Wie zijn wij?

Platform Aarde Boer Consument verbindt landbouw en maatschappij en strijdt voor voedselsoevereiniteit

Platform ABC is opgericht om een sociaal, economisch en maatschappelijk duurzame landbouw te bewerkstelligen. Een landbouw waarin de boer op een verantwoorde wijze veilig, milieu- en diervriendelijk en gezond voedsel produceert. Een landbouw waarin kringlopen zoveel mogelijk regionaal gesloten worden met oog voor het milieu, het dierenwelzijn en de bodemvruchtbaarheid. Maar ook een landbouw waarin de boer een kostendekkende prijs voor zijn product ontvangt. Een landbouw waarin gezinsbedrijven zowel hier als elders op de wereld op een sociaal aanvaardbare manier een goed inkomen kunnen verdienen met de producten die zij produceren. Alleen dan zijn zij ook in staat te voldoen aan alle maatschappelijke wensen en eisen. We richten ons daartoe vooral op een drastische hervorming van het Europese landbouw (GLB)- en handelsbeleid.

Platform ABC legt verbindingen tussen de boer, de consument en de maatschappij. Vanuit de boerenorganisaties wordt steun gezocht bij maatschappelijke organisaties om hun lobby voor een duurzame landbouw met kostendekkende opbrengstprijzen te versterken. Veel maatschappelijke organisaties zoeken juist contact met de boeren om hun doelstellingen te verwezenlijken. Platform ABC kan hierin als overlegplatform een grote rol spelen.

Zie verder de webpage: organisatie, doelen, strategie,

de webpage ‘visie’, (meer info over voedselsoevereiniteit)

en de webpage ‘donateurs’ (met o.a. jaarverslagen en financiële verslagen).

Platform ABC bestaat sinds juli 2000. Bij Platform ABC zijn nu de volgende organisaties aangesloten (vertegenwoordigers zie hieronder *): de NAV, Nederlandse Akkerbouw Vakbond (www.nav.nl) en de NMV, Nederlandse Melkveehouders Vakbond www.nmv.nu (dat zijn twee boerenorganisaties die begin jaren 90 zijn opgericht als sector-organisaties, los van de LTO). Verder de Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw en Voeding www.bdvereniging.nl, de  Boerengroep Wageningen (www.boerengroep,nl) , VBBM, de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieuwww.vbbm.nl, WILPF (Women’s International League for Peace and Freedom) www.wilpf.nl, dit is  een internationale organisatie die o.a. doelstellingen heeft op het gebied van transitie naar een fair en duurzaam internationaal economisch systeem, m.n. Right to Food / Voedselsoevereiniteit.
Ook zijn er verschillende individuele leden.

Wij werken samen  binnen Nederland  aan een rechtvaardiger landbouw- en handelsbeleid  binnen Handel Anders en Voedsel Anders NL, en de Landbouwcoalitie voor Rechtvaardige Handel. Maar ook op Europees niveau binnen het Europees Platform voor Voedselsoevereiniteit, zie:  Nyéléni Europe and Central Asia. Ook schreven wij mee aan het Europa-brede alternatief voor het huidige handels- en landbouwbeleid ‘Alternative Trade Mandate‘, dit is ontwikkeld binnen het Seattle to Brussels Network waar we ook bij zijn aangesloten.

In ‘de leeshoek’ op deze ABC- site vindt U standpunten die wij of anderen hebben ingenomen, artikelen, power point presentaties etc., op onderwerp.  Maar de laatste jaren zijn nieuwe ontwikkelingen vooral verwerkt in berichten, zie ‘home’ en oudere berichten in ‘nieuwsarchief’, en zie ‘beeld en geluid‘ voor foto’s, video etc.
Soms organiseren wij of doen wij mee aan publieksbijeenkomsten.

======================================

*) Aan de vergaderingen van Platform ABC nemen deel:

Voorzitter:  Hans Geurts, ex-voorzitter van de Nederlandse Melkveehouders Vakbond: email

Secretaris Greet Goverde: info@aardeboerconsument.nl

Penningmeester: Guus Geurts: email

Namens aangesloten organisaties:

Namens de Nederlandse Melkveehouders Vakbond: Gertruud Portegies en Henk van Egmond

Namens de Vereniging voor Biologisch-dynamische Landbouw en Voeding: Maria Inckmann van Gaalen (of Piet van IJzendoorn)

Namens de Nederlandse Akkerbouw Vakbond: Keimpe van der Heide

Namens de Boerengroep Wageningen: Daphne Schoop en Ruben Mombarg

Namens WILPF: Rosan Huizenga

Namens VBBM: Wigle Vriesinga

Individueel:

Guus Geurts, beleidsgericht milieukundige

Greet Goverde-Lips , secretaris van ABC, nieuwsbrief

Achterban

Wij hebben een kleine honderd vrienden/donateurs, die wij een keer per jaar een jaarverslag en een financieel verslag sturen (zie ‘donateurs’) en om hun mening vragen.

Daarnaast krijgen ongeveer 500 personen eens per ongeveer zes weken een nieuwsbrief.

zie ‘contact‘ voor telefoon en bankgegevens.