Stemwijzer voor voedsel en landbouw, 9 juni

Wij hebben de standpunten van de politieke partijen gevraagd over www.voedselbeleid.petities.nl. Op bovenstaande site EN hieronder vind je heel kort de standpunten over voedsel en landbouw, en hiereen schematisch overzicht van wat alle partijen vinden over 5 onderwerpen. (Het  viel nog niet mee om van hen  ‘statements’  te krijgen over de petitie: druk-druk met programma, campagne etc.

Racties van politieke partijen op de petitie.

Willen zij ook een ander (naar onze mening beter) Europees landbouwbeleid?

 Toen wij de petitie aanboden hebben wij de politieke partijenal  laten weten dat we er graag hun mening over hoorden, en daarna hebben we nog een mail gestuurd. Daar kregen we een paar reacties op. Daarna hebben we verschillende partijen gebeld. Sommigen beloofden een reactie die vervolgens niet kwam. De meesten wilden er (aan de telefoon ) niet op ingaan, en zeiden: kijk maar naar ons programma,op internet.

Het valt op dat er niet zoveel over landbouw in de programma’s staat, en vooral weinig over de lange-termijn zaken die in de petitie genoemd worden, zoals klimaat, voedselzekerheid in de rest van de wereld,  lage inkomens in de Europese landbouw en elders, machtsconcentratie in de voedselketen, ongezonde eetpatronen etc.) Men denkt eerder over de korte termijn: De programma’s noemen vooral: subsidies tegen 2013 afbouwen en prijsvorming overlaten aan de vrije markt, bio-industrie of biologisch, exportsubidies afschaffen of niet (‘afschaffen’zeggen de meesten, vanwege de ontwikkelingslanden).

 Hieronder is de oogst(vooral uit de programma’s) 

         (Grotendeels) VOOR

(alleen de eerste twee noemen regulering in de vorm van productiebeperking, bijv. melkquota’s. ‘Overschotten worden tegengegaan’zegt GroenLinks. De SP noemt zelfs: importtarieven om foute producten tegen te houden.)

 ‘De SP staat vol achter de petitie’, aldus Hugo Polderman, kamerlied. Zie hieronder.

GroenLinks: een aantal punten uit de petitie komen in het programma aan de orde. Wat betreft vrije makrt of regulering: Nederland ijvert voor een ingrijpende herziening van het EU-landbouwbeleid, waarbij exportsubsidies onmiddellijk worden afgeschaft en structurele overschotten worden tegengegaan. Overproductie scheept boeren af met lage prijzen.

 Christen Unie: De ChristenUnie blijft terughoudend ten aanzien van verdere liberalisering van het landbouwbeleid, Men wil een beter inkomen voor de boeren halen uit een hogere consumentenprijs, en uit toeslagen per hectare.

SGP: wil het Gemeenschappelijk landbouwbeleid en inkomenssteun voor de boeren handhaven (maar die steun wordt door europa afgeschaft), red.)

(Grotendeels) TEGEN

 Het CDA: De heer Joop Atsma, fractievoorzitter:  De CDA-fractie is voor handhaving van het GLB (= vrije markt, red.), en kiest voor afschaffing van de melkquotering.(= productie beheersing, red))  In die zijn zijn er verschillen van opvatting met hetgeen u naar voren heeft gebracht. Dat regionalisering verder kan worden gestimuleerd, delen wij met u. Voor het overige verwijs ik u naar het verkiezingsprogramma’.

D66 : Is voor zoveel mogelijk markt, en noemt als enige dat ze de natuur willen  benutten als  grondstof voor overwegend duurzame textiel, afbreekbare plastic en duurzame energie. Ze streven wel naar een meer bilogische landbouw.

 De PvdD is fel tegen de bio-industrie en zegt dat de boeren een beter inkomen moeten verdienen, maar is niet duidelijk over hoe dat allemaal zou moeten. ‘Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en daarmee samenhangende subsidies en vergoedingen aan boeren en de agrarische sector worden afgeschaft.’

 PVDA Verduurzaming van ons voedsel en van de landbouw door belastingmaatregelen. Geen regulering of subsidies die met de productie te maken hebben, alleen voor ‘publieke diensten’ (biologische landbouw, waterbeheer etc) alleen als het nodig is.

De VVD laat weten dat zij het niet met ons eens kunnen zijn.

De PVV   Programma: we moeten landbouw bevrijden uit de klauwen van Europa.

Trots op N: Wij betalen niet meer mee aan Europese landbouwsubsidies en structuurfondsen. Want die houden een inefficiënte markt in stand.

 

Hugo Polderman van de SP had de meest uigebreide reactie:

De SP staat vol achter de ABC petitie. De SP was overigens in 2000 een van de  van de oprichters van ABC. De SP is voor boerenlandbouw en niet voor doorgeschoten industrialisatie van de landbouw met eindeloze schaalvergroting en excessen als megastallen. Europese landbouwsubsidies komen vooral terecht bij de rijken en benadelen ook nog eens ontwikkelingslanden. Wij willen dat boeren een eerlijke prijs krijgen door middel van prijsregulering, quotering en eerlijke handelspraktijken. Daarnaast vinden we het prima dat boeren betaald worden voor milieu- en waterbeheer. De SP wil een einde maken aan dumping van landbouwoverschotten in ontwikkelingslanden en aan de landbouwsubsidies die ontwikkelingslanden benadelen. Importtarieven voor goede, duurzame producten moeten worden verlaagd of afgeschaft. Importtarieven op foute producten niet. De SP is voor regionalisering van de landbouw en voedselsoevereiniteit. De groeiende macht van multinationals over boeren, zaaigoed en voedsel moet worden tegengegaan. Boeren horen een eerlijke prijs te krijgen voor een eerlijk product. Het verschil tussen de prijs die de boer krijgt en de prijs in de supermarkt is te groot. Verkoop onder de kostprijs wordt aangepakt, eventueel in combinatie met quoteringsmaatregelen. De SP zet zich in voor armoedebestrijding op het platteland. Geld van de overheid moet niet gaan naar de rijkste (die nu vaak de subsidies ontvangen) maar naar de armste. We willen een diverse en levendige plattelandseconomie waar ook kleinere ondernemers én duurzame ondernemers kansen en kredieten krijgen. De SP zet zich in voor een leefbaar platteland. Voorzieningen als winkels, scholen, buslijnen en pinautomaten moeten blijven. De SP ziet geen heil in de huidige genetisch gemodificeerde landbouw gewassen: middels patenten op gentech gewassen verdwijnt gemeenschappelijk bezit in de zakken van multinationals, er is geen maatschappelijk nut, maar er zijn wel risico’s. De SP is tegen patent op leven.