Terugblik uit jaarverslag, o.a. Voedsel Anders karavaan

Onlangs hebben wij ons jaarverslag verstuurd, zie hieronder enkele passages daaruit. Dit jaar organiseerden we o.a. de ‘Voedselkaravaan’ van Voedsel Anders; inmiddels zijn de laatste ‘events’ daaarvan alweer achter de rug. Twee van ons deden actief daaraan mee. In Nijmegen deden ongeveer 80 mensen mee. Mensen konden kennismaken met ( soms net nieuwe) voedsel- initiatieven (zelfoogsttuinen, de boerencoöperatie van gangbare boeren Oregional, etc.).  In workshops zette men mensen aan het denken over nieuwe initiatieven in de landbouw en over inspanningen voor ‘de voedsel- en landbouw transitie’ in de stad en de provincie, ook in de politiek.  Zie het verslag met (onderaan in kader) de verslagen en presentaties van de workshops, boordevol aanstekelijke ideeën, en met het mooie filmpje met boerencoöperatie Oregional in de hoofdrol. Er wordt in Nijmegen een werkgoepje gevormd dat e.e.a. gaat bestendigen in Nijmegen en omstreken 

In Venlo en omgeving waren er interessante excursies naar voorloper-boeren. Na de lunch sprak Niek Koning over verleden en toekomst van de landbouw wereldwijd – wat staat ons te wachten bij ongewijzigd beleid? Hoe zou het beter kunnen? Volgens hem is het vrije-markt-idee in de EU zo vastgeroest dat voorlopig niet gedaan zal worden wat eigenlijk nodig is voor mensen hier en vooral ook elders. ’s Middags stonden er  ook in Venlo interessante workshops op het programma rond o.a. het GLB en handelsbeleid, veehouderij en klimaat en Europese eiwitteelt in plaats van soja-import. Hier het volledige verslag

OP een webpage van Voedsel Anders staan ook verslagen van de activiteiten in andere plaatsen. De verschillende filmpjes worden nog aaneen gesmeed tot één mooie inspirerend verhaal. 

Verder uit het jaarverslag:

In de melkveehouderij zijn in 2018 fosfaatrechten ingevoerd. Dit om het aantal koeien te beheersen en te voorkomen dat Nederland over het met de EU afgesproken fosfaatplafond gaat. Na het afschaffen van de melkquotering in 2015 zijn de melkveehouders te hard gegroeid, dit moest weer teruggebracht worden. Veel melkveehouders zijn hierdoor in de problemen gekomen: ze hebben geïnvesteerd in grond of nieuwe stallen en kunnen deze nu niet benutten.

De NMV heeft altijd gepleit voor het behoud van de melkquotering, dit had al deze problemen voorkomen. Nu, achteraf, krijgt de NMV van steeds meer partijen gelijk voor haar visie, maar daar hebben we nu helaas niets meer aan. 

De bodem                                                                                                 

De NAV presenteerde op alle NAV-bijeenkomsten de ‘Cool Farm Tool’. Door niet te ploegen en bijvoorbeeld het stro op het land te laten liggen bouw je langzaam het gehalte aan organische stof op, wat gunstig is voor de CO2 opname. Je kunt komen tot een organische stof gehalte van 8% en dat is heel hoog. Maar bij elke bewerking (ploegen etc.) verlies je 2% aan organische stof. Als je om de vier jaar een keer ploegt ben je het in de tussenliggende jaren opgebouwde organische stof  gehalte weer grotendeels kwijt. Bovendien: als jij moet concurreren met een boer uit Canada of Brazilië kun je ondertussen je grond niet teveel ontzien. Lastig .

Het  GLB                                                                                                   

 Langzaam maar zeker komt het jaar 2020 dichterbij, waarin weer een nieuw GLB (Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid) zal worden vastgesteld. Dat is namelijk een 7-jarige cyclus. We schreven en pittige ‘one-pager’ Practise what you preach over de onmogelijkheid om een goed milieu- voedsel-  en landbouwbeleid te voeren zolang de ‘vrije markt’ leidend is, want daarbij zijn de laagste prijzen op de wereldmarkt bepalend, en niet het milieu of het welzijn van de boer. We voegden er een stuk van 4 kantjes bij ‘alternatieven ABC voor CAP 2021-2017 ‘,dat de uitgangspunten van de Europese Commissie becommentarieert. Dat is naar de Tweede Kamer gestuurd als input voor een landbouw-debat. (Zie het bericht van 17 juni op de website et daarbij  ook onze 2 stukken.) Dat werd goed  opgepakt; er volgde een gesprek met vertegenwoordigers van het ministerie. We hebben een engelse versie van onze stukken onlangs ook naar de Landbouwcommissie van het Europees Parlement gestuurd. Zij moeten amendementen indienen vóór 3 december. Volgend jaar zijn er verkiezingen, dat vertraagt de boel weer enigszins.  Per 1 januari i 2021 moet het nieuwe beleid ingaan, dus vooral in 2010 zal dit spelen. 

   Onder ‘wie zijn wij’  , ‘vrienden/donateurs’ vind je het hele jaarverslag.