Oproep Nederlandse Akkerbouw Vakbond binnen Landbouwakkoord: ‘Voorstellen Markt- en Prijsbeleid: Juist nu!’

Lidorganisaties van Platform ABC, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) deed onlangs een oproep om te zorgen dat het Landbouwakkoord ook werkelijk een perspectief aan boeren op de lange termijn (2040) kan bieden. Zij hebben deze ook ingebracht bij de Sectortafel Akkerbouw, Vollegrondsgroenten en Bollenteelt. Maar dit voorstel betreft bijvoorbeeld ook het instellen van flexibele productiebeheersing binnen de melkveehouderij. Dit is de volledige oproep.

Hier een passage: “Minister Adema van LNV wil met alle stakeholders in de voedsel- en landbouwketen in een Landbouwakkoord langjarige afspraken maken om aan al deze uitdagingen het hoofd te bieden en daarnaast het perspectief van boeren en tuinders op een eerlijk inkomen veilig stellen.

De NAV wil hier graag aan mee werken door met voorstellen voor dit Landbouwakkoord te komen. Het uitgangspunt voor de NAV is dat Nederland geen eiland is, maar deel uit maakt van de interne markt van de EU en door de uitwerking van de vrijhandelsverdragen ook rekening moet houden met de markt buiten de EU. Dus maatregelen om de Nederlandse landbouw verder te verduurzamen en het perspectief voor boeren op een eerlijk inkomen kunnen nooit alleen in Nederland geregeld worden. Daarvoor zal altijd een Europees beleid nodig zijn.”

We hopen als Platform Aarde Boer Consument, dan minister Adema deze oproep ter harte neemt. Helaas ontbrak de noodzakelijke hervorming van het Europese Gemeenschappelijke LandbouwBeleid (GLB) en handelsbeleid in de Kamerbrief Toekomst Landbouw die minister Adema in november 2022 naar de Kamer stuurde.
Zie hier een analyse van deze Kamerbrief door ABC-bestuurslid  Guus Geurts (op persoonlijke titel)Belangrijke onderdelen zijn vet gemaakt en/of onderstreept, ook zijn er opmerkingen geplaatst.