Negatieve gevolgen

’Met TTIP en CETA zijn zowel Nederlandse landbouwers en veehouders als de werknemers in de landbouw de verliezers’, verklaart Guus Geurts coördinator van de TTIP en landbouwcoalitie. Voedselproducten worden in de Verenigde Staten en Canada tegen aanzienlijk lagere dierenwelzijns-, milieu-, arbeids- en voedselveiligheidsstandaarden geproduceerd. Bij het wegvallen van importheffingen of het instellen van tariefvrije importquota komen deze producten tegen lage prijzen de Europese markt op. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie en een verslechtering van de inkomenspositie van de landbouwers en veehouders, die in Nederland vaak al een hogere kostprijs hebben dan hun Europese collega’s.’
Minister Ploumen onderkent dat een aantal agrarische sectoren te maken krijgt met grotere concurrentie als gevolg van CETA en TTIP. Reden waarom zij hecht aan een open en constructieve communicatie met de betreffende bedrijfstakken. Deze zal dan ook gecontinueerd worden. (**  ze stelt inmiddels compensatieregeling voor.)

Klimaat
De coalitie is blij met de plannen van de minister voor een ‘reset’ van de handelspolitiek. Deze komt erop neer dat er in onderhandelingen over nieuwe handelsverdragen meer aandacht moet zijn voor transparantie en grote betrokkenheid van maatschappelijke organisaties. Daarnaast moet er meer rekening gehouden worden met de impact van handelsakkoorden op klimaat, sociale aspecten en armoedebestrijding in ontwikkelingslanden. Dan is wel nodig dat de WTO toestaat er eisen mogen worden gesteld aan ‘de wijze van productie’ van importproducten, en er wél sprake is van een gelijk speelveld, zo stelt de coalitie.

  • * deze coalitie bestaat uit , bestaande uit Nederlandse Vakbond Varkenshouderij, LTO Varkenshouderij, Nederlandse Vakbond Pluimveehouders, Dutch Dairymen Board, Nederlandse Melkveehouders Vakbond, Nederlandse Akkerbouw Vakbond, Vereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding, Bionext, Milieudefensie, FNV sector Agrarisch Groen en Platform Aarde Boer Consument, 
  • * * N.B: volgens latere berichten voelt Minister Ploumen (Buitenlandse Handel) er niets voor om de landbouw buiten het handelsverdrag tussen de EU en Canada (CETA) te houden. Wel gaat ze zoeken naar mogelijkheden om boeren te compenseren als zij door het verdrag in de problemen komen. (Noot: is dat zinnig? Een waarschijnlijk ingewikkelde compensatieregeling bedenken waar boeren waarschijnlijk ook weer niet veel mee opschieten? Gerommel in de marge.  )