Versnelling van de toelating van ‘groene’ gewasbescherming gevraagd.

In juni was er weer veel te doen over gewasbescherming:
twee symposia, een Kamerdebat en een rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Vooral dat laatste is negatief in de pers verschenen. Dat helpt niet om de kloof tussen boeren en burgers op dit vlak te verkleinen.

In dit artikel vatten we (= NAV, Nederlandse Akkerbouw Vakbond) een en ander voor u samen.

Debat in de Tweede Kamer

Op 6 juni debatteerden minister Schouten en staatssecretaris Van Veldhoven met de Landbouwcommissie in de Tweede Kamer over gewasbeschermingsmiddelen. Er was een uitgebreide discussie over glyfosaat, waarbij vooral sommige toepassingen, het grootgebruik door o.a. Staatsbosbeheer én het overvloedig gebruik op sportvelden en door particulieren ter discussie stonden, maar niet werd aangestuurd op een algemeen verbod.
Er werd nogmaals aandacht gevraagd voor de meer schadelijke alternatieven voor neonics-zaadcoating op bieten én voor het feit dat neonics gewoon zijn toegelaten voor toepassing tegen vlooien op huisdieren en tegen mieren. Over het onbegrip van burgers voor ‘landbouwgif’ zei Schouten dat ze zich wil inzetten om dit te verminderen.

Artemis jubileum

Dezelfde week vierde Artemis, de brancheorganisatie van fabrikanten van groene middelen, haar 25-jarig bestaan. Duidelijk werd daar dat er nog veel te weinig vooruitgang is geboekt met toelating van succesvolle biologische middelen, vooral in de open teelten. Ook werd door o.a. Greenpeace (!) gesteld dat de boeren wel moeten worden betaald voor hun inspanningen.

PBL-rapport

Op 21 juni publiceerde het PBL de tussenevaluatie van de Nota Gezonde Groei Duurzame Oogst. Dit werd breed en vrij negatief opgepikt in de pers. Zowel de presentatie als het rapport zelf geven bij lezen van de hele tekst echter een genuanceerder beeld. ….Er zijn ook positieve kanten aan het rapport. Zoals: ‘Door de inspanningen van de agrarische sector, afnemers en overheden is op veel terreinen vooruitgang geboekt. Zo worden in voedsel minder resten van gewasbeschermingsmiddelen aangetroffen en overschrijden de gemeten concentraties van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater minder vaak de waterkwaliteitsnormen.’ Waar sommige tussendoelen niet zijn gehaald, legt het rapport zelden/nooit de schuld eenzijdig bij de boer, iets wat in de berichtgeving óver het rapport wel het geval was. …….Uit een enquête onder telers blijkt dat praktisch iedereen één of meer van de zes stappen van geïntegreerde gewasbescherming zet. Kortom, in het rapport zelf is geen sprake van een negatieve houding richting de telers, maar is er begrip voor de positie waarin telers zich
bevinden. Adviezen zijn er dan ook vooral voor beleidsmakers: financier veel meer onderzoek naar alternatieven, zorg voor toelating CRISPR-Cas en zorg voor betere kennisoverdracht en beschikbaarheid van kennis over geïntegreerde teeltsystemen. 

Symposium ‘Op z’n vitale akker’

Op 17 juni hield de BO Akkerbouw een symposium over het Actieplan Plantgezondheid. Duidelijk werd ook daar, dat er nog steeds onvoldoende alternatieven zijn voor chemische  middelen. Ook werd benadrukt dat hogere kosten en een groter risico van een meer geïntegreerde teelt niet op de boer moeten worden afgewenteld maar gewoon moeten worden betaald.

NAV

De NAV zet zich bij het dossier gewasbescherming in voor het behoud van middelen zolang er geen alternatieven zijn én voor het opheffen van belemmeringen voor verduurzaming. Zo heeft de NAV er voor gezorgd dat het eindrapport van de werkgroep Versnelling Toelating Groene Gewasbescherming net vóór het Kamerdebat aan minister en Kamerleden
is toegestuurd. Dit rapport geeft praktische adviezen om op een simpele wijze de Europese procedure voor toelating van groene middelen te versnellen. De minister heeft in antwoord op een vraag van Bisschop (SGP) inmiddels schriftelijk toegezegd de aanbevelingen van de werkgroep over te nemen. Tegelijkertijd hebben we met de BO Akkerbouw een projectvoorstel ingediend voor een praktijknetwerk om de kennisoverdracht te bevorderen.

Met dank aan de NAV. Voor het v0lledige artikel zie www.nav.nl