Veelbelovende ‘Taskforce Korte Keten’ gestart

Een van de werkgroepen van ‘Transitiecoaltie Voedsel’  is 11 juli j.l. uitgemond in een ‘Taskforce’ die binnen 4 jaar ‘korte ketens’ ‘als krachtig ontwikkelpersepectief voor de agrifoodsector’ op de kaart wil zetten. Eerste zin van het visiedocument dat die middag uitgedeeld werd: ‘De huidige dominante ketenstrategie, grote volumes tegen zo laag mogelijke kosten, is niet langer houdbaar. Een mogelijke oplossingsrichting is de organisatie van korte ketens waar verbinding gelegd wordt tussen burgers en boeren door middel van nieuwe IT-technologie, communityvorming, sociaal ondernemerschap en burgerparticipatie.’

Een mooi streven! Platform Aarde Boer consument dringt al jaren aan op het  losweken van ‘landbouw’ uit het vrije markt model, omdat voedselproductie, zeker met de huidige milieu- en klimaateisen niet past bij ‘de grootste hoeveelheden tegen de laagste prijs op de wereldmarkt’. Daar hameren we op bij de regering, in Europa, en met anderen wereldwijd.

De ‘korte keten’ benadering begint a.h.w. aan het andere eind: ‘stemmen met je voeten’. Kopen van de boeren om ons heen, dat spaart een paar schakels van de keten uit waardoor de boer meer overhoudt, en het geeft ons meer controle over wat we eten. Of de politiek dan later de burgers gaat volgen is een tweede. Dus prima, die  Taskforce, laten we hopen dat dit gaat lukken, en binnen vier jaar nog wel!

11 juni kwamen de 7 ’trekkers’ van de korte-keten groep van de Voedselcoalitie bij elkaar met belangstellenden in Houten en presenteerden de bovengenoemde toekomstvisie. Joszi Smeets van Slow Food presenteerde de middag en meldde dat het ministerie van LNV ook bezig is met een visie voor het ’tussen-nivo'(niet de individuele boeren, niet de grote bedrijven, maar daartussenin).

Verschillende initiatiefnemers kwamen aan het woord, zie de video registratie van 20 minuten. Mark Frederiks vergeleek de plannen met een game: het eerste level (de boer) is bekend, het tweede level (initiatieven die al lopen, tot het provinciale niveau) is ook veroverd, maar blijft te kleinschalig: nu komt het derde level, waar het monster moet worden verslagen! Je moet als kleinere initiatieven gaan samenwerken, missschien ook met supers en overheden, op het gebied van data/ tools / geld / bereik / autoriteit/ kennis. Enfin, kijk zelf naar de bovengoemde video. Er zijn ook podcasts van de middag. 

Aan het eind van de video kwamen naast de plannenmakers gelukkig ook nog mensen van de praktijk aan het woord, zoals Mike Venekamp van ‘Atlantis’ handelshuis in Noord-Holland (samenwerking tussen boeren en scholen en ziekenhuizen, ‘wij willen onze methodiek inbrengen’) , en Sophie de Groot die als boerin lid is van boerencoöperatie Het Groene Hart in Noord Holland. Deze coöperatie werkt samen met  de Hoogvliet- supermarkten. Zij meldde dat er heel veel geld gaat naar allerlei overlegstructuren en weinig naar boeren, en vroeg de boeren en meteen bij te betrekken. 

Geld wordt nog een ‘dingetje’, zo zei Bart Kraaijvanger van de LTO, trekker van deze Transitiecoalitie-werkgroep. Niet beperken tot de provincie (pop3 gelden) maar ‘hoger in de game’ gaan zitten. Hij vroeg de aanwezigen hun naam op een papier te schrijven als ze mee wilden doen en meteen te vermelden ‘wat kom je brengen, wat kom je halen’.

Deze herfst gaan ze de visie uitwerken (en die naast die van de minister leggen) en middelen zoeken. Wil je de nieuwsbrief waaruit deze info komt dan schrijf naar bart.kraaijvanger@zlto.nl ,  mark@amped.nl
of joris@thefoodhub.org

Op  de linkedIn pagina zal regelmatig melding worden gedaan van nieuwe bijeenkomsten en interessante activiteiten.

Slot van het visiedocument: 

Plan: Na vier jaar staan korte ketens als krachtig ontwikkelperspectief
voor de agrifood sector op de kaart. Nederland is de absolute leider in de wereld op gebied van korte keten ontwikkeling. Er is wetenschappelijke kennis ontwikkeld en ontsloten voor ondernemers en stakeholders in de ‘korte keten’ sector. Het Nederlandse publiek is op de hoogte van de kracht van de Nederlandse ‘korte keten’ sector en de marktmacht van grote ketenpartijen
is afgenomen ten gunste van kleinere, regionale spelers. Door deze groei staan boer en burger dichterbij elkaar en is een beter verdienmodel voor de boer ontwikkeld.

Bijgevolg is het boerenambacht een volwaardige beroepskeuze voor een nieuwe generatie: naast voedselproductie zijn boeren een belangrijke speler in de samenleving met antwoorden voor uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, gezondheid, en de (voedsel)transitie. Daardoor is de agrarische sector weerbaarder en worden kringlopen meer gesloten. De Taskforce Korte Keten wordt na vier jaar gezien als het nationale kennisplatform voor korte ketens en het gezamenlijke aansluitpunt voor de ontwikkeling van beleid binnen Europa.