Ook brieven van de vakbonden en Platform Aarde Boer Consument naar de informateur

Maar of ze gelezen worden? Volgens de pers is de kans klein. Maar Platform ABC heeft naast een brief aan de informateur óók de (‘oude’ en nieuwe) landbouwwoordvoerders in de Tweede Kamer een brief gestuurd, allebei de brieven met als bijlage een ’10-punten plan voor een nieuw GLB’ (GLB = Gemeenschappelijk Landbouw Beleid).

De nieuwe landbouwcommissie begint na het afscheidsetentje van de oude ploeg op 18 april hopelijk vol goede moed aan zijn belangrijke taak in de nieuwe kabinetsperiode, en vooral de nieuwe leden kunnen een advies van de belanghebbenden wel gebruiken.  

Omdat wij niet al die goede adviezen hier volledig kunnen plaatsen beperken we ons hier tot de kortste, van de momenteel meest geplaagde sector nl de melkveehouders (NMV) .

Maar eerst enige punten uit de  brief van de akkerbouwers (NAV). Zij pleiten , net als de NMV en Platform ABC, voor de instelling van een ministerie van landbouw, voor het behoud van het marktbeleid, en voor de uitbreiding van de mogelijkheden van boeren om zich te organiseren in de markt. Verder pleiten ze er voor dat faunabeheer en wildschade weer door de Rijksoverheid moet worden beheerd; dat de subsidie op de bredeweersverzekering wordt verhoogd; en dat gewasbeschermingsmiddelen die nooit in een gevaarlijke concentratie worden ingezet toegestaan blijven. Ook zou het voor de Branche Organisatie Akkerbouw – die in 2016 werd opgelegd in plaats van het oude productschap – mogelijk moeten zijn heffingen te innen, want nu is het een tandeloze regeling.

Dan hier de brief van de NMV (Melkveehouders Vakbond):

Geachte mevrouw Schippers,

De Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) volgt met belangstelling de formatie van een nieuw kabinet. De afgelopen vier jaar hebben wij op het gebied van landbouwbeleid ervaren dat er in de Tweede Kamer een groot tekort aan kennis over de landbouw was. Landbouw lijkt een ondergeschoven kindje geworden met alle gevolgen van dien.

In de melkveehouderij is de situatie op dit moment voor veel melkveehouders dramatisch door gebrek aan beleid en het negeren van waarschuwingen van onder andere de NMV aangaande het afschaffen van het melkquotum. Nu moeten veel melkveehouders hun dieren naar het slachthuis brengen.

Landbouw is van essentieel belang voor de Nederlandse samenleving. Nederland kent een hoog niveau van landbouw in het algemeen en melkveehouderij in het bijzonder. De Nederlandse zuivel onderscheidt zich door kwaliteit en duurzaamheid. De landbouw is belangrijk in het kader van verbeteren van de volksgezondheid, om kringlopen te sluiten en om milieuproblemen mee op te lossen. Daarnaast heeft landbouw een aanzienlijk aandeel in de totale exportwaarde van Nederlandse producten en voorziet de sector in veel werkgelegenheid. Om die redenen doet de Nederlandse Melkveehouders Vakbond een dringend beroep op u om landbouw de plek te geven in het kabinet die het verdient: met een eigen Minister van Landbouw. Wij bevelen daarbij aan om verbinding te maken met de onderwerpen gezondheid en milieu.

Wij hopen op een spoedige en evenwichtige formatie die recht doet aan de stem van de kiezer.

Hoogachtend,

Namens het bestuur van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond Harm Wiegersma