Privacybeleid

Privacybeleid Platform Aarde Boer Consument per 1 september 2018

inleiding: over Platform ABC

Stichting Platform ABC is opgericht om een sociaal, economisch en maatschappelijk duurzame landbouw te bewerkstelligen. De stichting is in 2001 opgericht en is een vrijwilligersorganisatie die geen betaalde functies of betaalde medewerkers kent. Vertegenwoordigers van de verschillende aangesloten organisaties (zie website) vergaderen ongeveer een keer per 6 weken. Er is een bestuur bestaande uit voorzitter, secretaris en penningmeester. Er zijn donateurs die het werk financieel steunen. Ruim 800 mensen krijgen een keer per ongeveer 6 weken een nieuwsbrief.

Platform ABC is ingeschreven in Kamer van Koophandel: nr. 30174516. Postadres: Tolhuis 2404, 6537MH Nijmegen
Website: aardeboerconsument.nl
Email: info@aardeboerconsument.nl

1. Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming

1.1 Door het in werking treden van de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming is het voor organisaties in Nederland wettelijk verplicht een register op te stellen waarin de verwerking van persoonsgegevens wordt beschreven. Bij Platform ABC gaat het om persoonsgegevens van ontvangers van de nieuwsbrief en/of donateurs.

1.2 Voor Platform ABC geldt grondslag a.: ‘de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden’ (zie Handleiding AVG 4.3.)

1.3 Het Bestuur m.n. secretaris en penningmeester (de laatste alleen w.b. donateurs) zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens en de verwerkers van die gegevens.

2. Register verwerkingsactiviteiten Platform ABC

2.1 Leden melden zichzelf als donateur of voor de nieuwsbrief via de website, door mailcontact met een bestuurslid, of schriftelijk. De gegevens die worden gevraagd en gebruikt zijn voor donateurs: naam (voornaam), adres, telefoonnummer, e-mailadres. Voor de nieuwsbrief: alleen email adres.
Deze gegevens worden geregistreerd en opgenomen in 2 aparte bestanden op de PC van de secretaris, die de gegevens van de donateurs deelt met de penningmeester. Sommige donateurs krijgen het jaarverslag per post; hun gegevens worden ook bijgehouden in een etikettenlijst.

2.1.1. De gegevens worden bijgehouden door de secretaris.
2.1.2. De email adressen van de ontvangers van de nieuwsbrief zijn opgenomen in een aparte maillijst van het programma Mailchimp, onder beheer van de secretaris.

2.2. Afmelden en/of opzeggen.

Mensen kunnen zich afmelden als donateur of voor de nieuwsbrief. De secretaris zorgt voor verwijdering uit de donateurs-lijst of, als opgezegd wordt per email, uit de nieuwsbrief-lijst.

2.4. Website en E-mailadres van Platform ABC

De website www.aardeboerconsument.nl wordt beheerd door de secretaris via een inlogcode. Voor foto’s wordt toestemming gevraagd. De berichten via het e-mailadres info@aardeboerconsument.nl komen terecht op de computer van de secretaris die beveiligd is met een wachtwoord dat alleen bij de secretaris bekend is. Zo nodig wordt, na overleg, informatie doorgestuurd naar één of meerdere of alle vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties.

3 Rechten omtrent uw gegevens

3.1 wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

3.2 Wij geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

3.3 Wij vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

3.4 Wij zijn op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en zullen die respecteren.

3.5 U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

4 Cookies

zie de pagina over cookies