Opleving van de WTO onderhandelingen: 2/3 december, Bali

Menigeen dacht dat de WTO een zachte dood was gestorven, maar inmiddels is er achter de schermen al druk onderhandeld en de handelsministers gaan 2/3 december nar Bali voor de finishing touch. Wederom gaan de rijke landen elkaar maar vooral de ontwikkelingslanden de duimschroeven aandraaien. India bijvoorbeeld zal de voedselhulp aan de armen moeten stopzetten want zonder openbare aanbesteding graan inkopen van eigen boeren is ‘handelsverstorend’, vindt de V.S. Ook al geeft de V.S. zelf veel meer voedselhulp aan de bevolking.

Zie U.S. forbids India to give food aid to the poor: In 2012 gaf de V.S. $100 miljard uit aan voedselbonnen en andere voedselhulp, 358 kilo per persoon. In India zal 20 miljard dollar aan voedselhulp ongeveer 850 miljoen mensen kunnen voeden, 60 kilo per persoon. Toch heeft de V.S. een aanval op India ingezet vanwege ‘handelsverstorende subsidies’. Hier een artikel dat er nog dieper op in gaat: A pound of flesh to feed the poor. Waarom India achter de schermen overstag is gagaan is niet helemaal duidelijk. De V.S. heeft de ‘Peace Clause’ heeft ingezet, een zelden gebruikte mogelijkheid binnen de WTO voor uitstel van 2 jaar. 2 Jaar kan de voedselhulp in India dus nog gegeven worden, daarna zijn inmiddels de verkiezingen in India weer voorbij, en dan zien ze weer wel…….

Maar dat is niet het enige issue op Bali. Er staan ook nieuwe regels op stapel,  zoals het ‘ITA’ verdrag (Information Technology Agreement) en het TISA verdrag (Trade in Servcices, d.w.z. diensten zoals water en electriciteit en IT en financiële diensten). Rijke landen geven kruimels aan exportmogelijkheden aan armere landen in ruil voor vrije toegang op hun markten w.b. IT en ‘services’.

‘Our World is Not for Sale’ zette een aantal twistpunten op een rijtje en roept de onderhandelaars op: ‘Maak een eind aan de macht van de bedrijven.  Er moet een nieuw mandaat komen voor de WTO: het moet aan landen worden toegestaan om handel in dienst te stellen van duurzame ontwikkeling, en bedrijven moeten aan banden gelegd worden. Na meer dan drie decennia ervaring met een globaliseringsmodel dat bepaald werd door de bedrijven is het duidelijk dat mensen en het milieu aan het kortste eind hebben getrokken, terwijl enkele bevoorrechten heel rijk zijn geworden.’

Hier de volledige (Engelstalige) oproep, Call to Action (deadline voor ondertekening inmiddels verstreken), en hier  een enigszins ingekorte Nederlandse versie: Oproep tot actie.

Hieronder eerst een deel van de analyse die aan deze ‘Call to Action’ ten grondslag ligt, met nadruk op het stuk dat over landbouw gaat.

=====================================================================================

Analyse

De ‘oproep tot actie’ is gebaseerd op een grondige analyse van de impact op ontwikkelingslanden van oude WTO regels. De “DOHA’ ronde, die een ontwikkelingsronde zou worden, duurt nu al 12 jaar. De ontwikkelde landen hebben de issues die ‘ontwikkeling’ betroffen steeds terzijde geschoven ze hebben hun liberaliserings-eisen gewoon opnieuw verpakt, wat resulteert in meer import van de rijke naar de arme landen dan andersom. De vraag om meer beleidsruimte voor ontwikkeling wordt afhankelijk gesteld van inwilliging van de eisen van rijke landen. De rijke landen zijn zelfs al aan het onderhandelen alsof de ‘Bali’ voorstellen al zijn aangenomen, bijvoorbeeld wat betreft de nieuwe regels die nu op stapel staan, zoals het ‘ITA’ verdrag (Information Technology Agreement) en het TISA verdrag (Trade in Servcices, d.w.z. diensten zoals water en electriciteit en IT en financiële diensten). Lees evt,  voor de analyse het hele (engelstalige)  Statement: WTO Turnaround 2013: Food, jobs and Developmen First’ .  (4 blz.)

 De analyse betreft vooral de onderbouwing voor de volgende eisen:

  1. Meer beleidsruimte voor banen en industriële ontwikkeling
  2. bescherming van de beleidsruimte voor ‘ontwikkeling
  3. financiële stabiliteit gaat voor financiële deregulering
  4. toegang tot gezondheid en betaalbare medicijnen gaat voor monopolies op patenten
  5. wij eisen handelsregels die leiden tot voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit
  6. wij eisen bescherming van de biodiversiteit en een verbod op het patent op leven
  7. De WTO is niet de plek waar het klimaatbeleid moet worden vastgesteld
  8. wij eisen het recht om ‘Essentiële diensten’ te reguleren.

Om een voorbeeld te geven van die analyse, hier de onderbouwing van punt 5 (wij eisen handelsregels die leiden tot voedselzekerheid en voedselsoevereiniteit ):

Weer heeft een wereldwijde voedselcrisis nogmaals ons kapotte systeem van handel in voedsel aan het licht gebracht. Boeren worden blootgesteld aan stromen import als de prijzen te laag zijn ( wat vaak te wijten is aan oneerlijke export subsidies in rijke landen) terwijl tegelijkertijd steeds meer mensen honger lijden als de prijzen de pan uit rijzen. Deze grilligheid is een gevolg van buitensporige speculatie op de voedselmarkt en van wereldwijde voedselregels – grotendeels vastgesteld ten gunste van de agrifood bedrijven – die eten behandelen als een product waar bedrijven aan kunnen verdienen in plaats van als een mensenrecht. Het is tijd voor een fundamentele transformatie van het voedselsysteem, en de volgende veranderingen binnen de WTO zijn essentieel voor de ontwikkeling van voedselsoevereiniteit en voedselzekerheid:

Ontwikkelingslanden moeten het recht krijgen om voedsel voor de armen te subsidiëren, zonodig door middel van betalingen aan boeren, zoals nu voorgesteld wordt door de G33 (ontwikkelingslanden)

– Ontwikkelingslanden moeten het recht krijgen om door middel van importheffingen en andere maatregelen het inkomen van de boeren, de plattelandsontwikkeling en de voedselzekerheid te beschermen. Deze mogelijkheid, Special Safeguard Mechanism’ geheten in de WTO, moet veel flexibeler zijn dan in de huidige voorstellen anders heeft het nog geen effect op de voedselzekerheid.

– Ontwikkelingslanden zouden producten die zij belangrijk vinden voor de boereninkomens, voedselzekerheid en plattelandsontwikkeling  ook in de toekomst moeten kunnen vrijwaren van verlaging van importheffingen; de ‘Special Products’ regel in de WTO moet uitgebreid worden. Wij keuren een stilstand in de onderhandelingen op deze punten ten sterkste af.

Export subsidies moeten aangepakt worden, ook de zogenaamde ‘Groene Box’ subsidies

– Handelsregels moeten gewijzigd worden zodat de handel in grondstoffen gereguleerd kan worden en te veel speculatie en te grote prijsschommelingen kunnen worden tegengegaan.

Subsidies op agro-brandstoffen moeten worden verboden aangezien die gewassen land in beslag nemen dat voor de landbouw kan worden gebruikt en ook omdat ze geleid hebben tot ecologische achteruitgang.

 =========================================================