NAV: geen nationale ’top-up’ op Europese vergroeningseisen.

Op 11 maart 2014 publiceerde de Europese Commissie de nadere invulling van het nieuwe GLB. Voor de NAV aanleiding een dringend beroep op de Nederlandse regering te doen bij de nationale invulling het ‘gelijke speelveld’ in de EU te respecteren en geen voorwaarden te stellen die verder gaan dan de voorwaarden in de ons omringende landen.

De Nederlandse akkerbouw kan nu al moeilijk concurreren met sectorgenotenin andere landen onder meer door deinvloed van de hoge grondprijzen en de lastenverzwarende maatregelen die door de overheid de afgelopen jaren zijn ingevoerd (o.a. assurantiebelasting, afschaffen rode diesel). De Nederlandse akkerbouw wordt (financieel) zwaar getroffen door de vergroeningseisen, zwaarder dan de veehouderij in ons land en veel zwaarder dan de akkerbouw in andere landen.

Productiegronden sparen

In veel andere landen zijn bossen en andere landschapselementen in eigendom en beheer bij agrariërs, terwijl in ons land het eigendom en beheer veelal gedaan wordt door organisaties zoals Natuurmonumenten,Staatsbosbeheer en de provinciale Landschappen.Het betekent dat in ons land meer dan in andere landen de vergroening ten koste dreigt te gaan van dure productiegronden. Tegen deze achtergrond vindt de NAV het ongewenst dat in Nederland een ‘top up’ wordt gezet op de Brusselse (vergroenings)voorwaarden en dat het opofferen van dure productiegronden aan de vergroening hoe dan ook voorkomen moet worden.

In de brief aan staatssecretaris Dijksma schrijft de vakbond: ‘Wij roepen u op bij de Nederlandse invulling van het nieuwe GLB het gelijke speelveld in de EU te respecteren, geen Nederlandse top up te zetten op de Brusselse (vergroenings)voorwaarden en te voorkomen dat dure productiegronden worden opgeofferd aan vergroening.’

Oproep van de voorzitter:

En dan ook maar de oproep aan staatssecretaris Dijksma voor landbouw op EZ om snel met een werkbare invulling van de vergroening te komen. De contouren liggen nu vast in Brussel. Wij eisen dat wij op eenzelfde coulante wijze deze vergroening kunnen invullen als onze buurlanden, zodat niet onze kostbare akkers hiervoor opgeofferd hoeven te worden. Dus gebruik van duurzaamheidscertificaten, sloten met een oppervlaktefactor 1.50, gebruik van groenbemestingsgewassen en natuurlijk vezel- en stikstofbindende gewassen zoals lupenen en (voeder) erwten. !

Ledenblad ‘Genoeg is beter’, Papril 2014