Motie Ouwehand tegen Mercosur verdrag wordt niet gesteund door de ‘boerenpartijen’.

Boerenvertegenwoordigers en FNV, vertegenwoordigd in de ‘TTIP, CETA en landbouwcoalitie’,  zijn zeer teleurgesteld  dat de zogenaamde ‘boerenpartijen’ ChristenUnie, CDA, VVD (en D66) vandaag tegen de motie Ouwehand hebben gestemd. Maar ze zijn verheugd dat alle andere partijen er dinsdag 25 juni wél voor stemden.

Tevoren hadden we de volgende brief gestuurd:  

Brief aan de leden van de Commissie Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-samenwerking, Commissie Europese Zaken en Commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in de Tweede Kamer

Amsterdam, 24 juni 2019

Betreft:  Stemadvies over motie Ouwehand over EU-Mercosur-onderhandelingen door gezamenlijke boeren- en maatschappelijke organisaties

Geachte leden van de Commissies,

Esther Ouwehand heeft onlangs de (gewijzigde) motie ingebracht betreffende het verzet tegen een handelsverdrag met de Mercosur-landen waarin de landbouw is opgenomen (26991-551). [1]   (zie ook *) Hierover zal op dinsdag 25 juni gestemd worden. Wij roepen u op voor deze motie te stemmen en zullen dit toelichten. 

Al eerder stuurden wij u onze visie en manifest waarin wij als gezamenlijke boeren- en maatschappelijke organisaties en FNV ons uitspreken tegen CETA en TTIP. [2] Ook staan wij achter de brief met betrekking tot Mercosur die het netwerk Handel Anders! vorige week aan u stuurde, vergezeld van een internationale petitie ondersteund door 340 maatschappelijke organisaties. [3]

Onze kritiek op al deze verdragen is dat deze leidt tot oneerlijke concurrentie voor Europese boeren, die – terecht – aan hoge milieu-, dierenwelzijns- en sociale standaarden moeten voldoen. In het geval van Mercosur zal er vooral veel meer vlees, tarwe, ethanol en suiker worden geïmporteerd. Bij de teelt van akkerbouwproducten worden daarbij chemische middelen gebruikt die zijn verboden door de EU. Binnen de veeteelt zijn de dierenwelzijnseisen niet bestaand of een stuk lager, en is er geen sprake van een sluitend en controleerbaar Identificatie en Registratie-systeem.

Door de overvloed aan goedkope importen geproduceerd met lagere standaarden zal van het verdienmodel dat hoort bij de door minister Schouten gepropageerde kringlooplandbouw, niets terecht komen. Boeren zullen (zoals altijd) wel geconfronteerd worden met stijgende kosten, maar niet met kostendekkende opbrengstprijzen. De sterk verhoogde import van producten uit de Mercosur-landen zal er ook toe leiden dat gesloten kringlopen nog verder verstoord worden. Er worden immers nu al grote hoeveelheden soja uit deze landen geïmporteerd die bijdragen aan het huidige mestoverschot. De Nederlandse Akkerbouw Vakbond roept juist op tot importheffingen op soja om Europese plantaardige eiwit- en oliegewassen mogelijk te maken die mede kunnen leiden tot een gesloten kringloop.

Zoals blijkt uit een artikel op de website van Pig Business [4] leven er bij diverse politici misvattingen over de mogelijkheden om via dergelijke vrijhandelsverdragen afspraken te maken over milieu-, arbeids- en dierenwelzijnsstandaarden. Die worden namelijk niet bindend vastgelegd in deze verdragen. Slechts aan de voedselveiligheid van importproducten mogen (beperkte) eisen worden gesteld en niet aan wijze van de productie (milieu, dierenwelzijn, sociaal) van deze producten. Deze misvatting komt ook prominent naar voren in een brief die Minister-President Rutte verstuurde met zes andere regeringsleiders. [5] Zij noemen het mogelijke verdrag met Mercosur een voorbeeld van een open, eerlijk en op regels gebaseerd handelssysteem. De werkelijkheid is dat genoemde standaarden slechts worden genoemd in vrijblijvende duurzaamheids-hoofdstukken. Deze sociale en milieubelangen én de bestaansrechten van gezinsbedrijven in de landbouw, verliezen het dan van de keiharde vrijhandelsafspraken die tot stand zijn gekomen onder grote lobbydruk van multinationals. In plaats van het populisme te bestrijden, creëren deze regeringsleiders dit juist.

Wij roepen u dus op genoemde motie te steunen en wijzen u er op dat ook de Europese boerenorganisatie COPA-Cogeca (waarvan LTO Nederland lid is) [6], de Europese pluimveesector [7] en de Nederlandse pluimveesector Nepluvi [8], grote kritiek hebben op dit verdrag. Dat geldt overigens ook voor de regeringsleiders van Frankrijk, België, Ierland en Polen. [9]

Tenslotte willen we in herinnering roepen dat de CDA-en VVD-fractie via een motie in 2011 opriepen niet in te stemmen met dit vrijhandelsverdrag met Mercosur, met vergelijkbare argumenten die wij nu noemen. [10]

Bedankt voor uw medewerking. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan horen wij dat graag. We zijn graag bereid ons standpunt mondeling aan u toe te lichten.

Hoogachtend,
namens de NMV, DDB, NAV, BD-vereniging, FNV en Platform Aarde Boer Consument; dit zijn de huidige leden van de  TTIP, CETA en landbouw-coalitie

Guus Geurts,
Coördinator van de TTIP, CETA en landbouw-coalitie
guusgeurts@yahoo.com
06 – 43979849

  • belangrijkste stukje uit de motie:

    constaterende dat Brazilië in 2018 ruim 300 miljoen kilo kippenvlees naar de Europese Unie exporteerde, bijna drie keer zo veel als Oekraïne;

    overwegende dat een handelsakkoord met de Mercosur-landen zal leiden tot nog veel grotere import van onder meer goedkoop rundvlees, kippenvlees, eieren, suiker en soja uit die landen;

    overwegende dat de Europese boerenorganisaties faliekant gekant zijn tegen een handelsverdrag met de Mercosur-landen;

    verzoekt de regering, zich duidelijk uit te spreken, in zowel de diverse Raden als bij de Europese Commissie, tegen een handelsverdrag met de Mercosur-landen waarin de landbouw is opgenomen,

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/moties/detail?id=2019Z12927&did=2019D26635

[2] http://handelanders.nl/ttip-2-0-onderhandelingen-en-visie-op-landbouw/

[3]  https://s2bnetwork.org/letter-brasil-bolsonaro-eu-mercosur/

[4] https://www.pigbusiness.nl/artikel/208756-partij-voor-de-dieren-is-bondgenoot-van-boeren-bij-mercosur-deal/)

[5] https://g8fip1kplyr33r3krz5b97d1-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2019/06/Letter-to-Juncker.pdf?utm_source=POLITICO.EU&utm_campaign=fb2b463d0f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_24_03_44&utm_medium=email&utm_term=0_10959edeb5-fb2b463d0f-189810753

[6] https://www.globalmeatnews.com/Article/2019/06/20/Copa-Cogeca-adds-voice-to-Mercosur-concern

[7] https://www.pluimveeweb.nl/artikel/208915-kippenvleesfabrikanten-luiden-noodklok-over-mercosur-deal/

[8] https://www.pluimveeweb.nl/artikel/208928-gert-jan-oplaat-witheet-over-mercosur-deal-europese-commissie-lijkt-wel-de-sinterklaasbrigade/

[9] https://www.globalmeatnews.com/Article/2019/06/19/EU-leaders-express-deep-concern-over-Mercosur

[10] Zie voor de motie Koopmans (CDA) Snijder-Hazelhoff (VVD) uit 2011 over dit verdrag:   http://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=d43d06f0-4958-49a5-8c7e-895ad9b5c654&title=Motie%20Koopmans%20en%20Snijder-Hazelhoff%20over%20de%20onderhandelingen%20met%20de%20Mercosur-landen%20.pdf