‘Nationale’ voedseltop wordt exclusieve aangelegenheid

Op de Nationale Voedseltop van 26 januari wil het kabinet ‘met alle betrokken partijen afspraken maken over de Voedselagenda, in het bijzonder over de rol die ieder daarin kan en wil spelen’. Platform ABC is hierbij ook aanwezig. (Hoewel de boeren vakorganisaties niet uitgenodigd zijn. Een ‘voedseltop’ zonder deze voedselproducenten….?) Daarnaast leveren wij een schriftelijke bijdrage:  Bijdrage aan Nationale Voedseltop door Pl ABC  Daarover hebben wij ook een persbericht rondgestuurd, zie hieronder.

De ministers Ploumen, en Dijksma en staatssecretaris van Dam zullen aan de top deelnemen. Het programma staat bij het ter perse gaan van dit bericht nog niet online maar er worden naar verluidt 4 thema’s besproken:………..toekomstgerichte, concrete ambities/acties uit met name het bedrijfsleven. Deze worden verbeeld in film en/of op het podium. ER is een indeling langs vier thema’s:  1. Transparantie, weet wat je eet!  2. Beter eten , 3. Gezonde keuze, gemakkelijke keuze ,  4.  Nederland in de wereld.

PERSBERICHT over de Nationale Voedseltop, 26 januari 2017.

Op de Nationale Voedseltop van 26 januari wil het kabinet ‘met alle betrokken partijen afspraken maken over de Voedselagenda, in het bijzonder over de rol die ieder daarin kan en wil spelen’. Platform Aarde Boer Consument (platform voor voedselsoevereiniteit) is hierbij ook aanwezig. Daarbij leveren wij graag onze bijdrage in de vorm van bijgaand commentaar op de Kamerbrief Voortgang Voedselagenda van 21 november 2016, die als basis dient voor de voedseltop. Hieronder alvast enkele punten daaruit. Voor het document zelf zie*

Platform ABC kan zich goed vinden in de doelstellingen van de Voedselagenda rond thema’s als voedselzekerheid, volksgezondheid, milieu en klimaat. In de kamerbrief van het kabinet worden accenten gelegd op beleidsvoorstellen rond het thema ‘natuurinclusieve landbouw’. Enkele steekwoorden: agrarisch natuur- en landschapsbeheer, streekproducten, natuurlijke plaagbestrijders, bodemvruchtbaarheid, bestuivende insecten en eiwittransitie (b.v. de Green Deal Soja). Ook gezond voedsel krijgt veel aandacht, inclusief voorlichting hieromtrent. Platform ABC is het eens met deze voorstellen, maar beschouwt deze als volstrekt onvoldoende. Als het gaat om de zeer urgente transitie naar een duurzame landbouw en naar een kentering wat betreft de biodiversiteit en de voedselsituatie in de wereld, zijn er échte koerswijzigingen nodig:

Hans Geurts, melkveehouder en voorzitter van Platform ABC: Essentieel voor voedselzekerheid en een duurzame landbouw nu en in de toekomst zijn kostendekkende opbrengstprijzen voor de boeren, zowel voor boeren hier als voor boeren in ontwikkelingslanden. Kostendekkende prijzen zijn echter alleen te realiseren in een stabiele markt waar vraag en aanbod in evenwicht zijn. Regulering is hiervoor noodzakelijk. Platform ABC ondersteunt de duurzaamheidsdoelen zoals geformuleerd in de Voedselagenda. Het is echter niet mogelijk duurzaam te produceren als deze producten vervolgens weggeconcurreerd worden door goedkope importen die niet aan deze eisen hoeven te voldoen. Daarom voeren wij ook actief campagne tegen TTIP en CETA. Een maatregel die al op de korte termijn effect sorteert is een verbod op verkoop onder de kostprijs in supermarkten, zoals in Duitsland.

Jacques van Nederpelt, publicist: Vrijhandel met volledig geliberaliseerde markten gaat inderdaad niet samen met voedselzekerheid en een duurzame landbouw en met behoud van natuur en landschap. Platform ABC pleit ervoor om de landbouwexport naar landen buiten de EU alléén te faciliteren voor zover duurzaamheidseisen in handelsverdragen zijn vastgelegd en duurzame landbouw beloond wordt. Producten die niet voldoen aan de eisen die hier gelden, mogen niet worden geïmporteerd in de EU. ABC bepleit om ecologische, economische en politieke redenen een grotere mate van zelfvoorziening voor voedsel in Nederland en – binnen een voor alle EU-landen gelijkwaardig marktregiem ook in Europa. Overproductie hier moet worden tegengegaan door het inzetten van variabele productiequota of productieheffingen op EU-niveau, waarbij het wisselende aanbod wordt afgestemd op de binnenlandse c.q. Europese vraag.

Greet Goverde, secretaris van Platform Aarde Boer Consument: Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor de ontwikkelingslanden. Wij hebben moeite met het streven van het kabinet om ‘het Nederlandse bedrijfsleven te faciliteren om een bijdrage te leveren aan het uitbannen van honger en ondervoeding in ontwikkelingslanden.’  Boeren in ontwikkelingslanden moeten vooral zelf de kans krijgen om voldoende voedsel te produceren voor hun eigen bevolking. De landbouw in arme landen dient wat ABC betreft te worden gevrijwaard van dumping van voedseloverschotten uit landen met een hoogontwikkelde landbouw: die leiden tot prijsbederf.  Daarnaast zouden Europese importheffingen op producten als soja, palmolie en biobrandstoffen ervoor kunnen zorgen dat Europa minder beslag legt op schaars land in ontwikkelingslanden.

Zonder zulke ingrijpende koerswijzigingen in Nederland en Europa zullen een Nederlandse Voedseltop en het aangekondigde Voedselbeleid niet effectief kunnen zijn.

Nijmegen, G. Goverde-Lips, secretaris, h.goverde@chello.nl, 024 3443678,

*voor een uitgebreider gemotiveerde respons zie Bijdrage aan Nationale Voedseltop door Pl ABC