Wat staat de melkveehouderij in 2021 te wachten? Veel tegenstrijdigheden…..

Uit het vakblad van de NMV, de Koebont: VOORUITBLIK: Wat staat de melkveehouderij in 2021 te wachten? 

De aangenomen stikstofwet heeft als doel 50% emissiereductie in 2035 , waarbij de knelgevallen een legalisatie van hun vergunning wettelijk in het vooruitzicht wordt gesteld. Er lopen besprekingen tussen de belangenbehartigers en het ministerie om stikstof reducerende maatregelen  te realiseren. Hierbij wordt  gedacht  aan voermaatregelen, meer weidegang en mestverdunning met water bij het uitrijden van de mest. Waarschijnlijk komt er nog een extra werkgroep die er voor gaat zorgen dat alle maatregelen integraal tegen elkaar worden afgewogen.

Dat zal lastig worden! er zijn veel tegenstrijdigheden: Klimaatmaatregelingen die op stapel staan, zoals de vernatting van de veenweidegebieden werkt averechts op diergezondheid en de begaanbaarheid van het land. Dit zorgt er juist voor dat de dieren later in de wei en eerder op stal komen. Tevens moeten tegengestelde adviezen, zoals het niet weiden en bemesten bij droogte, hierin ook meegewogen worden. Ook kunnen voermaatregelen niet zomaar aangescherpt worden. De administratieve handelingen voor mestafvoer worden dit jaar verder aangescherpt en kan alleen straks nog digitaal worden aangeleverd. Bedrijven met een mestoverschot die mest willen afvoeren dienen dit eerst te melden. De afzet van onze producten is en wordt nog steeds bemoeilijkt door het Corona-virus wereldwijd (denk ook aan de horeca), maar ook de Brexit 
kan de markt verder verstoren.

Kortom het leven voor de melkveehouder wordt er niet eenvoudiger op.

………………………………………………………..

Hier een  samenvatting van een brief aan de Tweede Kamer: protest tegen het stikstof beleid in het ledenblad ‘Koebont’, blz 6 e.v. 

……………………………………………..

Van de website nmv.nu: 

MINISTERIE VAN LNV ZET KRITISCHE NMV UIT STIKSTOFOVERLEG (PERSBERICHT, 25 februari): 

Na maanden overleg tussen LNV, belangenbehartigers en andere partijen in het langlopende stikstofdossier is er sinds gisteren een nieuwe ontwikkeling te melden. NMV is door LNV uit het bestuurlijke overleg gezet omdat wij het stikstofdossier willen oplossen bij het fundament.

Na het stranden van de voermaatregel van minister Schouten is er door sectorpartijen, waaronder NMV, verder gepraat over de managementmaatregelen. Drie werkgroepen werden opgetuigd om stikstofuitstoot te reduceren via; 1. meer water bij mestaanwending, 2. minder eiwit in het totale voerrantsoen en 3. het stimuleren van meer weidegang. NMV leverde de afgelopen maanden veel praktische input voor de drie managementmaatregelen, maar moet concluderen dat daarmee weinig werd gedaan.

NMV wil daarnaast dat de overheid een kosten/baten analyse opstelt, zoals gebruikelijk is voor alle beleidsmaatregelen. Voor boeren moet het inzichtelijk zijn wat maatregelen opleveren en wat ze kosten. De overheid weigert dit. Dit was één van de redenen waarom NMV aangegeven heeft te stoppen om energie te steken in de werkgroepen die toch al op zijn eind lopen en nu richting doorrekening door het PBL gaan. Hierna volgt een proces van pilots waarbij volgens NMV het gevaar wederom opdoemt dat innovatiegelden bestemd voor veehouders in de zak verdwijnen van project- en onderzoeksorganisaties.

Reactie LNV

Als reactie op het uitstappen van de werkgroepen gaf het ministerie van LNV te kennen dat NMV niet meer welkom is bij het overkoepelende bestuurlijk overleg aangaande het stikstofdossier. In dit bestuurlijk overleg bleef NMV kritisch hameren op het oplossen van fundamentele missers binnen het stikstofbeleid.

Hier het volledige persbericht.