Platform ABC en anderen over landbouw-voorstellen EU Commissaris

[ABC-bericcht] 12 okt:  Europese groepen (waaronder Platform ABC) : voorstellen geen oplossing voor voedsel- en milieucrisis.

NMV: teleurstellende voorstellen voor toekomstig GLB

NAV: voorstellen teleurstellend en zonder de broodnodige vernieuwing.

Olivier de schutter: (VN Rapporteur):”het GLB moet een einde maken aan ‘dumping'”. De Commissie beweert dat de EU de ontewikkelingslanden overeind willen helpen maar dat gebeurt juist niet omdat de marktverstoring door dumping (afzet van gesubsidieerde goederen) blijft doorgaan zolang de europese landbouw gesubsidieerd blijft – voor 50 miljard liefst. Een ander beleid is nodig.  Zorgelijk is ook dat de EU nog steeds exportsubsidies blijft verstrekken. (De EU hoeft toch niet te wachten tot de WTO die eindelijk eens gaat verbieden?). Zie , http://www.srfood.org/index.php/en/component/content/frontpage

============================================

Nederlandse Akkerbouw Vakbond: Voor de volledige tekst zie http://www.nav.nl/2011/10/glb-voorstellen-2014-%e2%80%93-2020-teleurstellend-en-zonder-broodnodige-vernieuwing/…….. teleurstellend omdat ze geen inhoud geven aan voedselzekerheid en ook niet leiden tot het stabiliseren van markten, stabiele voedselprijzen, en een redelijk inkomen voor boeren……Volgens de NAV gaat de Europese Commissie voort op de heilloze weg van liberalisering van landbouwmarkten met als gevolg sterk schommelende prijzen, het achterwege blijven van noodzakelijke investeringen in de landbouw en zal de noodzakelijke productiegroei niet plaatsvinden. Dit terwijl zich ontwikkelende landen zoals India en China, juist inzien dat bescherming van markten noodzakelijk is om de voedselvoorziening tegen redelijke prijzen veilig te stellen. Voedselsoevereiniteit voor werelddelen is volgens de akkerbouwvakbond het alternatief voor het failliet van vrijhandel van stapelbare landbouwproducten zoals eiwit, graan en suiker……Dat de Europese commissie koerst op onrust blijkt volgens de NAV ook uit het voorstel om de suikerquotering in 2016 af te schaffen, terwijl bietentelers, suikerindustrie en ook het Europees Parlement nog in juni dit jaar hebben aangegeven het EU-suikerbeleid in ieder geval tot 2020 in stand te willen houden.

===========================================

Nederlandse Melkveehouders Vakbond:  Voor de volledige tekst zie  http://www.nmv.nu/index.php?content=9&id=459. enkele citatien:

De insteek van de EC om de positie van agrariërs in de keten te versterken middels het toestaan en stimuleren van Producenten Organisaties (PO’s) lijkt mooi, maar zal in de praktijk weinig opleveren. Allereerst is de maximale bundelinggraad te klein om een voldoende sterke positie in de markt te kunnen verkrijgen. Belangrijker is echter nog dat PO’s onderling geen afspraken mogen maken over prijs en volume. Dat terwijl juist hier de enige mogelijkheid ligt om kostendekkende opbrengstprijzen af te dwingen. Als er door de afschaffing van de melkquotering een overschot van melk op de markt komt, zullen PO’s door de zuivelverwerkers tegen elkaar uitgespeeld worden met lage melkprijzen als gevolg. …..  Verder over de bedrijfstoeslagen, de vergroeningseisen, braaklegging, en het scheuren van grasland ( Indien grasland niet meer gescheurd mag worden, moeten melkveehouders ieder jaar dezelfde percelen voor de maïsteelt gebruiken en wordt monocultuur maïs juist in de hand gewerkt. )

=============================================

Hier het persbericht dat ABC rondstuurde:  GLB 2104-2020: De voorstellen van de Europese Commissie bieden geen oplossing voor de voedselcrisis en de milieucrisis.

 De geïndustrialiseerde landbouw zou van de hervorming profiteren ten koste van duurzame gezinslandbouw.

 De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen bekend gemaakt voor de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB, engels:CAP). Belangrijke stappen voor de aanpak van de toenemende voedselspeculatie ontbreken, en de voorstellen zullen geen echte verbetering brengen voor duurzame gezinsbedrijven, burgers of het milieu, volgens de ’Europese Beweging voor Voedselsoevereiniteit en een ander GLB’ (Foodsovcap – for Food Sovereingty and another CAP).

In plaats van duidelijke maatregelen voor marktbeheersing die de prijzen ‘vanaf de boerderij’ stabiliseren op een fair niveau stelt de Commissie voor geld te besteden aan de zogenaamde ‘crisis and globalisation funds’ die boeren zouden moeten compenseren voor verliezen als er een milieu- of voedselcrisis is en voor de negatieve gevolgen van de liberalisering van de markten. Deze maatregelen zullen stijgende prijzen voor boeren niet tegenhouden, en ze zullen ook geen beter inkomen of betere werkomstandigheden
brengen voor mensen die in de voedselproductie werken, zo zegt de Foodsovcap beweging. De voorstellen zullen de bloeiende voedselspeculatie op landbouwmarkten die resulteren in hogere voedselprijzen voor de Europeanen niet tegengaan.

 Irmi Salzer, lid van het Europese coördinatieteam van Via Campesina zei, “Europa staat voor een grote milieu- en landbouwcrisis en het is teleurstellend dat de Commissie deze gouden kans gemist heeft om een eerst stap te zetten in de richting van een ontwikkeling waarin de Europese boeren het niet langer verliezen van de agri-industrie, de supermarkten, speculanten en de exportbedrijven. Het lijkt erop dat een voedselindustrie die gefixeerd is op handel een heleboel geld kan blijven
verdienen terwijl de boeren uit Europa verdwijnen, grondstoffen uit het Zuiden tegen hoge milieukosten naar ons verscheept worden en de mensen het Europese
platteland verlaten. abandon European rural areas.” 

Stanka Becheva, campagneleider voedsel bij Friends of the Earth Europe vervolgde:“De landbouw in Europa is een puinhoop – boeren en flora en fauna verdwijnen in een ongekend tempo. We hebben een grondige herziening van de Europese landbouw nodig die beter is voor het milieu, de burgers en de boeren. We hebben strenge en gedurfde maatregelen nodig die onze bodem , de zaden en de biodiversiteit behouden voor volgende generaties. Deplannen zien er niet goed uit.

Alexandra Strickner van het Europese network Attac “In plaats van dat ze erkennen dat ongereguleerde markten gefaald hebben en daarom maatregelen
voorstellen zoals productiemanagement, door de overheid beheerde voedselvoorraden en nieuwe mechanismen waarmee enerzijds
faire prijzen voor boeren, personeel in de voedselproductie en consumenten tot stand komen en anderzijds minder winst voor de voedselindustrie, supermarkten en financiële speculanten,
blijft de Commissie ‘business as usual’ voorstellen doen.”

De Foodsovcap beweging heeft een beleidsoptie voorgesteld die een Gemeenschappelijk Voedsel- – en Landbouwbeleid propageert waarin de belangen van boeren, werkers in de voedselproductie en consumenten en van het milieu in Europa centraal gesteld worden.[1]
Het toekomstige GLB moet de Europese landbouw veranderen in de richting van agro-ecologische productiemethodes. Zo’n GLB moet inhouden:

 • Publiek geregeld aanbodbeheer om vraag en aanbod van landbouwproducten met elkaar in evenwicht te brengen en structurele overschotten te vermijden. Dit zal voorkomen dat prijzen excessief fluctueren. Er moeten verschillende instrumenten ontwikkeld worden voor de verschillende gewassen.
 • Management van bepaalde landbouw-importen om te vermijden dat er geïmporteerd wordt onder de gemiddelde Europese productiekosten, gelieerd aan een verbod op alle vormen van marktdumping in andere landen.
 • Vooropstellen van de instandhouding van duurzame gezinsbedrijven in heel Europa, waarop  talloze boeren voedsel produceren en zorgen voor het platteland.
 • Rechtstreekse betalingen aftoppen en strikte milieu- en sociale criteria vaststellen – alleen boeren die zich aan die criteria houden zouden in aanmerking moeten komen voor rechtstreekse betalingen.
 • Transparantie in de hele voedselketen zodat burgers weten hoe hun voedsel wordt geproduceerd, waar het vandaan komt, wat erin zit, en wat er allemaal verdisconteerd wordt in de prijs die door consumenten betaald wordt.
 • Een einde maken aan de ‘vrij’-handelsverdragen tussen de EU en derde landen (Mercosur,Canada, Oekraïne..) waarvan bedrijven maar niet de burgers zouden profiteren. 

Vandaag lanceert het ‘FoodSovCAP ’netwerk een korte video (4 minuten) over
de CAP (het GLB)
die te zien is op :
http://nyelenieurope.net/foodsovcap/

 Neem voor meer informatie contact op met:

Irmi Salzer, European  Coordination Via Campesina, Tel: + 4369911827634 irmi.salzer@gmx.at

Stanka Becheva, food campaigner for Friends of the Earth Europe , Tel: +32 (0) 2893 1025, stanka.becheva@foeeurope.org

Alexandra Strickner, European ATTAC Network, Tel : +43 664 104 84 28  alexandra.strickner@attac.at

Gert Engelen, advocacy officer Vredeseilanden, Tel.: +32 (0) 497, 38 13 77, Gert.Engelen@vredeseilanden.be

Greet Goverde, secretary of Platform Aarde Boer Consument, the Netherlands, Tel.: +31 24 3443678, h.goverde@chello.nl

 [1] [1]  De
tekst ‘De ontbrekende optie voor het GLB’ is te vinden op http://www.europeanfooddeclaration.org/documents
(vertaling op de homepage)

De voorstellen voor een beter GLB door
landbouw-experts, inclusief 4 bijlages en een budget (regulering zou ongeveer 25
miljard goedkoper zijn!) staan op dezelfde webpage.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brussel, 12 October
2011

GLB 2104-2020:

De voorstellen van de
Europese Commissie bieden

geen oplossing voor de
voedselcrisis en de milieucrisis.

 

De geïndustrialiseerde
landbouw zou van de hervorming profiteren

ten koste van duurzame
gezinslandbouw
.

 

Brussel, 12 oktober 2011 – De Europese Commissie heeft vandaag voorstellen bekend gemaakt voor de
herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB, engels:CAP).
Belangrijke stappen voor de aanpak van de toenemende voedselspeculatie
ontbreken, en de voorstellen zullen geen echte verbetering brengen voor
duurzame gezinsbedrijven, burgers of het milieu, volgens de ’Europese Beweging
voor Voedselsoevereiniteit en een ander GLB’ (Foodsovcap
– for Food Sovereingty and another CAP).

 

In plaats van duidelijke maatregelen
voor marktbeheersing die de prijzen ‘vanaf de boerderij’ stabiliseren op een
fair niveau stelt de Commissie voor geld te besteden aan de zogenaamde ‘crisis
and globalisation funds’
die
boeren zouden moeten compenseren voor verliezen als er een milieu- of
voedselcrisis is en voor de negatieve gevolgen van de liberalisering van de
markten. Deze maatregelen zullen stijgende prijzen voor boeren niet
tegenhouden, en ze zullen ook geen beter inkomen of betere werkomstandigheden
brengen voor mensen die in de voedselproductie werken, zo zegt de Foodsovcap
beweging. De voorstellen zullen de bloeiende voedselspeculatie op
landbouwmarkten die resulteren in hogere voedselprijzen voor de Europeanen niet
tegengaan.

 

Irmi
Salzer, lid van het Europese coördinatieteam van Via Campesina zei
, “Europa staat voor een grote milieu- en
landbouwcrisis en het is teleurstellend dat de Commissie deze gouden kans
gemist heeft om een eerst stap te zetten in de richting van een ontwikkeling
waarin de Europese boeren het niet langer verliezen van de agri-industrie, de
supermarkten, speculanten en de exportbedrijven. Het lijkt erop dat een
voedselindustrie die gefixeerd is op handel een heleboel geld kan blijven
verdienen terwijl de boeren uit Europa verdwijnen, grondstoffen uit het Zuiden
tegen hoge milieukosten naar ons verscheept worden en de mensen het Europese
platteland verlaten. abandon European rural areas.”

 

Stanka
Becheva, campagneleider voedsel bij Friends of the Earth Europe vervolgde
:“De landbouw in Europa is een puinhoop – boeren en
flora en fauna verdwijnen in een ongekend tempo. We hebben een grondige
herziening van de Europese landbouw nodig die beter is voor het milieu, de
burgers en de boeren. We hebben strenge en gedurfde maatregelen nodig die onze
bodem , de zaden en de biodiversiteit behouden voor volgende generaties.

De
plannen zien er niet goed uit.

Alexandra Strickner van
het Europese network Attac
“In plaats van
dat ze erkennen dat ongereguleerde markten gefaald hebben en daarom maatregelen
voorstellen zoals productiemanagement, door de overheid beheerde
voedselvoorraden en nieuwe mechanismen waarmee enerzijds
faire prijzen voor boeren,
personeel in de voedselproductie en consumenten tot stand komen en anderzijds
minder winst voor de voedselindustrie, supermarkten en financiële speculanten,
blijft de Commissie ‘business as usual’ voorstellen doen.”

De
Foodsovcap beweging heeft een beleidsoptie voorgesteld die een
Gemeenschappelijk Voedsel- – en Landbouwbeleid propageert waarin de belangen
van boeren, werkers in de voedselproductie en consumenten en van het milieu in
Europa centraal gesteld worden.[1]
Het toekomstige GLB moet de Europese landbouw veranderen in de richting van
agro-ecologische productiemethodes. Zo’n GLB moet inhouden:

 • Publiek geregeld aanbodbeheer
  om vraag en aanbod van landbouwproducten met elkaar in evenwicht te brengen en
  structurele overschotten te vermijden. Dit zal voorkomen dat prijzen excessief
  fluctueren. Er moeten verschillende instrumenten ontwikkeld worden voor de
  verschillende gewassen.
 • Management van bepaalde
  landbouw-importen om te vermijden dat er geïmporteerd wordt onder de gemiddelde
  Europese productiekosten, gelieerd aan een verbod op alle vormen van
  marktdumping in andere landen.
 • Vooropstellen van de instandhouding van duurzame
  gezinsbedrijven in heel Europa, waarop 
  talloze boeren voedsel produceren en zorgen voor het platteland.
 • Rechtstreekse betalingen aftoppen en strikte milieu- en
  sociale criteria vaststellen – alleen boeren die zich aan die criteria houden
  zouden in aanmerking moeten komen voor rechtstreekse betalingen.
 • Transparantie in de hele voedselketen zodat burgers weten
  hoe hun voedsel wordt geproduceerd, waar het vandaan komt, wat erin zit, en wat
  er allemaal verdisconteerd wordt in de prijs die door consumenten betaald
  wordt.
 • Een einde maken aan de ‘vrij’-handelsverdragen tussen de
  EU en derde landen (Mercosur,Canada, Oekraïne..) waarvan bedrijven maar niet de
  burgers zouden profiteren.

 

 

 

Vandaag lanceert het ‘FoodSovCAP ’netwerk een korte video (4 minuten) over
de CAP (het GLB)
die te zien is op :
http://nyelenieurope.net/foodsovcap/

 

 

Neem voor meer informatie contact op
met:

Irmi Salzer, European
Coordination Via
Campesina

Tel: + 4369911827634 irmi.salzer@gmx.at

 

Stanka Becheva, food campaigner for Friends of the Earth Europe

Tel: +32 (0) 2893 1025, stanka.becheva@foeeurope.org

Alexandra Strickner, European ATTAC Network

Tel : +43 664 104 84 28  alexandra.strickner@attac.at

 

Gert Engelen, advocacy officer
Vredeseilanden

Tel.: +32 (0) 497
38 13 77,
Gert.Engelen@vredeseilanden.be

 

Greet Goverde, secretary of Platform Aarde Boer Consument, the Netherlands

Tel.: +31 24 3443678, h.goverde@chello.nl

 [1] [1]  De
tekst ‘De ontbrekende optie voor het GLB’ is te vinden op http://www.europeanfooddeclaration.org/documents
(vertaling op de homepage)

De voorstellen voor een beter GLB door
landbouw-experts, inclusief 4 bijlages en een budget (regulering zou ongeveer 25
miljard goedkoper zijn!) staan op dezelfde webpage.