Video, foto’s en verslag EU-verkiezingsdebat over het GLB en handelsbeleid

Op 23 mei organiseerde Platform Aarde Boer Consument in samenwerking met Feedback Europe, de Nederlandse Akkerbouw Vakbond en de Nederlandse Melkveehouders Vakbond een EU-verkiezingsdebat met negen kandidaten voor het Europees Parlement in de Schakel in Nijkerk.
Het thema van het debat was het Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), het handelsbeleid, en de relatie tussen de bestaanszekerheid van boeren en de bescherming van natuur en milieu.

Video van het debat (eerste 20 seconden geen geluid, zie programma en stellingen hieronder):
https://www.youtube.com/watch?v=4TmLxcXgQyg

Foto’s van het debat (fotografie Maximilian Herzog, Frank Mechielsen, Guus Geurts): https://drive.google.com/drive/folders/13p3HRQEckOTdFpEB19HRBtRl7q_YyayO

Verslag door Feedback Europe: https://feedbackeurope.nl/verkiezingsdebat-landbouw-en-handel/

Deelnemers:

Kandidaten voor het Europees Parlement:
Hans Geurts (BBB), Arjan Tolkamp (CDA), Hendri Nortier (D66), Lara Sibbing (GroenLinks-PvdA), Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), Lambert Polinder (SGP), Fenna Feenstra (SP), Monique Ansink (Volt), Bart Millenaar (VVD).

Programma en stellingen met tijdstip binnen de video:

0.00 Opening Guus Geurts – Platform ABC (eerste 22 seconden geen geluid)

1.08 Presentatie Keimpe van der Heide – Nederlandse Akkerbouw Vakbond

 9.38 Stelling 1: Alleen met kostendekkende, stabiele opbrengstprijzen kan een boer een milieu-, dier-, en sociaal verantwoord product produceren op de lange termijn. Dan kan de polarisatie tussen boeren en milieuorganisaties stoppen.
Het GLB dient hiervoor te zorgen via markt- en prijsbeleid. Handelsbeleid mag niet leiden tot oneerlijke concurrentie met importproducten met lagere milieu- en dierenwelzijnseisen.

43.12 Stelling 2: Bij marktregulering die leidt tot kostendekkende prijzen kunnen de generieke EU hectarepremies worden afgeschaft.
EU landbouwsubsidies kunnen dan veel effectiever  en efficiënter  worden ingezet om o.a. natuur- en milieudoelen te halen en boeren hier eerlijk voor te vergoeden.

1.07.00 Pauze

1.17.15 Presentatie Frank Mechielsen – Feedback Europe

1.23.10 Stelling 3: Om werkelijke kringlooplandbouw mogelijk te maken én de milieu- en sociale problematiek door soja- en palmolie-import te stoppen, zijn Europese importheffingen nodig.
Landbouw moet buiten vrijhandelsverdragen gehouden worden, voedselsoevereiniteit moet maatgevend worden binnen multilaterale handelsregels.

1.55.55 Stelling 4: Kosten die gemaakt worden om milieuvervuiling en -uitputting te voorkomen, en om een levensvatbaar boereninkomen en dierenwelzijn te waarborgen, moeten tot uiting komen (geïnternaliseerd) in de consumentenprijs.     Zo ja, hoe dan? Zo nee, hoe gaan consumenten wel een eerlijke prijs betalen?

2.32.00 Einde