Minister Carola Schouten discussieerde 5 april met ‘het veld’ over het GLB

Op 5 april waren leden van Platform ABC aanwezig bij de bijeenkomst over het toekomstige GLB (Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) georganiseerd door het ministerie van LNV. 
 
Minister Schouten was gedurende het gehele plenaire programma aanwezig en ging in discussie met boeren binnen een paneldiscussie.
Verder waren er bijdrages van de heer Schilthuis (Europese Commissie, DG AGRI ), en de heer Mathijs van KU Leuven. Hier vind je het hele programma. 
 
Schilthuis legde uit dat er nieuw uitvoeringssysteem komt. (doelen, specifieke interventies en geld worden beslist ion de EU, maar er gaan meer bevoegdheden naar de lidstaten: Kaderstelling, en basisvereisten voor uitvoering en controle.)  Dit is eigenlijk voor een deel een re-nationalisatie, al mag het niet zo genoemd worden. Guus Geurts, schrijver van dit verslag, is erg sceptisch hierover. Het wordt er waarschijnlijk niet eenvoudiger en effectiever op.
Verder wordt de vergroening anders ingericht. (meer flexibiliteit om beter rekening te kunnen houden met lokale omstandigheden). 
 
Mathijs vertelde over de incoherenties tussen de terreinen Volksgezondheid, landbouw en natuur & milieu. Deze incoherentie komt naar mijn mening vooral doordat er geen kostendekkende prijzen zijn, en dus alle boeren nog steeds een subsidie krijgen (als prijscompensatie) zonder dat hier hoge voorwaarden aan gesteld worden qua milieu en natuurprestaties. 
 
Vanuit de zaal kon eerst Piet van IJzendoorn reageren, hij bracht o.a. het belang van de bodem naar voren. Mijn reactie bestond eruit dat ik blij was dat Schouten opkwam voor eerlijke prijzen aan boeren, maar dat het jammer was dat ze zich beperkte tot verbetering van het mededingingsbeleid. Ik bracht naar voren dat het GLB een afgeleide is van het vrijhandelsbeleid, waardoor het nu niet effectief is. 
 
Handelsbeleid werd tot nu toe echter bijna niet genoemd.
In plaats van nieuwe handelsverdragen als CETA is bescherming tegen producten die niet aan onze eisen voldoen en productiebeheersing nodig. Dan kan het budget veel effectiever worden ingezet. Ook voor b.v. verhogen van organische stof ter verhoging van de bodemvruchtbaarheid en broeikasgassen op te slaan (klimaatmaatregel). Dan kunnen we komen tot win-win-win situaties.
De gespreksleider pakte Guus’bijdrage goed op, al vroeg hij Schouten niet om te reageren. In plaats daarvan reageerde de pluimveehouder in het panel met de opmerking dat hij inderdaad te maken heeft met oneerlijke concurrentie vanwege het verdrag met Oekraïne. Schilthuis moest ook toegeven dat er oneerlijke concurrentie door Mercosur dreigde en dat men dit onderving door het instellen van tariefvrije importquota in plaats van complete vrijhandel.
 
Jaap van Wenum van LTO vertelde later dat vergroting van de plantaardige eiwitteelt nu niet kan door concurrentie met goedkope soja. 

De dreigende importheffingen op soja door China biedt kansen in Europa.

 
Er volgde nog een peiling. Opvallend was dat een groot deel van het publiek als eerste prioriteit van het GLB meer inzet op klimaat en op de besscherming van de biodiversiteit wilde.
Verder lijkt Schouten qua doelstellingen van het GLB de juiste lijn te kiezen, en lijkt ze vatbaar voor goede argumenten. Maar er is nog een lange weg te gaan voordat zij het handelsbeleid ter discussie wil stellen.
Ik denk dat we in potentie bondgenoten bij milieu- en natuurorganisaties kunnen vinden.
 
Guus Geurts