosfaatreductie in 2017 om zo derogatie (grotere hoeveelheid fosfaat per ha voor Nederlandse melkveehouders)  te behouden. Er worden zware offers gevraagd van de sector. Maar zonder goede toekomstvisie zal het niet lang duren voordat de melkveehouderij weer vast loopt!

Historische vergissing

Staatssecretaris van Dam spreekt ‘de’ sector aan op haar verantwoordelijkheid; volgens hem heeft de sector gefaald. Maar al in 2007 kwam NMV met de nota ‘Afschaffing van de melkquotering; een historische vergissing’.  De NMV mag nu aansluiten om mee te beslissen over het afvoeren van minstens 160.000 koeien. Een afschuwelijk besluit dat te voorkomen was geweest. …..

Onterecht

Van Dam is streng en wil nergens anders over praten; de sector heeft het verprutst, de sector mag het oplossen. …. De houding van de staatssecretaris is naar NMV echter niet terecht. Het ministerie heeft er destijds voor gekozen onze waarschuwingen in de wind te slaan. Dat mag het ministerie zichzelf aan rekenen……..in het fosfaatrechtendebacle wordt weer niets gedaan met de argumenten van NMV. Om die reden was NMV niet aanwezig bij de bijeenkomst van de regiegroep waarin het akkoord werd gegeven voor het fosfaatrechtenstelsel. Het fosfaatoverschot op de Nederlandse landbouwgrond is nihil; er is zelfs een tekort van 6 kg per hectare op derogatiebedrijven. Dit alleen al geeft aan hoe zinloos het is te sturen op een fosfaatplafond!

Zie het rapport van de NMV uit 2012;  NMV rapport Afschaffing van de melkquotering; een historische vergissing

Het bovenstaande komt uit een persbericht van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond

in een bericht van 22 nov. voegt de NMV daar aan toe: duidelijkheid over het akkoord (met namen de bonus-malus invulling) kan nog wel een paar weken op zich laten wachten. (Door slechts een beperkt aantal koeien weg te doen kunnen boeren onder het vereiste aantal komen en kunnen dan aanspraak maken op een bonus op het melkgeld. Deze bonus wordt betaald uit de malus die wordt opgelegd aan de bedrijven die de 4% vermindering ten opzichte van 2 juli 2015 niet kunnen behalen. In de meeste gevallen zijn dit bedrijven die na 2 juli 2015 sterk zijn gegroeid.)

 

de Kamer ging op 7 december akkoord met het plan van van Dam. Vanaf 2018 krijgen boeren fosfaatrechten per koe, in totaal iets minder dan nodig is voor alle koeien. Wie wil uitbreiden moet rechten bijkopen.

 

Alternatief: volledig grondgebonden landbouw

Milieu-organisaties en organisaties van bio-boeren hebben inmiddels een alternatief gepresenteerd: de weg naar een volledig grondgebonden landbouw, d.w.z. een boer zou niet meer dan 2.6 GVE  ( een tel-eenheid voor koeien) moeten houden per ha., inclusief jongvee. Het eerste jaar zou bovendien een substantiële krimpmoeten plaatsvinden. Fosfaatrechten zouden gekoppeld worden aan grond (96 kg in het voer per ha.), en die zouden niet los van de grond verhandeld kunnen worden.  Zie hier het volledige plan grondgebonden-melkveehouderij.

 

Hans Geurts, lid van de NMV:

De werkgroep mest van de NMV heeft ook kennis genomen van het plan van JC Vogelaar. Het is een interessant plan en er zitten zeker goede ideeën in.

Ik kan wel vast zeggen dat het plan voor ons te ver gaat en dat we het op deze wijze niet volledig gaan steunen. De NMV komt op voor de normale gezinsbedrijven, is voorstander van weidegang, vindt dat kringlopen zoveel mogelijk gesloten moeten worden en wil geen megabedrijven. Dit alles wil echter niet zeggen dat bedrijven volledig grondgebonden moeten worden. Een bedrijf met 80 koeien op 25 ha grond kan prima weiden en als hij daarnaast gras of mais in de regio aankoopt en de mest die hij zelf niet kan plaatsen in de regio afzet wordt de kringloop net zo goed gesloten als dat hij deze grond zelf op naam zou hebben. Milieu technisch verandert hier niets.

Met het plan van Vogelaar zou een dergelijk bedrijf door het maximum van 2,4 GVE (= koeien)  en 16750 kg melk/ha echter fors in de problemen komen. Bovendien zeg je eigenlijk dat als alle melkveebedrijven volledig grondgebonden moeten worden dat akkerbouwers geen rundveemest mogen krijgen, die hebben we dan zelf allemaal nodig. Volgens mij is er niets mis met enige uitwisseling. En met grondprijzen van 80000,- tot 90000,- per ha (prijzen die nu in Brabant betaald worden) is het volstrekt onmogelijk om in 5 jaar grondgebonden te worden. En dan hebben we het niet over de grote groeiers, maar over normale gezinsbedrijven die gewoon wat minder grond in eigendom hebben.

De NMV heeft zich ondanks de nodige frustraties (zie boven) dus toch achter het plan van van Dam geschaard.’

 

Piet van IJzedoorn, voorzitter van de Biodynamische Vereniging: 

‘Het plan  “Sector plan grondgebonden veeteelt” geeft volop ruimte om met Akkerbouwers samen te werken en uiteindelijk de voeroppervlakte met 95 kg fosfaat, volop grondgebonden te benutten. Hiermee wordt het perspectief van de Landbouw als geheel, beter regionaal onderbouwd en gesteund.

Wat ik zie in het fosfaat rechten plan wat er nu ligt, is vooral een grote kapitalisering van “luchtgeld” goed voor de financiële wereld waar geld met geld verdiend wordt d.m.v.  “luchttransport”. Als op termijn alle grond gekoppeld wordt aan liefst minder dan de genoemde 95 kg fosfaat/ha, zou dat moeten gelden voor de hele landbouw.

Een landbouw die uitgaat van agro – ecologie, waarbij de toekomst van ons allen op aarde centraal staat, vraagt om een fundamenteel ander beleid. Volgens mij is een simpel systeem waarin zo weinig mogelijk “erfbetreders”  de boerenbedrijven leegzuigen, de Boer weer  Boer kan zijn, en waarbij simpel fraude voorkomen wordt, zeer aantrekkelijk voor de boer. En het plan voor de grondgebonden landbouw is zo’n simpel systeem. De boer weet waar hij/zij aan toe is, en wordt geen speelbal van steeds nieuwe regelgevingen die hem opgelegd worden. Zolang Boeren nog de zelfbeschikking hebben over hun bedrijf, kunnen we daar samen met Burgers richting aangeven, en zorgen voor een goedebeloning nodig voor een gezonde boeren bedrijfsvoering.’

Volgens Duurzaamnieuws bleek uit opinie-onderzoek van afgelopen week 65 procent van de boeren deze zogenaamde ‘grondgebonden veehouderij’ wil. Daardoor neemt het aantal koeien in Nederland af. Dat is nodig omdat Nederland de Europese mestlimiet afgelopen jaar opnieuw heeft overschreden.